Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο κυβέρνησης και προβοκατόρικων ομάδων στο ΑΠΘ

Με αφορ­μή το νέο σχέ­διο κατα­στο­λής και συκο­φά­ντη­σης στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ σημειώνει: 

«Η ΚΝΕ καταγ­γέλ­λει ότι βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και προ­βο­κα­τό­ρι­κων ομά­δων, που καμία σχέ­ση δεν έχουν με τους φοι­τη­τές, τους Συλ­λό­γους και τους αγώ­νες τους και λει­τουρ­γούν μόνο ως οι καλύ­τε­ροι χορη­γοί της έντα­σης της κατα­στο­λής, της συκο­φα­ντί­ας και της επί­θε­σης της κυβέρ­νη­σης ενα­ντί­ον της νέας γενιάς.

Αυτό το σχέ­διο εξε­λί­χθη­κε με την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια της εισβο­λής πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στη Σχο­λή Θετι­κών Επι­στη­μών του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Την ώρα που διε­ξά­γο­νταν μαθή­μα­τα και χιλιά­δες φοι­τη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί βρί­σκο­νταν στον χώρο του Πανε­πι­στη­μί­ου, έφτα­σαν στο σημείο να κάνουν χρή­ση χημι­κών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του — λάμ­ψης μέσα σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους και δια­δρό­μους του Πανεπιστημίου!

Είναι φανε­ρό ότι έτσι φαντά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση το “σύγ­χρο­νο, ευρω­παϊ­κό Πανε­πι­στή­μιο”, ανοι­χτό στην κατα­στο­λή, στην τρο­μο­κρα­τία και την υπο­βάθ­μι­ση, κλει­στό στη μόρ­φω­ση, στη φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα, στις ανά­γκες των φοιτητών.

Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους! Οι φοι­τη­τές, δυνα­μώ­νο­ντας τους Φοι­τη­τι­κούς τους Συλ­λό­γους, θα “κου­ρε­λιά­σουν” τα σχέ­δια έντα­σης της κατα­στο­λής και διά­λυ­σης των σπου­δών τους. Τα Πανε­πι­στή­μια να γίνουν πραγ­μα­τι­κά χώροι μόρ­φω­σης και πολι­τι­σμού, αγώ­να και διεκ­δί­κη­σης δίκαιων αιτη­μά­των για το Πανε­πι­στή­μιο του μέλ­λο­ντός μας».

ΤΩΡΑ: Κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στο ΑΠΘ για την απα­ρά­δε­κτη στά­ση των ΜΑΤ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο