Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Η κυβέρνηση στα μουλωχτά φέρνει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα στις σχολές

«Η κυβέρ­νη­ση στα μου­λω­χτά, σαν τον κλέ­φτη, φέρ­νει την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία μέσα στις σχο­λές, ενώ έχει κατα­δι­κα­στεί από την πλειο­ψη­φία των φοιτητών.

Απέ­να­ντί της βρή­κε ήδη τους φοι­τη­τές και τους συλ­λό­γους τους, οι οποί­οι αμέ­σως βρέ­θη­καν στις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, απαι­τώ­ντας να απο­συρ­θεί η Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία εδώ και τώρα!» ανα­φέ­ρει σε σχό­λιό της η ΚΝΕ και τονίζει:

«Τα 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, που δίνει η κυβέρ­νη­ση για τη σύστα­ση αστυ­νο­μί­ας στα Πανε­πι­στή­μια, να τα δια­θέ­σει, για να καλύ­ψει τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των φοι­τη­τών, για μαζι­κές προ­σλή­ψεις καθη­γη­τών, φοι­τη­τι­κές εστί­ες, σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές και φοι­τη­τι­κή μέριμνα.

Καλού­με τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες, τους νέους και τις νέες, με τον αγώ­να τους, να υψώ­σουν τεί­χος στα σχέ­δια κατα­στο­λής και αυταρ­χι­σμού της κυβέρνησης.

Υ.Γ. Το προ­σω­πι­κό των ΟΠΠΙ θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να το δια­θέ­σει η κυβέρ­νη­ση για την δασο­προ­στα­σία κρα­τώ­ντας την ίδια πρά­σι­νη στολή».

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο