Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Κάτι θα ξέρουν ο Άδωνις και ο Πλεύρης… (VIDEO)

Όταν στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022 πέφτει τέτοιο τσε­κού­ρι στα κον­δύ­λια που αφο­ρούν στην κάλυ­ψη των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, ακό­μα και για την Υγεία (μεί­ω­ση κατά 139 εκατ. ευρώ για τα νοσο­κο­μεία, μεί­ω­ση κατά 52% για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, μεί­ω­ση κατά 245 εκατ. ευρώ οι παρο­χές για την Υγεία), τη στιγ­μή που η παν­δη­μία θερί­ζει ζωές, όταν η εκτί­να­ξη της φορο­λο­γί­ας σε βάρος του λαού και τα προ­νό­μια και ο πακτω­λός των δισ. για τους λίγους παίρ­νουν τρε­λές δια­στά­σεις, δεν μας κάνει εντύ­πω­ση η παρα­κά­τω συζήτηση:

Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης & Επεν­δύ­σε­ων της ΝΔ: «Καλώς έκλει­σαν νοσο­κο­μεία επί των ημε­ρών μου! Επει­δή έπρα­ξα σωστά, γι’ αυτό δεν άνοι­ξαν και από τους επό­με­νους που κυβέρ­νη­σαν! Δεν έχου­με κομ­μου­νι­σμό στην Ελλά­δα, για να ζητά­ει κάποιος επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα, προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και άνοιγ­μα των νοσο­κο­μεί­ων που έκλει­σαν»

Θάνος Πλεύ­ρης, υπουρ­γός Υγεί­ας της ΝΔ: «Δεν έχου­με κομ­μου­νι­σμό! Όταν επι­τάσ­σεις κάτι, το πληρώνεις!»

Τι είπαν οι υπουρ­γοί της ΝΔ; Για να μην έχου­με νεκρούς, για να ανοί­ξουν νοσο­κο­μεία, πρέ­πει να γίνει κομ­μου­νι­σμός! Κάτι θα ξέρουν, για να το λένε…

902.gr

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο