Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ας αναζητήσει τα τάγματα εφόδου στα ψηφοδέλτιά της

Σε σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, με αφορ­μή την άθλια ανα­κοί­νω­ση υπε­ρά­σπι­σης του αντιεκ­παι­δευ­τι­κού νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που μετα­ξύ άλλων ταυ­τί­ζει τους φοι­τη­τές που αγω­νί­ζο­νται με τα τάγ­μα­τα εφό­δου των ναζί, ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παρά­τα­ξη που είναι συνώ­νυ­μη με τα κυκλώ­μα­τα αντι­γρα­φών, τα ρου­σφέ­τια, τη δια­πλο­κή και τους εκβια­σμούς στα Πανε­πι­στή­μια, που έχει τερά­στια ευθύ­νη για τον εκφυ­λι­σμό και την υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών των φοι­τη­τών, που εδώ και ένα χρό­νο δίνει μάχη για κλει­στές σχο­λές, τολ­μά­ει σε μια άθλια ανα­κοί­νω­ση υπε­ρά­σπι­σης του αντιεκ­παι­δευ­τι­κού νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης, να ταυ­τί­σει τους φοι­τη­τές που αγω­νί­ζο­νται για σπου­δές και ζωή με δικαιώ­μα­τα με τα τάγ­μα­τα εφό­δου των ναζί!

Τα τάγ­μα­τα εφό­δου ας τα ανα­ζη­τή­σει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα ψηφο­δέλ­τιά της που φιλο­ξε­νού­σε μέλη και υπο­στη­ρι­κτές της εγκλη­μα­τι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής και σε όλους τους μπρά­βους που κατά και­ρούς έχει φέρει στις σχολές.

Όση προ­σπά­θεια κι αν κάνουν να ταυ­τί­σουν τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους με ενέρ­γειες ύπο­πτες και εχθρι­κές στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα θα αποτύχουν.

Το νομο­σχέ­διο-σκού­πα της κυβέρ­νη­σης, που σαρώ­νει ό,τι δικαί­ω­μα είχε απο­μεί­νει στους φοι­τη­τές, θα μεί­νει στα χαρτιά!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο