Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία για 24η ημέρα

Ουκρα­νι­κές νάρ­κες πλέ­ουν ανε­ξέ­λεγ­κτες στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα — τερά­στιος ο κίν­δυ­νος για τους ναυτεργάτες
Προει­δο­ποί­η­ση πως εκα­το­ντά­δες ουκρα­νι­κές νάρ­κες, έχουν απο­κολ­λη­θεί λόγω κακο­και­ρί­ας από τις άγκυ­ρες τους και πλέ­ουν ανε­ξέ­λεγ­κτες στη Μαύ­ρη Θάλασσα…

Τα εγκλή­μα­τα του ενός ιμπε­ρια­λι­στή δεν σβή­νουν αυτά των άλλων (VIDEO)
Ο κίν­δυ­νος να ξεφύ­γει η κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία είναι εμφα­νής, σημεί­ω­σε ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέσεων…

Συνε­χί­ζο­νται μάχες στα περί­χω­ρα του Κιέ­βου και σε άλλες περιο­χές της Ουκρανίας
Συνε­χί­ζο­νται οι μάχες και οι βομ­βαρ­δι­σμοί τόσο τα περί­χω­ρα του Κιέ­βου, όσο και σε άλλες μεγά­λες πόλεις της Ουκρα­νί­ας. Ο σύμ­βου­λος της ουκρανικής…

Νεκροί και οι 4 επι­βαί­νο­ντες του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού αερο­σκά­φους που συνε­τρί­βη σε ΝΑΤΟι­κή άσκηση
Και τα τέσ­σε­ρα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού αερο­σκά­φους που συνε­τρί­βη χθες στη βόρεια Νορ­βη­γία έχα­σαν τη ζωή τους, ανα­κοί­νω­σε σήμερα…

Την πρώ­τη χρή­ση των υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύ­λων Κιν­ζάλ ανα­κοί­νω­σε η Ρωσία
Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι οι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν υπε­ρη­χη­τι­κοί πύραυ­λοι Kh-47M2 Kinzhal («στι­λέ­το») προ­κει­μέ­νου να καταστραφεί…

Για ανά­γκη ουσια­στι­κών συνο­μι­λιών με τη Ρωσία κάνει λόγο ο Βολο­ντι­μίρ Ζελένσκι
Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι κάλε­σε σήμε­ρα να γίνουν ουσια­στι­κές ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες με τη Ρωσία, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι σε διαφορετική…

Οι βασικές εξελίξεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι χάθη­κε «προ­σω­ρι­νά» η πρό­σβα­ση στην Αζο­φι­κή Θάλασ­σα καθώς οι ρωσι­κές δυνά­μεις προ­ε­λαύ­νουν στο κέντρο της Μαριού­πο­λης.

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας κάλε­σε την Μόσχα σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την ειρή­νη «χωρίς καθυστέρηση».

Έξι πύραυ­λοι έπλη­ξαν την πόλη Λβίβ κοντά στα Πολω­νι­κά σύνο­ρα, χτυ­πώ­ντας βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις και προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις και πυρά πυρο­βο­λι­κού σημειώ­θη­καν και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες θέλουν τις ρωσι­κές δυνά­μεις να σφίγ­γουν τον κλοιό στο Κίε­βο, την ώρα που η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση κάνει λόγο για αντεπίθεση.

Με φόντο την τερά­στια όξυν­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού και τις προει­δο­ποι­ή­σεις» των ΗΠΑ ότι «παρα­κο­λου­θεί στε­νά» κατά πόσο η Κίνα βοη­θά τη Ρωσία, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία του Αμε­ρι­κα­νού πρό­ε­δρου Τζο Μπάι­ντεν με τον Κινέ­ζο ομό­λο­γο του, Σι Τζινπίνγκ».

Σε εκδή­λω­ση για τον εορ­τα­σμό της όγδοης επε­τεί­ου της προ­σάρ­τη­σης της Κρι­μαί­ας, μίλη­σε ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, δηλώ­νο­ντας ότι η «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» θα συνε­χι­στεί μέχρι να ολο­κλη­ρω­θούν οι στό­χοι της.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι χάθη­κε «προ­σω­ρι­νά» η πρό­σβα­ση στην Αζο­φι­κή Θάλασσα
Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι οι δυνά­μεις του έχα­σαν «προ­σω­ρι­νά» την πρό­σβα­ση στην Αζο­φι­κή Θάλασ­σα, καθώς τα ρωσι­κά στρατεύματα…

Ομνύ­ουν στην ενί­σχυ­ση της στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΕΕ
Την δέσμευ­ση τους ότι θα συνε­χί­σουν να στη­ρί­ζουν την Ουκρα­νία απέ­να­ντι στη Ρωσι­κή εισβο­λή εξέ­φρα­σαν ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος, Όλαφ Σολτς και ο Ισπανός…

Στο επί­κε­ντρο ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία και οι διευ­θε­τή­σεις στην Αν. Μεσόγειο
Για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία, το Κυπρια­κό και τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά συζή­τη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Νίκος Δέν­διας, με τον Γενι­κό Γραμματέα…

Εκα­τέ­ρω­θεν «προει­δο­ποι­ή­σεις» και απειλές
Με φόντο την τερά­στια όξυν­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού και τις προει­δο­ποι­ή­σεις» των ΗΠΑ ότι «παρα­κο­λου­θεί στε­νά» κατά πόσο η Κίνα βοηθά…

«Στα­μα­τή­στε τον πόλε­μο, ακού­στε τα παι­διά» (video)

Στο κέντρο της Μαριού­πο­λης έφτα­σαν οι μάχες
Στο κέντρο της Μαριού­πο­λης έχουν μετα­φερ­θεί οι μάχες μετα­ξύ του ρωσι­κού στρα­τού και των νεο­να­ζί του Τάγ­μα­τος Αζόφ, για τον έλεγ­χο της πόλης.

Η Μόσχα κατη­γο­ρεί την Google και το YouTube για «τρο­μο­κρα­τι­κές δραστηριότητες»
Η ρωσι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή τηλε­πι­κοι­νω­νιών κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Google και το YouTube για «τρο­μο­κρα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», πρώ­το βήμα προς …

Για «ευθυ­γράμ­μι­ση» Μόσχας — Κιέ­βου στην ουδε­τε­ρό­τη­τα και τη μη έντα­ξη στο ΝΑΤΟ μίλη­σε ο Ρώσος διαπραγματευτής

Σε τεχνι­κό πρό­βλη­μα απο­δί­δε­ται η δια­κο­πή μετά­δο­σης της εκδή­λω­σης για την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας (φωτο)
Η ρωσι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση διέ­κο­ψε ξαφ­νι­κά την ομι­λία του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στο κατά­με­στο στά­διο Λουζ­νι­κί της Μόσχας, κατά την διάρκεια…

Ένας πόλε­μος «δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον κανε­νός» είπε ο Κινέ­ζος πρόεδρος
Ένας πόλε­μος «δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον κανε­νός», δήλω­σε ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ στον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Τζο Μπάι­ντεν, με τον οποίο είχε…

Απε­λά­σεις Ρώσων διπλω­μά­των από Λετο­νία, Εσθο­νία, Λιθουανία
Η Λετο­νία, η Εσθο­νία και η Λιθουα­νία απέ­λα­σαν συνο­λι­κά δέκα Ρώσους διπλω­μά­τες, ανα­κοί­νω­σαν τα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών των τριών χωρών…

Στους 130 οι δια­σω­θέ­ντες από το βομ­βαρ­δι­σμέ­νο θέα­τρο στη Μαριούπολη -
Φόβοι για πολ­λούς εγκλω­βι­σμέ­νους
 είπε η Λου­ντμί­λα Ντενίσοβα,…

Η Βουλ­γα­ρία απε­λαύ­νει δέκα Ρώσους διπλωμάτες
Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βουλ­γα­ρί­ας κήρυ­ξε «ανε­πι­θύ­μη­τους» δέκα Ρώσους διπλω­μά­τες, δήλω­σε στο TASS η Ρωσί­δα πρέ­σβης στη Βουλγαρία…

Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις νεκροί από ουκρα­νι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς σε Ντο­νέ­τσκ και Μελιτόπολη
Το Ντο­νέ­τσκ δέχθη­κε νέα μαζι­κή επί­θε­ση, η οποία σκό­τω­σε τέσ­σε­ρις αμά­χους, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές της αυτοαποκαλούμενης…

Να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο (audio)

«Νόμι­μοι στό­χοι» της Ρωσί­ας τα φορ­τία με όπλα προς την Ουκρα­νία, είπε ο Λαβρόφ
Οποια­δή­πο­τε φορ­τία κινού­νται στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας τα οποία η Ρωσία θα θεω­ρού­σε στρα­τιω­τι­κά θα γίνουν νόμι­μοι στό­χοι των ρωσι­κών δυνάμεων…

“Ανεύ­θυ­νες και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κές” οι πιέ­σεις των ΗΠΑ στην Κίνα, δηλώ­νει το Πεκίνο
Οι προ­σπά­θειες των ΗΠΑ να ασκή­σουν πίε­ση στην Κίνα για την Ουκρα­νία είναι ανεύ­θυ­νες και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κές καθώς δεν μπο­ρούν να αλλά­ξουν τη θέση του…

Νέα τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία είχαν Πού­τιν — Σολτς για Ουκρανία
Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς είχαν τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία σχε­τι­κά με την κατάσταση …

Δεν απα­ντά­με στις «προ­σω­πι­κές προ­σβο­λές» του Μπάι­ντεν, λέει το Κρεμλίνο
Οι δηλώ­σεις του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν για τον Ρώσο Πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­σω­πι­κές προ­σβο­λές, αλλά…

Η Ρωσία ανα­κα­λεί αίτη­μά της για ψηφο­φο­ρία στον ΟΗΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας πιέ­σεις και εκβια­σμούς

Ανα­φο­ρές για νεκρούς σε βομ­βαρ­δι­σμούς στο Χάρ­κο­βο και το Κραματόρσκ
Η υπη­ρε­σία αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι ένα πολυώ­ρο­φο κτί­ριο στο Χάρ­κο­βο έγι­νε στό­χος βομ­βαρ­δι­σμών σήμε­ρα το πρωί…

Η Βρε­τα­νία ανα­κά­λε­σε την άδεια εκπο­μπής του «Russia Today» (RT), ανα­κοί­νω­σε το βρε­τα­νι­κό ραδιοτηλεοπτικό…

Ο Μπάι­ντεν χαρα­κτή­ρι­σε τον Πού­τιν «δολο­φο­νι­κό δικτάτορα»
Νέα λεκτι­κή επί­θε­ση προς τον Ρώσο ομό­λο­γό του, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, εξα­πέ­λυ­σε χθες ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, σε ομι­λία του στο Καπι­τώ­λιο, στο…

Η Ρωσία δηλώ­νει ότι «σφίγ­γει τον κλοιό» στην Μαριούπολη
Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανέ­φε­ρε ότι οι ρωσό­φω­νοι πολι­το­φύ­λα­κες της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, με τη βοή­θεια των ρωσι­κών ενό­πλων δυνάμεων…

Έκρη­ξη σε βόρειο προ­ά­στιο του Κιέβου
Έκρη­ξη ακού­στη­κε στο βόρειο τμή­μα του Κιέ­βου σήμε­ρα το πρωί, και στη συνέ­χεια υψώ­θη­κε καπνός στον ουρα­νό, δήλω­σε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας στο Reuters…

Συνά­ντη­ση Πού­τιν-Ζελέν­σκι θέλουν να διορ­γα­νώ­σουν οι ΥΠΕΞ Ουκρανίας-Τουρκίας
Ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα και ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου δήλω­σαν ότι συμ­φώ­νη­σαν να επικεντρώσουν…

Ρωσι­κός πύραυ­λος έπλη­ξε την περιο­χή του αερο­δρο­μί­ου της Λβιβ
Οι εκρή­ξεις που ακού­στη­καν περί­που στις 6:30 π.μ. (ώρα Ελλά­δας) στην ουκρα­νι­κή πόλη Λβιβ, οφεί­λο­νται σε ρωσι­κούς πυραύ­λους που έπλη­ξαν την περιοχή…

Εκρή­ξεις στο αερο­δρό­μιο του Λβιβ
Εκρή­ξεις από το αερο­δρό­μιο του Λβιβ στη δυτι­κή Ουκρα­νία, ανα­φέ­ρουν τα διε­θνή πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων και οι ξένοι αντα­πο­κρι­τές. Νωρί­τε­ρα είχαν ακουστεί…

Σει­ρή­νες ηχούν στη δυτι­κή Ουκρανία
Σει­ρή­νες ηχούν από το πρωί σε πολ­λές περιο­χές στη δυτι­κή Ουκρα­νία, ανα­φέ­ρουν δημο­σιεύ­μα­τα. Οι σει­ρή­νες ακού­γο­νται στις περιο­χές Rivne, Volyn, Lviv…

Μάχες στα προ­ά­στια του Κίε­βου και βομ­βαρ­δι­σμός του Μικολάεφ
Μάχες στα περί­χω­ρα του Κίε­βου, βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη, μετα­δί­δουν τα ουκρα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ισχυ­ρι­ζό­με­να ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρανίας,…

Απέ­φυ­γε τον κίν­δυ­νο χρε­ω­κο­πί­ας η Ρωσία
Ο κίν­δυ­νος το ρωσι­κό δημό­σιο να κηρύ­ξει στά­ση πλη­ρω­μών, που μεγέ­θυ­νε η επι­βο­λή δυτι­κών κυρώ­σε­ων στο Κρεμ­λί­νο, φάνη­κε να απομακρύνεται…

Οι 8 από τους 9 «ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους» λει­τούρ­γη­σαν στην Ουκρα­νία  ‑είχαν ανα­κοι­νω­θεί για την εκκέ­νω­ση αμάχων

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας λέει πως επι­βε­βαί­ω­σε 43 επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον υγειο­νο­μι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων στην Ουκρα­νία , που είχαν ως αποτέλεσμα…

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο