Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Η πραγματική “ανομία” στα Πανεπιστήμια έχει την υπογραφή της κυβέρνησης

Σε σχό­λιο του το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, για τη δήλω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού περί πει­θαρ­χι­κών διώ­ξε­ων φοι­τη­τών και ανο­μί­ας στα Πανε­πι­στή­μια, σημειώ­νει:

«Ο πρω­θυ­πουρ­γός, εμφα­νώς πιε­σμέ­νος από τις μεγα­λειώ­δεις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, κατα­φεύ­γει στα γνω­στά και χιλιοει­πω­μέ­να περί ανο­μί­ας και τυφλής βίας στα Πανε­πι­στή­μια. Όμως, η πραγ­μα­τι­κή “ανο­μία” στα Πανε­πι­στή­μια έχει την υπο­γρα­φή της κυβέρνησης.

Για­τί, ανο­μία είναι να πέφτουν φοι­τη­τές του ΑΠΘ από τα παρά­θυ­ρα, επει­δή δε χωρά­νε στις αίθου­σες, να έχει μειω­θεί κατά 50% η χρη­μα­το­δό­τη­ση για τον εξο­πλι­σμό των φοι­τη­τι­κών εστιών που δεν καλύ­πτουν ούτε το 10% των φοι­τη­τών, να υπάρ­χουν πτυ­χία που δεν κατο­χυ­ρώ­νουν επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Ανο­μία είναι τα κυκλώ­μα­τα δια­πλο­κής, δια­φθο­ράς και τρα­μπου­κι­σμών της κυβερ­νη­τι­κής παρά­τα­ξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ανο­μία είναι ο ίδιος ο νόμος-έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, που, παρα­κάμ­πτο­ντας το Σύνταγ­μα, κάνει την αδι­κία νόμο και δια­λύ­ει τα πτυ­χία και το μέλ­λον της νέας γενιάς.

Η συκο­φα­ντία της κυβέρ­νη­σης, όπως και οι απει­λές για πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις και δια­γρα­φές δεν τρο­μά­ζουν τους φοι­τη­τές. Εκθέ­τουν την ίδια την κυβέρ­νη­ση που έχει απο­μο­νω­θεί. Γι’ αυτό και κατα­φεύ­γει στην αισχρή προ­πα­γάν­δα να ταυ­τί­ζει το οργα­νω­μέ­νο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα με εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, αντί να δώσει ξεκά­θα­ρες απα­ντή­σεις για το πώς “παρά­πε­σε” αστυ­νο­μι­κός εξο­πλι­σμός (χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης, δακρυ­γό­να κ.λπ.) σε ξένα χέρια.

Η κυβέρ­νη­ση καλά θα κάνει να ασχο­λη­θεί με την πραγ­μα­τι­κή ανο­μία, που προ­κα­λεί καθη­με­ρι­νά το αίσθη­μα δικαί­ου του λαού και της νέας γενιάς, όπως είναι η προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος των Τεμπών.

Υ.Γ.: Προ­τεί­νου­με στον Κ. Μητσο­τά­κη, αν θέλει πραγ­μα­τι­κά να κάνει ένα βήμα στην αντι­με­τώ­πι­ση της ανο­μί­ας στα Πανε­πι­στή­μια, να δια­λύ­σει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Νέα εισβο­λή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο