Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης

Το ΚΚΕ την επο­μέ­νη των τελευ­ταί­ων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών ανέ­δει­ξε πως το περι­βό­η­το 41% της ΝΔ δεν εκφρά­ζει ούτε απο­δο­χή της πολι­τι­κής της ούτε «λευ­κή επι­τα­γή» για να συνε­χί­σει το αντι­λαϊ­κό της έργο και κάλε­σε σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα„ τη στιγ­μή που σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις καλ­λιερ­γού­σαν απο­γο­ή­τευ­ση και ανα­μο­νή απέ­να­ντι στην «παντο­δύ­να­μη», όπως έλε­γαν, κυβέρ­νη­ση Μητσοτάκη.

Σήμε­ρα, λίγους μήνες μετά, η φθο­ρά της ΝΔ πλα­τιά στον λαό και τη νεο­λαία δυνα­μώ­νει. Εκφρά­στη­κε στις πρό­σφα­τες μεγα­λειώ­δεις φοι­τη­τι­κές και αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, παρά το σχέ­διο της ΝΔ για κατα­στο­λή, συκο­φά­ντη­ση, υπο­νό­μευ­ση. Εκφρά­στη­κε στη συμ­με­το­χή-ρεκόρ στην απερ­γία στις 28/2 που κατα­δί­κα­σε την επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης όλων των ενό­χων (κυβέρ­νη­ση, Υπουρ­γοί, κρά­τος, ΕΕ, εται­ρεία) του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη και έβα­λε στο επί­κε­ντρο και σύγ­χρο­νες διεκ­δι­κή­σεις μας. Εκφρά­ζε­ται στην αγω­νία, την ανα­σφά­λεια και την αγα­νά­κτη­ση, που είναι παντού έκδη­λες ακό­μα και όταν κάνεις ψώνια στο σού­περ- μάρκετ.

Εκτός από τις τιμές που παίρ­νουν φωτιά, «φωτιά» παίρ­νει και η ευρύ­τε­ρη περιο­χή, με την ΕΕ και την Ελλά­δα να κάνει «πολε­μο­μνη­μό­νιο» με την Ουκρα­νία, χρη­μα­το­δο­τώ­ντας και εξο­πλί­ζο­ντας τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στα εδά­φη της. Με τη Γάζα να ισο­πε­δώ­νε­ται και την ελλη­νι­κή φρε­γά­τα να αρμε­νί­ζει στην Ερυ­θρά θάλασ­σα, χιλιά­δες μιλιά μακριά από τα ύδα­τα της χώρας μας, για λογα­ρια­σμό της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των εφοπλιστών.

Όσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ κοροϊ­δεύ­ει κυνι­κά το λαό, ενώ υπάρ­χει και ο ορα­τός κίν­δυ­νος νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης, προ­σπα­θώ­ντας να τον πεί­σει να λέει και ευχα­ρι­στώ για τον κατώ­τα­το μισθό των 705 ευρώ «καθα­ρά», για τα επί πλη­ρω­μή απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία στα δημό­σια Νοσο­κο­μεία και για τη χαρά της εργα­σί­ας στα 70 έτη (!), τόσο αυτή η οργή και η αγα­νά­κτη­ση θα δυναμώνει.

Αυτό ανη­συ­χεί και την αστι­κή τάξη και τα επι­τε­λεία της και παίρ­νουν τα μέτρα τους. Η συζή­τη­ση στη Βου­λή, με αφορ­μή την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας, ήταν απο­κα­λυ­πτι­κή. Έχουν χάσει, λένε, οι πολί­τες την εμπι­στο­σύ­νη τους στο «κρά­τος δικαί­ου», εννο­ώ­ντας το εχθρι­κό αστι­κό κρά­τος που νομο­θε­τεί για τους λίγους και τα συμ­φέ­ρο­ντά τους εις βάρος των πολλών.

Αγω­νιούν για το τι θα γίνει με την συμπο­λι­τευό­με­νη αντι­πο­λί­τευ­ση, όπως τη χαρα­κτη­ρί­ζει το ΚΚΕ δικαί­ως, αφού η σύγκλι­ση των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στις ψηφο­φο­ρί­ες στο ευρω­παϊ­κό και ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο αγγί­ζει το ποσο­στό 80%. Ανα­ρω­τιού­νται, μετά την ΝΔ, ποιος; Για­τί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατα­φέρ­νει; Τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ που σπρώ­χνε­ται αλλά δεν τρα­βά­ει; Πόσες φορές τη μέρα να εμφα­νι­στεί ο Βελό­που­λος στα συστη­μι­κά κανά­λια να το παί­ζει αντι­συ­στη­μι­κός Γι’ αυτό το λόγο και η επί­θε­ση στο Κόμ­μα θα μεγα­λώ­νει, ακό­μα και με παρα­λο­γι­σμούς. Γι’ αυτό τον λόγο θα δυνα­μώ­νει η τρο­μο­κρα­τία και κατα­στο­λή όποιου αγω­νί­ζε­ται, την ίδια στιγ­μή που η αστυ­νο­μία λάμπει διά της απου­σί­ας της σε περι­στα­τι­κά όπως η πρό­σφα­τη γυναι­κο­κτο­νία έξω από αστυ­νο­μι­κό τμήμα.

Ελλη­νι­κή Λύση: Άλλη μια βολι­κή «λύση» στην υπη­ρε­σία του συστήματος

Όμως_

Κάπου, σε κάποιο χώρο εργα­σί­ας φτιά­χνε­ται σωμα­τείο για πρώ­τη φορά, τη στιγ­μή που στη ΛΑΡΚΟ οι εργα­ζό­με­νοι δίνουν έναν ηρω­ι­κό αγώ­να μέχρι να ξανα­πά­ρουν μπρος τα καμί­νια της.

Κάπου σε ένα σχο­λείο οργα­νώ­νε­ται school art festival ενά­ντια στον ρατσι­σμό, τη στιγ­μή που στον Κολω­νό όλα τα μαθη­τι­κά συμ­βού­λια ξεση­κώ­θη­καν για να κατα­δι­κα­στεί ο μαστρο­πός-βια­στής της 12χρονης συμ­μα­θή­τριάς τους.

Σε κάποιο Πανε­πι­στη­μια­κό Τμή­μα κατα­κτιέ­ται η πρό­σλη­ψη ενός καθη­γη­τή, τη στιγ­μή που χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες βγαί­νουν ηθι­κά δικαιω­μέ­νοι, έμπει­ροι και συσπει­ρω­μέ­νοι στους φοι­τη­τι­κούς τους συλ­λό­γους μετά τις μεγα­λειώ­δεις φοι­τη­τι­κές κινητοποιήσεις.

Στις ράγες της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης οι κομ­μου­νι­στές εμπο­δί­ζουν την απο­στο­λή πολε­μι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, όσο οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ απο­κα­λύ­πτουν τις ευθύ­νες όλων για το έγκλη­μα στα Τέμπη, όσο οι κομ­μου­νι­στές στους φορείς του κινή­μα­τος, που συμ­με­τέ­χουν, οργα­νώ­νουν πρω­το­βου­λί­ες για να μην υπάρ­ξει καμία συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος, αλλά και για να μην έχου­με «άλλα Τέμπη».

Πόσα ακό­μα τέτοια παρα­δείγ­μα­τα θα μπο­ρού­σα­με να γρά­ψου­με… Όμως, η ουσία είναι μία. Πίσω από όλα αυτά τα παρα­δείγ­μα­τα κρύ­βε­ται η κοπια­στι­κή και επί­μο­νη δου­λειά των Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να πεί­σουν και να οργα­νώ­σουν την ανά­γκη της συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης όσων έχου­με κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα και κοι­νό αντίπαλο.

Αυτή η πρω­το­πό­ρα δρά­ση και οι θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο έδα­φος των εξε­λί­ξε­ων, είναι που δια­μορ­φώ­νει δυνα­τό­τη­τες για να γίνει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο βήμα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής.

Γύρω από τους κομ­μου­νι­στές σε κάθε χώρο συσπει­ρώ­νε­ται μια κρί­σι­μη μάζα ανθρώ­πων που δεί­χνει πολι­τι­κή εμπι­στο­σύ­νη στο Κόμ­μα μας, στην ΚΝΕ για την οργά­νω­ση του αγώ­να και της διεκ­δί­κη­σης. Αυτοί και ακό­μα περισ­σό­τε­ροι που ψάχνουν και θέλουν να ακού­σουν για την πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ, ακρι­βώς για­τί ψάχνουν να βρουν λύση στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, σε ό,τι τους πνίγει.

«Μπο­ρεί να γίνει πρά­ξη ό,τι λέτε;», «Πώς;», «Θα τα κατα­φέ­ρου­με;», αυτά είναι ερω­τή­μα­τα που με τον έναν ή τον άλλον τρό­πο κάθε μέλος της ΚΝΕ ακού­ει αυτή την περί­ο­δο. Εκφρά­ζε­ται παντού αυτή η πλα­τιά διά­θε­ση για συζή­τη­ση, ασχέ­τως αν γνω­ρί­ζει ο κάθε συνο­μι­λη­τής μας όλες τις θέσεις μας και αν εκφρά­ζει συμφωνία.

Από αυτή την άπο­ψη και εμείς χρειά­ζε­ται να γίνου­με καλύ­τε­ροι στο πως συζη­τά­με πλα­τιά τα παρα­πά­νω, επι­μέ­νο­ντας να στα­θε­ρο­ποιεί­ται και να βαθαί­νει η αμφι­σβή­τη­ση γύρω και από τα ζητή­μα­τα του ρόλου και του χαρα­κτή­ρα του κρά­τους, της ΕΕ κ.λπ.

ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία κρύ­βε­ται η ΕΕ – Τιμώ­ρη­σε τα κόμ­μα­τα-συνε­νό­χους! Τώρα ΚΚΕ για πανευ­ρω­παϊ­κή αντεπίθεση

Τα καθοδηγητικά όργανα
και οι ΟΒ την ΚΝΕ είναι επιτελεία μάχης

Τώρα χρειά­ζε­ται ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά και συγκε­ρι­μέ­να να οργα­νώ­σου­με τη συζή­τη­ση και την από κοι­νού δρά­ση ώστε:

  • Οι χιλιά­δες φοι­τη­τές που κατα­ψή­φι­σαν στο δρό­μο το νομο­σχέ­διο της αδι­κί­ας, να υπερ­ψη­φί­σουν και στην κάλ­πη των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών το ψηφο­δέλ­τιο της συνέ­χι­σης του αγώ­να για σπου­δές και πτυ­χία με αξία. Το ψηφο­δέλ­τιο της Πανσπουδαστικής.
  • Οι χιλιά­δες μαθη­τές που δεν ανέ­χο­νται και πολε­μά­νε το άδι­κο, που είναι παντού γύρω τους, να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στα εκα­το­ντά­δες Μαθη­τι­κά Φεστι­βάλ της ΚΝΕ για να μάθουν πώς «αλλά­ζουν τα δεδομένα»!
  • Οι χιλιά­δες νέοι εργα­ζό­με­νοι που απήρ­γη­σαν, να κάνουν ξανά το βήμα και να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κό στις νέες απερ­για­κές μάχες στις 17 Απρί­λη και την Πρω­το­μα­γιά για να φωνά­ξου­με «Ως εδώ!».

Όλοι τους, με την ψήφο στο ΚΚΕ στις Ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη να στεί­λουν δυνα­τό μήνυ­μα ως τις Βρυ­ξέλ­λες. Μήνυ­μα στους λαούς όλης της Ευρώ­πης για αμφι­σβή­τη­ση και κατα­δί­κη της πολι­τι­κής της ΕΕ, σύγκρου­σης και αισιο­δο­ξί­ας για ενδυ­νά­μω­ση των αγώνων!

Αφρο­δί­τη Μπόμπολη,
μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο