Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Κίνας: «Πρόβες πολέμου» και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις

Η Κίνα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ανα­στέλ­λει τη συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ σε μια σει­ρά από τομείς, όπως είναι ο διά­λο­γος μετα­ξύ υψη­λό­βαθ­μων στρα­τιω­τι­κών αξιω­μα­τι­κών και οι συνο­μι­λί­ες για το Κλί­μα, ως αντί­ποι­να για την επί­σκε­ψη αυτή την εβδο­μά­δα της προ­έ­δρου της αμε­ρι­κα­νι­κής Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Νάν­σι Πελό­ζι στην Ταϊβάν.

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας ανέ­φε­ρε ότι ανα­στέλ­λει επί­σης τη συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ στην πρό­λη­ψη δια­συ­νο­ρια­κού εγκλή­μα­τος και εμπο­ρί­ας ναρ­κω­τι­κών καθώς και για τον επα­να­πα­τρι­σμό παρά­τυ­πων μετα­να­στών, μετα­ξύ των οκτώ συγκε­κρι­μέ­νων μέτρων που ανακοίνωσε.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε λίγο αφού η Πελό­ζι ανα­χώ­ρη­σε από την Ιαπω­νία, όπου βρι­σκό­ταν για το τελευ­ταίο σκέ­λος της περιο­δεί­ας της στην Ασία, η Κίνα ματαί­ω­σε επί­σης προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη διμε­ρή συνά­ντη­ση ανα­φο­ρι­κά με μηχα­νι­σμό στρα­τιω­τι­κής ασφά­λειας στη θάλασσα.

Σε ξεχω­ρι­στή ανα­κοί­νω­ση, το Πεκί­νο δήλω­σε ότι απο­φά­σι­σε να επι­βά­λει κυρώ­σεις σε βάρος της Πελό­ζι και των μελών του άμε­σου οικο­γε­νεια­κού της περι­βάλ­λο­ντος ως απά­ντη­ση στις «μοχθη­ρές» και «προ­κλη­τι­κές» της ενέργειες.

«Πρόβες πολέμου» και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις

η Κίνα παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη της κλι­μά­κω­σης από τις ΗΠΑ, ξεκί­νη­σε χτες, ως αντί­ποι­να στην επί­σκε­ψη Πελό­ζι, τις μεγα­λύ­τε­ρες στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις που έχουν διε­ξα­χθεί ποτέ γύρω από την Ταϊ­βάν και μάλι­στα με πραγ­μα­τι­κά πυρά, περι­κυ­κλώ­νο­ντας το νησί από θάλασ­σα και αέρα.

Τα κινε­ζι­κά αερο­ναυ­τι­κά γυμνά­σια προ­βλέ­πε­ται να διαρ­κέ­σουν ως την Κυρια­κή το μεση­μέ­ρι (τοπι­κή ώρα· 07:00 ώρα Ελλά­δας). Κινε­ζι­κά κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, μετα­δί­δουν σήμε­ρα ότι κατά τη διάρ­κεια των στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων, κινε­ζι­κοί πύραυ­λοι πέτα­ξαν πάνω από την Ταϊ­βάν. Ο στρα­τός και η κυβέρ­νη­ση της Κίνας δεν έχουν ακό­μη επι­βε­βαιώ­σει επί­ση­μα την υπέρ­πτη­ση πυραύ­λων κατά τη διάρ­κεια των γυμνα­σί­ων, ενώ οι ταϊ­βα­νέ­ζι­κες αρχές επί­σης αρνού­νται να το επιβεβαιώσουν.

Ωστό­σο το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ιαπω­νί­ας ανέ­φε­ρε ότι από τους εννέα πυραύ­λους που εντό­πι­σε, οι τέσ­σε­ρις «πέτα­ξαν πάνω από το κύριο νησί της Ταϊβάν».

Μπλίνκεν: «Κατάφωρα προκλητική» η αντίδραση της Κίνας

Την ίδια ώρα, η έντα­ση ανά­με­σα στις δύο μεγα­λύ­τε­ρες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες του κόσμου, που αντα­γω­νί­ζο­νται σκλη­ρά για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, συντη­ρεί­ται με εκα­τέ­ρω­θεν δηλώ­σεις, με τη σκυ­τά­λη να περ­νά σήμε­ρα σε αξιω­μα­τού­χους των ΗΠΑ.

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν είπε σήμε­ρα ότι η αντί­δρα­ση της Κίνας στην επί­σκε­ψη που έκα­νε η πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Νάν­σι Πελό­σι στην Ταϊ­βάν την Τρί­τη και την Τετάρ­τη είναι «κατά­φω­ρα προκλητική».

Ο Μπλίν­κεν, που μίλη­σε στη σύνο­δο των ομο­λό­γων του των χωρών του Συν­δέ­σμου Κρα­τών της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας, πρό­σθε­σε πως η Κίνα επι­διώ­κει να εκφο­βί­σει όχι μόνο την Ταϊ­βάν αλλά και τους γεί­το­νές της με τα γυμνά­σια στο στενό.

Από την πλευ­ρά της, η πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Νάν­σι Πελό­σι, η επί­σκε­ψη της οποί­ας στην Ται­βάν προ­κά­λε­σε τη νέα όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης, δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επι­τρέ­ψουν» στην Κίνα να απο­μο­νώ­σει την Ταϊβάν.

«Οι Κινέ­ζοι προ­χώ­ρη­σαν σε αυτές τις εκτο­ξεύ­σεις πιθα­νόν χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την επί­σκε­ψή μας ως πρό­σχη­μα», είπε η κυρία Πελό­σι κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στο Τόκιο. Προ­σπα­θούν «να απο­μο­νώ­σουν την Ταϊ­βάν», είπε και πρό­σθε­σε ότι «δεν θα απο­μο­νώ­σουν την Ταϊ­βάν διό­τι θα τους εμπο­δί­σου­με να το κάνουν». «Δεν απο­φα­σί­σουν εκεί­νοι πού ταξι­δεύ­ου­με», είπε η πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντιπροσώπων.

Ανα­φε­ρό­με­νη στις σινο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις, η κυρία Πελό­σι έκρι­νε ότι εάν οι ΗΠΑ σιω­πού­σαν «για το ζήτη­μα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην Κίνα λόγω των εμπο­ρι­κών συμ­φε­ρό­ντων (τους)», τότε «θα χάνα­με κάθε ηθι­κό κύρος» και «δεν θα μπο­ρού­σα­με να μιλά­με για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα οπου­δή­πο­τε αλλού στον κόσμο».

Στο παιχνίδι της όξυνσης Ιαπωνία και Β. Κορέα

Στο παι­χνί­δι της όξυν­σης, μπαί­νουν και οι σύμ­μα­χοι των δύο πλευ­ρών. Ο Ιάπω­νας πρω­θυ­πουρ­γός Φου­μίο Κισί­ντα, δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι εκτο­ξεύ­σεις κινε­ζι­κών βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων γύρω από την Ταϊ­βάν, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων κατέ­πε­σαν μέσα στην Απο­κλει­στι­κή Οικο­νο­μι­κή Ζώνη (ΑΟΖ) της Ιαπω­νί­ας, είναι «σοβα­ρό πρό­βλη­μα που πλήτ­τει την εθνι­κή μας ασφά­λεια και αυτή των πολι­τών μας».

«Καλού­με να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως τα στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια» της Κίνας, που άρχι­σαν την Πέμ­πτη και ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν ως την Κυρια­κή, πρό­σθε­σε ο Κισί­ντα έπει­τα από συνά­ντη­σή του με την Πελό­σι, η οποία αφί­χθη χθες Πέμ­πτη στο Τόκιο.

Ο Κισί­ντα επα­να­βε­βαί­ω­σε εξάλ­λου ότι η Ιαπω­νία και οι ΗΠΑ «θα συνε­χί­σουν να συντο­νί­ζο­νται στε­νά για τη δια­τή­ρη­ση της ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας στο στε­νό της Ταϊβάν».

Σε αυτό το πλαί­σιο της όξυν­σης της αντι­πα­ρά­θε­σης, μόνο ως τυχαίο θεω­ρεί­ται το γεγο­νός πως, σύμ­φω­να με ειδι­κούς του ΟΗΕ, η Βόρεια Κορέα ετοι­μά­ζε­ται να προ­χω­ρή­σει στην πρώ­τη της δοκι­μή πυρη­νι­κού όπλου από το 2017.

Παρα­τη­ρή­θη­καν κατα­σκευα­στι­κά έργα σε υπό­γεια εγκα­τά­στα­ση δοκι­μών στο βόρειο τμή­μα της χώρας τους τελευ­ταί­ους μήνες: «τα έργα στο πεδίο δοκι­μών Πούν­γκε-ρι ανοί­γουν τον δρό­μο για να διε­ξα­χθούν επι­πλέ­ον πυρη­νι­κές δοκι­μές για την ανά­πτυ­ξη πυρη­νι­κών όπλων», εξη­γεί εμπι­στευ­τι­κό έγγρα­φο ειδι­κών του ΟΗΕ που περι­ήλ­θε σε γνώ­ση του Γερ­μα­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου και του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Ρόιτερς.

Δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες της εγκα­τά­στα­σης υπο­δει­κνύ­ουν ότι απο­κα­θί­στα­ται το δίκτυο των υπό­γειων στο­ών και σηράγ­γων στο Πούν­γκε-ρι, ενώ ανοι­κο­δο­μού­νται δομές που είχαν κατα­στρα­φεί το 2018, όταν η Βόρεια Κορέα διε­ξή­γα­γε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τις ΗΠΑ.

Κατά την έκθε­ση που υπο­βλή­θη­κε στον ΟΗΕ, η οποία αφο­ρά τη δρα­στη­ριό­τη­τα των τελευ­ταί­ων λίγων μηνών, έχει επί­σης αυξη­θεί σημα­ντι­κά η παρα­γω­γή σχά­σι­μου υλι­κού στον πυρη­νι­κό σταθ­μό στη Γιονγκμπγιόν.

Αναβολή δοκιμαστικής εκτόξευσης πυραύλου από τις ΗΠΑ

Στο μετα­ξύ, η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν ανα­κοί­νω­σε ότι ανέ­βα­λε μία δοκι­μα­στι­κή εκτό­ξευ­ση ενός διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου Minuteman III της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ, όπως δήλω­σε χθες, Πέμ­πτη, στη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης, ο Τζον Κίρ­μπι εκπρό­σω­πος Τύπου για την εθνι­κή ασφά­λεια των ΗΠΑ.

Η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία των ΗΠΑ προ­γραμ­μά­τι­ζε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την δοκι­μα­στι­κή εκτό­ξευ­ση αυτή την εβδο­μά­δα, όπως δήλω­σε ο Κίρ­μπι, ενώ τώρα θα προ­χω­ρή­σει σε επα­να­προ­γραμ­μα­τι­σμό της ημε­ρο­μη­νί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σης της δοκι­μής. Η δοκι­μα­στι­κή εκτό­ξευ­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο άμε­σο μέλλον.

«Δεν πιστεύ­ου­με πως εξυ­πη­ρε­τού­με τα συμ­φέ­ρο­ντά μας, αλλά και τα συμ­φέ­ρο­ντα της Ταϊ­βάν, επι­τρέ­πο­ντας μία περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της έντα­σης. Έτσι μία προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εδώ και πολύ και­ρό δοκι­μα­στι­κή εκτό­ξευ­ση διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου Minuteman III, που θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν αυτή την εβδο­μά­δα, θα επα­να­προ­γραμ­μα­τι­στεί για να γίνει στο άμε­σο μέλλον.»

Ο πύραυ­λος Minuteman III έχει δυνα­τό­τη­τα να φέρει πυρη­νι­κή κεφα­λή και κατα­σκευά­ζε­ται από την Boeing Co., ενώ έχει κομ­βι­κό ρόλο στο στρα­τη­γι­κό οπλο­στά­σιο των ΗΠΑ. Η ακτί­να δρά­σης του πυραύ­λου είναι μεγα­λύ­τε­ρη από 9.660 χιλιό­με­τρα, ενώ η ταχύ­τη­τα του φτά­νει τα 24.000 χιλιό­με­τρα την ώρα.

Πηγές: ΑΠΕ — 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο