Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Οι προσπάθειες υπονόμευσης των Φοιτητικών Συλλόγων θα πάρουν απάντηση από τους φοιτητές

«”Πλα­νά­ται πλά­νην οικτράν” η κυβέρ­νη­ση, αν νομί­ζει ότι θα ξεμπερ­δέ­ψει έτσι απλά με τους φοι­τη­τές, το κίνη­μά τους και τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Οι απέλ­πι­δες προ­σπά­θειες υπο­νό­μευ­σης των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και αντι­κα­τά­στα­σής τους με “ απο­λι­τίκ” παρα­μά­γα­ζα, που θα επι­κυ­ρώ­νουν την πολι­τι­κή του “ Πανε­πι­στη­μί­ου ΑΕ”, θα πάρουν καθα­ρή και μαζι­κή απά­ντη­ση από τους φοι­τη­τές. Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, όπως και το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, δεν δέχε­ται κρα­τι­κές παρεμ­βά­σεις. Γι’ άλλη μια φορά, η κα Κερα­μέ­ως θα φάει τα μού­τρα της!» τονί­ζει η ΚΝΕ σε σχό­λιό της και καταλήγει:

«ΥΓ. Αν η κα Κερα­μέ­ως θέλει να καταρ­γή­σει τη ΔΑΠ, μετά το “ στρα­πά­τσο” της, μπο­ρεί να το κάνει στο πλαί­σιο των εσω­κομ­μα­τι­κών δια­δι­κα­σιών της ΝΔ».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο