Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: «Να επιστρέψουν οι απολυμένοι συνάδελφοί μας στη δουλειά»!

Γρά­φει ο Τζωρτζ Μεχρα­μπιάν //

Στην Αίγυ­πτο, ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του ανε­ξάρ­τη­του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος στον κλά­δο της κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας διε­ξά­γουν έναν αγώ­να για την επι­στρο­φή τους στη δου­λειά μετά την από­λυ­σή τους  από την κρα­τι­κή εται­ρεία Mahalla Textile Company.

Οι εργα­ζό­με­νοι σε αυτό το κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γείο έπαι­ξαν σημα­ντι­κό ρόλο στην οργά­νω­ση μαζι­κών απερ­γιών το 2006, το 2008 και το 2011. Βρέ­θη­καν στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για την ανα­τρο­πή της δικτα­το­ρί­ας του Χόσ­νι Μου­μπά­ρακ το Φλε­βά­ρη του 2011. Συμ­με­τεί­χαν επί­σης στις μαζι­κές πανε­θνι­κές εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας που άσκη­σαν πίε­ση προς τον στρα­τό να διώ­ξει το 2013 το κατα­πιε­στι­κό καθε­στώς του Μοχά­μεντ Μόρ­σι των Αδελ­φών Μουσουλμάνων.

«Στις 13 Γενά­ρη, είχα­με μια απερ­γία κατά της δια­φθο­ράς των μάνα­τζερ της επι­χεί­ρη­σης και απαι­τώ­ντας την πλη­ρω­μή του ετή­σιου μπό­νους μας», είπε ο συν­δι­κα­λι­στής ηγέ­της Καμάλ Φαγιού­μι στις 30 του Μάη σε συνέ­ντευ­ξη δια τηλεφώνου.

mahalla4

«Το μπό­νους είναι σημα­ντι­κό κομ­μά­τι του ετή­σιου εισο­δή­μα­τος των εργα­ζό­με­νων. Η απερ­γία έγι­νε ειρη­νι­κά και είχε πλα­τιά συμ­με­το­χή. Η  εται­ρεία αντέ­δρα­σε απο­λύ­ο­ντας δυο απερ­γούς, τον Γκα­μάλ Γκαντ και τον Νάγκι Χεϊ­ντάρ στις 26 Γενά­ρη. Στις 20 του Απρί­λη  απέ­λυ­σαν κι εμέ­να. Στό­χος είναι να μας φιμώ­σουν και να μας ανα­γκά­σουν να  στα­μα­τή­σου­με να προ­ω­θού­με την οργά­νω­ση των εργαζόμενων».

Η κυβέρ­νη­ση της Αιγύ­πτου αρνεί­ται να ανα­γνω­ρί­σει τα ανε­ξάρ­τη­τα συν­δι­κά­τα, είπε ο Φαγιού­μι, και διε­ξά­γει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μόνο με τα «επί­ση­μα συν­δι­κά­τα».  Πολ­λοί από τους ηγέ­τες αυτών των «επί­ση­μων συν­δι­κά­των» τοπο­θε­τή­θη­καν σε αυτές τις θέσεις υπό το καθε­στώς Μουμπάρακ.

«Το ζήτη­μα εδώ δεν είναι απλά η υπε­ρά­σπι­ση τριών εργα­τών που απο­λύ­θη­καν άδι­κα», μας είπε. «Πρό­κει­ται για το δικαί­ω­μα των εργα­τών να οργα­νώ­σουν συν­δι­κά­τα, να μπο­ρούν να μιλούν ανοι­χτά και να υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τά τους. Έχου­με ακλό­νη­τα παλέ­ψει για αυτά τα πράγ­μα­τα για αρκε­τά χρό­νια. Πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι στο εργο­στά­σιο το κατα­λα­βαί­νουν αυτό και μας υποστηρίζουν».

 

Μπο­ρεί­τε να στεί­λε­τε γράμ­μα­τα συμπα­ρά­στα­σης απαι­τώ­ντας την επα­να­φο­ρά των απο­λυ­μέ­νων εργα­τών συν­δι­κα­λι­στών στη δου­λειά τους προς τον: Mr. Ibrahim Mehleb, Prime Minister of Egypt, Magles El Shaab St., Kasr El Ain, Cairo, Egypt

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο