Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: “Μνημεία — Σύμβολα της πάλης των λαών στην Ευρώπη”

Ένα αξιόλογο ταξίδι σε «Μνημεία — Σύμβολα της πάλης των λαών στην Ευρώπη» πρόσθεσε η Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ στους Ιστορικούς Οδηγούς που επιμελείται τα τελευταία χρόνια. Ο 3ος Ιστορικός Οδηγός ξεχωρίζει τόσο για το μοναδικό του περιεχόμενο όσο και την προσεγμένη παρουσίασή του.

Σε αυτόν παρου­σιά­ζο­νται ιστο­ρι­κά κτί­ρια και μνη­μεία σε όλη την Ευρώ­πη αφιε­ρω­μέ­να στην πάλη της εργα­τι­κής τάξης και την εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντί­στα­ση, καθο­δη­γού­με­νη από τους κομ­μου­νι­στές, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Στις σελί­δες του παρου­σιά­ζο­νται μνη­μεία προς τιμήν του Κόκ­κι­νου Στρα­τού και της συμ­βο­λής του στη συντρι­βή των ναζι­στι­κών στρα­τευ­μά­των με την απε­λευ­θέ­ρω­ση των λαών της Ευρώ­πης. «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό,τι μπο­ρεί ποτέ να πλη­ρώ­σει», είναι τα λόγια του Ερνεστ Χέμιν­γου­εϊ που παρα­τί­θε­νται στον Οδη­γό, ο οποί­ος περι­λαμ­βά­νει επί­σης μία σει­ρά μνη­μεία προς τιμή μεγά­λων μορ­φών του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος που έχουν μεί­νει χαραγ­μέ­νες στη συνεί­δη­ση της εργα­τι­κής τάξης.

Τα δύο προη­γού­με­να χρό­νια, η Οργά­νω­ση είχε εκδώ­σει τον 1ο και 2ο Ιστο­ρι­κό Οδη­γό, που περι­λάμ­βα­ναν ιστο­ρι­κά κτί­ρια και μνη­μεία από την περιο­χή της Αττι­κής και της υπό­λοι­πης Ελλά­δας αφιε­ρω­μέ­να στον ηρω­ι­κό αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού τις περιό­δους 1940 — 1944 και 1946 — 1949. Δίνο­ντας το στίγ­μα του 3ου Ιστο­ρι­κού Οδη­γού που απο­τε­λεί τη συνέ­χεια, στον πρό­λο­γο η ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας ανα­φέ­ρει εισα­γω­γι­κά: «Βασι­κή ιδέα για αυτή την έκδο­ση απο­τε­λεί η ανα­μέ­τρη­ση με “όσους σημα­δεύ­ουν το παρελ­θόν για να πετύ­χουν το παρόν και το μέλ­λον”, όσους θέλουν να ξανα­γρά­ψουν και να παρα­χα­ρά­ξουν την Ιστο­ρία. Η έκδο­ση αυτή απο­τε­λεί πηγή μνή­μης και δια­φύ­λα­ξης της ιστο­ρι­κής παρα­κα­τα­θή­κης του εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος του 20ού αιώ­να, κόντρα στη θεω­ρία των “δύο άκρων” που προ­ω­θεί­ται από την ΕΕ και τα επι­τε­λεία των αστι­κών κρα­τών. Ο ιστο­ρι­κός οδη­γός φωτί­ζει ηρω­ι­κά στιγ­μιό­τυ­πα από τη δρά­ση της εργα­τι­κής τάξης απέ­να­ντι στο τέρας του ναζι­σμού, που γεν­νά και θρέ­φει το καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Φέρ­νει τον ανα­γνώ­στη σε επα­φή με τη σοσια­λι­στι­κή τέχνη, την καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, που ευελ­πι­στεί να στα­θεί αντά­ξια στο ύψος των κατορ­θω­μά­των του ανθρώ­που, να απο­κρυ­σταλ­λώ­σει τη σύγκρου­ση και νίκη του νέου απέ­να­ντι στο παλιό».

Τα παρα­πά­νω ξεδι­πλώ­νο­νται στις επό­με­νες σελί­δες μέσα από φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό που απει­κο­νί­ζει τα μνη­μεία με μία περιε­κτι­κή περι­γρα­φή για το σημείο στο οποίο βρί­σκε­ται, την ιστο­ρία πίσω από αυτό που απει­κο­νί­ζει και τον σκο­πό της ανέ­γερ­σής του.

Ο Ιστο­ρι­κός Οδη­γός είναι διαρ­θρω­μέ­νος σε ενό­τη­τες που περι­λαμ­βά­νουν την Κεντρι­κή, Δυτι­κή και Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και τα Βαλ­κά­νια, στις οποί­ες παρου­σιά­ζο­νται τα μνη­μεία ανά χώρα, ενώ σε χάρ­τη απει­κο­νί­ζε­ται το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

«Αντί Επι­λό­γου», ο Ιστο­ρι­κός Οδη­γός περι­λαμ­βά­νει μία κατα­γρα­φή μνη­μεί­ων που είναι ανα­πό­σπα­στα δεμέ­να με την Ιστο­ρία των λαών και την Αντι­φα­σι­στι­κή Πάλη που διε­ξή­γα­γαν στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο και που σήμε­ρα έρχο­νται αντι­μέ­τω­πα με το μένος κυβερ­νή­σε­ων, αρχών Τοπι­κής Διοί­κη­σης, ακρο­δε­ξιών ομά­δων, νοσταλ­γών των ναζί και άλλων. «Πρό­κει­ται για μια απα­ρά­δε­κτη επι­χεί­ρη­ση ξανα­γρα­ψί­μα­τος της Ιστο­ρί­ας, η οποία συνα­ντά­ει την αντί­δρα­ση των ίδιων των λαών, καθώς έχουν βαθιά χαραγ­μέ­νες στη μνή­μη τους τόσο τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη όσο και τον καθο­ρι­στι­κό ρόλο της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης στην ήττα του ναζι­σμού», τονί­ζε­ται. Επι­ση­μαί­νε­ται παράλ­λη­λα πως το ΚΚΕ πρω­το­στα­τεί σε πρω­το­βου­λί­ες για την ουσια­στι­κή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία των αντι­φα­σι­στι­κών και σοβιε­τι­κών μνη­μεί­ων, έτσι ώστε ο λαός, ειδι­κά η νεο­λαία από αυτές τις χώρες, να συν­δε­θεί και να γνω­ρί­ζει τους αγώ­νες των λαών τον 20ό αιώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό και την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα που τον γεν­νά και τον θρέφει».

Ο οδη­γός κλεί­νει με την υπό­σχε­ση ότι «η πάλη των λαών θα ανα­γεί­ρει ξανά αυτά τα μνη­μεία, ότι το σκο­τά­δι θα γίνει ξανά φως».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο