Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Εκδήλωση με αφορμή τις λαϊκές κινητοποιήσεις στο Καζακστάν

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές — λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν, η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας της ΚΝΕ οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση με θέμα «Καζακ­στάν: Η ταξι­κή πάλη “κινη­τή­ρας” της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης», το Σάβ­βα­το 29/1 στις 6 μ.μ. στην αίθου­σα της Ενω­σης Λογι­στών (Κάνιγ­γος 27), με ομι­λη­τή τον Νίκο Ζαχα­ρό­που­λο, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη

Εκδη­λώ­σεις με τίτλο «Τα πρό­σφα­τα γεγο­νό­τα στο Καζακ­στάν διδά­σκουν» οργα­νώ­νουν οι Οργα­νώ­σεις της ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ.Συγκεκριμένα, οι ΤΟ ΣΘΕ, ΓΤΧ, Φιλο­σο­φι­κής, ΝΟΠΕ και Υγεί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν την εκδή­λω­ση το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη στις 7.30 μ.μ. στο Κινη­μα­το­θέ­α­τρο των Α’ Εστιών Θεσσαλονίκης.

Επί­σης στο Κινη­μα­το­θέ­α­τρο των Α’ Εστιών Θεσ­σα­λο­νί­κης τη Κυρια­κή 30 Γενά­ρη στις 7.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αντί­στοι­χη εκδή­λω­ση οι ΤΟ Πολυ­τε­χνεί­ου, ΔΙΠΑΕ και ΠΑΜΑΚ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο