Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα — Ρόλο ανέλαβε και ο ΓΓ του ΟΗΕ

Κι ενώ τις τελευ­ταί­ες ώρες είναι σε εξέ­λι­ξη ένα ακό­μα ιμπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της, με σενά­ριο που θυμί­ζει την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στη Βολι­βία και τη Βενε­ζου­έ­λα, τη σκυ­τά­λη πήρε το γρα­φείο του Γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, το οποίο με δήλω­σή του λέει  ότι είναι ανα­γκαίο να δια­σφα­λι­σθεί το δικαί­ω­μα της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου και των συγκε­ντρώ­σε­ων στην Κού­βα , όπου πραγ­μα­το­ποιού­νται μαζι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες. Πέρα από την προ­φα­νή υπο­κρι­τι­κή ευαι­σθη­σία για το λαό της Κού­βας, χαρα­κτη­ρί­ζει μαζι­κές εκδη­λώ­σεις σχνής μειο­ψη­φί­ας, ενορ­χη­στρω­μέ­νες από την αντι­κου­βα­νι­κή μαφία κατ’ εντο­λή των ΗΠΑ.

Την σχε­τι­κή δήλω­ση έκα­νε σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής του επί­ση­μου εκπρο­σώ­που του Γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ, Φαρ­χάν Χακ, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο TASS.«Παρακολουθούμε αυτό που γίνε­ται. Θέλου­με να είμα­στε βέβαιοι ότι τα βασι­κά ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων το δικαί­ω­μα της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου και το δικαί­ω­μα του συνέρ­χε­σθαιμ θα γίνουν σεβα­στά», δήλω­σε ο Χακ, προ­σθέ­το­ντας ότι προς το παρόν δεν ετοι­μά­ζο­νται να θέσουν το ζήτη­μα της Κού­βας στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι νωρί­τε­ρα ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν,  που συνε­χί­ζει το εξο­ντω­τι­κό εμπάρ­γκο κατά της Κού­βας, είχε κάνει τη δική του παρέμ­βα­ση δηλώ­νο­ντας πως στέ­κε­ται δίπλα στον λαό της Κού­βας, καθώς και ότι συμπα­ρα­στέ­κε­ται στις εκκλή­σεις του για ελευ­θε­ρία και την απαλ­λα­γή του από τη δίνη της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού και τις δεκα­ε­τί­ες καταστολής.

Στο «χορό» των παρεμ­βά­σε­ων προ­στέ­θη­κε και η ΕΕ, με τον επι­κε­φα­λής της ευρω­ε­νω­σια­κής διπλω­μα­τί­ας, Ζ. Μπο­ρέλ να εμφα­νί­ζε­ται ως υπε­ρα­σπι­στής του «δικαιώ­μα­τος ειρη­νι­κής έκφρα­σης του κου­βα­νι­κού λαού» και να καλεί την κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση «να ακού­σει αυτές τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες δυσαρέσκειας»…

Είναι μεγά­λη υπο­κρι­σία να μιλά­νε για τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα αυτοί που καθη­με­ρι­νά τα κου­ρε­λιά­ζουν στις χώρες τους! Είναι μεγά­λη υπο­κρι­σία να μιλά για δικαιώ­μα­τα ο εκπρό­σω­πος του ΓΓ του ΟΗΕ, την ώρα που ο λαός της Κού­βας υφί­στα­ται επί έξι δεκα­ε­τί­ες  απάν­θρω­πο οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό από τις ΗΠΑ. Μόνο η η κυβέρ­νη­ση Τραμπ πήρε 242 πρό­σθε­τα μέτρα ενά­ντια στην Κού­βα τα οποία σήμε­ρα εξα­κο­λου­θεί να εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση Μπάιντεν.

Όποιος θέλει το καλό του λαού της Κού­βας και αγω­νιά για τα δικαιώ­μα­τα των Κου­βα­νών, μόνο μία απαί­τη­ση έχει: Να στα­μα­τή­σει το δολο­φο­νι­κό εμπάρ­γκο, να στα­μα­τή­σουν οι προ­σπά­θειες επέμ­βα­σης στα εσω­τε­ρι­κά της Κούβας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο