Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Καταγγέλλει την κυβερνητική απόπειρα πρόσληψης φαντάρων για την «Πανεπιστημιακή αστυνομία»

«Κανέ­νας φαντά­ρος “δε θα βάλει τα χέρια του για να βγά­λει τα μάτια του!”», τονί­ζει το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, σχο­λιά­ζο­ντας την από­πει­ρα της κυβέρ­νη­σης να στρα­το­λο­γή­σει μέλη της «Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας» από φαντάρους.

Στο σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, αναφέρει:

«Η ΚΝΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπου σε συνερ­γα­σία με το ΥΠΕΘΑ, ζητά από φαντά­ρους να κάνουν αιτή­σεις, ώστε μετά τη θητεία τους να προ­σλη­φθούν στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία.

Οι νέοι στρα­τευ­μέ­νοι, συνο­λι­κά οι νέοι της χώρας μας, δεν έχουν καμία δου­λειά να στε­λε­χώ­σουν ένα μηχα­νι­σμό του κρά­τους που θα βρί­σκε­ται ενά­ντια στα δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών και των φοι­τη­τριών και για αυτό το λόγο έχει κατα­δι­κα­στεί ήδη στη συνεί­δη­ση τους, όπως απο­δεί­χθη­κε από τις μεγά­λες φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των τελευ­ταί­ων μηνών. Δεν θα δεχθούν να γίνουν όργα­να κατα­στο­λής απέ­να­ντι στη συλ­λο­γι­κή συζή­τη­ση που διε­ξά­γε­ται μέσα στα πανε­πι­στή­μια και του αγώ­να για το δικαί­ω­μα στην ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόρ­φω­ση. Δεν θα στρα­φούν ενά­ντια στους συνα­δέλ­φους, τους φίλους τους, στα ίδια τα δικαιώ­μα­τά τους. Δεν θα υπε­ρα­σπι­στούν “το νόμο και την τάξη” των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κυβερ­νή­σε­ων που δια­μορ­φώ­νουν το πανε­πι­στή­μιο της αγο­ράς, με μονα­δι­κό στό­χο να είναι τα κέρ­δη τους “εντά­ξει”.

Το συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο, όπως και συνο­λι­κά ο νόμος Κερα­μέ­ως — Χρυ­σο­χο­ΐ­δη θα μεί­νει στα χαρτιά!

ΥΓ: Αν η κυβέρ­νη­ση ενδια­φέ­ρε­ται για το παρόν και το μέλ­λον των νέων, ας απο­σύ­ρει τώρα το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα που τσα­κί­ζει τη ζωή όλων (νεό­τε­ρων, παλαιό­τε­ρων και μελ­λο­ντι­κών) των εργα­ζο­μέ­νων και κατα­δι­κά­ζε­ται από την πλειο­ψη­φία τους. Ας ανοί­ξει τα πανε­πι­στή­μια, που τα δια­τη­ρεί εδώ και περισ­σό­τε­ρο από έναν χρό­νο κλει­στά, ας αυξή­σει την σημε­ρι­νή άθλια μηνιαία απο­ζη­μί­ω­ση των 8,62 ευρώ των φαντά­ρων, που δεν φτά­νει ούτε για μισό μπου­κα­λά­κι νερό τη μέρα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο