Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Καταγγέλλει αντικομμουνιστικές επιθέσεις σε Εύοσμο, Κατερίνη, ΑΠΘ

«Οι αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­θέ­σεις θα πέσουν στο κενό θα τσα­κι­στούν από το λαό και τη νεο­λαία της περιο­χής μας» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση η Οργά­νω­ση Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ για τις επι­θέ­σεις που έγι­ναν τις προη­γού­με­νες μέρες κατά μελών της ΚΝΕ από φασι­στι­κές ομά­δες σε Εύο­σμο και Κατε­ρί­νη, όπως επί­σης και για την προ­σπά­θεια «αναρ­χι­κών» να δια­λύ­σουν σήμε­ρα Κυρια­κή εκδή­λω­ση της ΚΝΕ στη Φιλο­σο­φι­κή του ΑΠΘ.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Εδώ και μια εβδο­μά­δα, μέλη της ΚΝΕ έχουν αντι­με­τω­πί­σει σε όλη την περιο­χή ένα ετε­ρό­κλη­το φάσμα δυνά­με­ων που έχει προ­σπα­θή­σει με κάθε τρό­πο να μπει εμπό­διο στη διά­δο­ση των ριζο­σπα­στι­κών ιδε­ών και θέσε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη νεολαία.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Στον Εύο­σμο, την Κυρια­κή 28/3, πρω­ην Χρυ­σαυ­γί­τες, μέλη της φασι­στι­κής ομά­δας “Ιερός Λόχος” επι­τέ­θη­καν άναν­δρα, μέσα στο σκο­τά­δι, σε μαθη­τή μέλος της ΚΝΕ, που έγρα­φε αντι­φα­σι­στι­κά συνθήματα.

Στην Κατε­ρί­νη, τη Δευ­τέ­ρα 29/3, μέλη της φασι­στι­κής ομά­δας “Defender” Κατε­ρί­νης επι­τέ­θη­καν σε μαθη­τές μέλη της ΚΝΕ και άλλους μαθη­τές που συμ­με­τέ­χουν στη συντο­νι­στι­κή επι­τρο­πή μαθη­τών, για τα πανό τους μέσα στην πόλη. Στη Φιλο­σο­φι­κή του ΑΠΘ, την Κυρια­κή 4/4, μέλη του “αυτό­νο­μου” σχή­μα­τος ψυχο­λο­γι­κού και “αναρ­χι­κοί”, προ­σπά­θη­σαν (χωρίς επι­τυ­χία) να δια­λύ­σουν εκδή­λω­ση της ΚΝΕ για τα διδάγ­μα­τα από την επα­νά­στα­ση του 1821 (!!!)…

Κοι­νή συνι­στα­μέ­νη όλων αυτών των ενερ­γειών ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντιΚ­ΚΕ στό­χευ­ση. Ξέρου­με ότι ενο­χλεί πολ­λούς στην περιο­χή μας και στις πόλεις μας η πρω­το­πό­ρα δρά­ση και εμφά­νι­ση της ΚΝΕ στους χώρους νεο­λαί­ας. Ξέρου­με ότι είναι “καρ­φί στο μάτι τους”, ότι τα μέλη της ΚΝΕ σε όλες τις μεγά­λες πόλεις της περιο­χής μπαί­νουν μπρο­στά στην οργά­νω­ση της πάλης της νεο­λαί­ας, ενά­ντια στην ασφυ­κτι­κή κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει. Φαί­νε­ται ότι αυτή η δρά­ση ενο­χλεί ένα μεγά­λο φάσμα δυνά­με­ων, που ξεκι­νά από την κυβέρ­νη­ση φτά­νει στους φασί­στες και κατα­λή­γει σε διά­φο­ρες αυτο­πα­ρου­σια­ζό­με­νες “αναρ­χι­κές” και δήθεν “αυτό­νο­μες” ομάδες…

Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δε θα περά­σει! Και αυτό είναι υπό­θε­ση όλων, κάθε νέου που νιώ­θει προ­ο­δευ­τι­κός ή αριστερός.

Καλού­με τη νεο­λαία της περιο­χής να προ­βλη­μα­τι­στεί για το ποιον βοη­θούν αυτές οι επι­θέ­σεις ενά­ντια στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Για το ρόλο που δια­δρα­μα­τί­ζουν όλες αυτές οι δυνά­μεις, που με προ­κά­λυμ­μα αντιδραστικά-“μαύρα” συν­θή­μα­τα, όπως “έξω τα κόμ­μα­τα”, χτυ­πούν το οργα­νω­μέ­νο κίνη­μα και τους κομ­μου­νι­στές, απο­τε­λώ­ντας την τέλεια κάλυ­ψη για την κυβέρ­νη­ση και την πολι­τι­κή της. “Έξω τα κόμ­μα­τα από τα Πανε­πι­στή­μια” λέει και η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, η οποία δεν θεω­ρεί­ται και ιδιαί­τε­ρα ανα­τρε­πτι­κή ή προοδευτική…

Αυτή την ώρα πρέ­πει να δυνα­μώ­σει η πάλη:

ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και του κεφα­λαί­ου που τσα­κί­ζει τις ζωές μας, ενά­ντια στο νόμο-έκτρω­μα Κερα­μέ­ως-Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση και στο νέο νομο­σχέ­διο που φέρ­νει για να μετα­τρέ­ψει τους χώρους δου­λειάς σε κάτεργα.

για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα μας στη μόρ­φω­ση, τη δου­λειά και τη ζωή. Για να ανοί­ξουν οι χώροι εκπαί­δευ­σης με όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας, διεκ­δι­κώ­ντας παράλ­λη­λα ολο­κλη­ρω­μέ­νες σπου­δές με δικαιώματα.

Η ΚΝΕ σε αυτόν τον αγώ­να θα συνε­χί­σει ανε­πι­φύ­λα­χτα να δίνει όλες τις δυνά­μεις της. Οι επι­θέ­σεις και οι προ­σπά­θειες τρο­μο­κρά­τη­σης απλά δυνα­μώ­νουν το πεί­σμα μας και την οργή μας!».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο