Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Απαράδεκτη η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Σχό­λιο για την από­φα­ση της δίκης για την άγρια δολο­φο­νία του Ζακ Κωστό­που­λου, εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, τονί­ζο­ντας ότι:

«Κατα­δι­κά­ζου­με την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου που “ρίχνει στα μαλα­κά” τους κατα­στη­μα­τάρ­χες και αθω­ώ­νει τους 4 αστυ­νο­μι­κούς, που ευθύ­νο­νται για την απο­τρό­παια δολο­φο­νία του Ζακ Κωστό­που­λου, όπως επί­σης και την επί­θε­ση από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στην Μάγδα Φύσ­σα, που ήταν παρού­σα στη δικα­στι­κή αίθουσα.

Ειδι­κά για τους 4 αστυ­νο­μι­κούς κρί­θη­κε “εντός ορί­ων νόμι­μης δρά­σης” αυτό που ολό­κλη­ρη η κοι­νω­νία είδε στα σχε­τι­κά βίντεο και κατα­δί­κα­σε, δηλα­δή την απρό­κλη­τη επί­θε­ση σε έναν άνθρω­πο σε μισο­λι­πό­θυ­μη κατά­στα­ση, ανή­μπο­ρο και αιμόφυρτο.

Η προ­κλη­τι­κή από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου απο­τε­λεί επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, αφού “αθω­ώ­νει” ακό­μα και την απρο­σχη­μά­τι­στη αστυ­νο­μι­κή βία. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η από­φα­ση αυτή επι­βε­βαιώ­νει ηχη­ρά τον ρόλο της δικαιο­σύ­νης, που ως τμή­μα του αστι­κού κρά­τους υπε­ρα­σπί­ζε­ται τους κατα­σταλ­τι­κούς μηχανισμούς.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι ασπί­δα προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι σε κάθε μορ­φή εκδή­λω­σης ρατσι­στι­κής, ομο­φο­βι­κής συμπε­ρι­φο­ράς και βίας είναι η οργα­νω­μέ­νη πάλη, η συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση και η αλληλεγγύη».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο