Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

«Καταγ­γέλ­λου­με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­κε πορεία φοι­τη­τών σήμε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τών. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις επι­χεί­ρη­σαν με δακρυ­γό­να, γκλομπ και με την αστυ­νο­μι­κή αύρα (!!!) να εμπο­δί­σουν τη δια­δή­λω­ση των φοι­τη­τών» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση της η ΚΝΕ και τονί­ζει καταλήγοντας:

«Η τρο­μο­κρα­τία, ο αυταρ­χι­σμός, η απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων δε θα περά­σουν! Καλού­με τους φοι­τη­τές να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να για τις σπου­δές και τη ζωή που έχουν ανά­γκη. Να μην επι­τρέ­ψουν την έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, που πάνε χέρι-χέρι. Η κυβέρ­νη­ση για ακό­μη μια φορά θα φάει τα μού­τρα της, όπως έγι­νε και με την από­πει­ρα εγκα­τά­στα­σης της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχολές».

Απρόκλητη επίθεση σε πορεία φοιτητών

Λίγες ώρες μετά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση των ΜΑΤ στο ΑΠΘ, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις προ­χώ­ρη­σαν σε νέα κατα­στο­λή φοι­τη­τι­κής συγκέ­ντρω­σης, αυτή τη φορά στην Αθή­να, με αποτ­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοιτητών.

Για άλλη μια φορά, λοι­πόν, η ΕΛ.ΑΣ. επι­χει­ρεί «να επι­βά­λει την τάξη» με χημι­κά, αύρες και ξύλο, απέ­να­ντι στους φοι­τη­τές που εξα­κο­λου­θούν να αγω­νί­ζο­νται κατά της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στα ΑΕΙ.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο