Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Απαράδεκτη η μετατροπή του «Σπιτιού του Άρη» στη Γαύδο σε τουριστικό κατάλυμα

Τη μετα­τρο­πή του «Σπι­τιού του Άρη» στη Γαύ­δο σε του­ρι­στι­κό κατά­λυ­μα καταγ­γέλ­λει η Οργά­νω­ση Περιο­χής Κρή­της της ΚΝΕ, απαι­τώ­ντας παράλ­λη­λα να γίνει άμε­σα με ευθύ­νη του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου απαλ­λο­τρί­ω­ση και μετα­τρο­πή του χώρου σε μουσείο.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η Οργά­νω­ση της ΚΝΕ επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Με έκπλη­ξη και αγα­νά­κτη­ση πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε μέσα από διά­φο­ρες δημο­σιεύ­σεις σε τοπι­κά site την περαι­τέ­ρω απα­ρά­δε­κτη μετα­τρο­πή του ιστο­ρι­κού δια­τη­ρη­τέ­ου μνη­μεί­ου στη Γαύ­δο σε του­ρι­στι­κό κατάλυμα.

Δεν είναι βέβαια πρώ­τη φορά που το “Σπί­τι του Άρη”, ο χώρος που χτί­σα­νε με τις πλά­τες τους και τον ιδρώ­τα τους τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ με άλλους εξό­ρι­στους, γίνε­ται αντι­κεί­με­νο εμπο­ρευ­μα­τι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, αφού έχουν ήδη γίνει παρά­νο­μες κτι­ρια­κές επεμ­βά­σεις στο αρχι­κό κτί­σμα (προ­σθή­κες δωμα­τί­ων, πέρ­γκο­λες κλπ.) και μετα­τρά­πη­κε σε ταβέρ­να, με την ανο­χή των αρμό­διων κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών, αφού ο χώρος, μετά από πολ­λούς αγώ­νες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως “ιστο­ρι­κό δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο”, με από­φα­ση του ΥΠΠΟ / ΔΙΛΑΠ/Γ/203/16542/16–3‑99.

Είναι απα­ρά­δε­κτο! Ο χώρος αυτός είναι ένα ιστο­ρι­κό κει­μή­λιο και πηγή έμπνευ­σης για κάθε νέο και νέα που ονει­ρεύ­ε­ται έναν κόσμο δίκαιο και πιστεύ­ει πως τα όνει­ρά του δεν χωρά­νε στη σημε­ρι­νή “πραγ­μα­τι­κό­τη­τα” που πάνε να του επι­βά­λουν. Σήμε­ρα, που το σύστη­μα προ­σπα­θεί να επι­βά­λει το “τίπο­τα δεν αλλά­ζει” είναι πιο ανά­γκη ποτέ να υπάρ­χουν τέτοιοι χώροι, σύμ­βο­λα, μου­σεία, έτσι ώστε να μπο­ρούν όλοι οι νέοι να έχουν πρό­σβα­ση, να παίρ­νουν δύνα­μη από αυτούς τους αγω­νι­στές, μαθαί­νο­ντας μέσα από αυτά και την Ιστορία.

Άμε­σα δηλα­δή θα πρέ­πει να γίνει απαλ­λο­τρί­ω­ση με ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου και να μετα­τρα­πεί ο χώρος σε μου­σείο. Αίτη­μα το οποίο επα­νήλ­θε και το 2016 με διή­με­ρο της ΟΠ Κρή­της στην Γαύ­δο, με σύν­θη­μα “Από τα μπου­ντρού­μια και την εξο­ρία, η νέα του κόσμου ξεκι­νά Ιστορία”.

Τονί­ζου­με πως θα συνε­χί­σου­με την προ­σπά­θειά μας για να γνω­ρί­σει ο λαός μας και η ντό­πια νεο­λαία την αλη­θι­νή ιστο­ρία, ενά­ντια στους παρα­χα­ρά­κτες της. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνε­χί­σει να ανα­δει­κνύ­ει την ιστο­ρία όλων των αγω­νι­στών που δεν έσκυ­ψαν το κεφά­λι στους κατα­κτη­τές, που απο­τε­λεί σήμε­ρα παρά­δειγ­μα για την οργά­νω­ση της πάλης του λαού κόντρα στους ξένους και ντό­πιους δυνά­στες για όλα, για το μερο­κά­μα­το, τις συν­θή­κες δου­λειάς και ζωής ενά­ντια στο κεφά­λαιο και τα κόμ­μα­τά του που αυτοί υπη­ρε­τούν πιστά».

aris

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο