Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Ολοκληρώθηκε η 31η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση

Με την απο­χώ­ρη­ση των κατα­σκη­νω­τών από τις Νηές Μαγνη­σί­ας το βρά­δυ της Κυρια­κής «και την παρά­δο­ση του χώρου της κατα­σκή­νω­σης, πιο καθα­ρού απ’ ό,τι πριν», όπως τονί­ζε­ται, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ.

«Χιλιά­δες μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, αψη­φώ­ντας τις δυσκο­λί­ες και τα τερ­τί­πια του και­ρού, στά­θη­καν συνε­πείς στο καθιε­ρω­μέ­νο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό ραντε­βού της ΚΝΕ και έδω­σαν μαζι­κό “παρών”, κατα­σκη­νώ­νο­ντας στις Νηές Μαγνη­σί­ας και απο­δει­κνύ­ο­ντας ‑γι’ άλλη μια φορά- ότι με τα σωστά συστα­τι­κά, με την οργά­νω­ση, τη μαχη­τι­κό­τη­τα, τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα και την αλλη­λεγ­γύη, όλα είναι εφι­κτά», επι­ση­μαί­νει η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Η κορύ­φω­ση των εκδη­λώ­σε­ων με τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση και την εντυ­πω­σια­κή παρου­σία των μελών και των φίλων της ΚΝΕ, που κοκ­κί­νι­σαν απ’ άκρη σ’ άκρη την παρα­λία του Βόλου, έστει­λε το δικό της ηχη­ρό μήνυ­μα διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης. Ακού­στη­κε καθα­ρά το σύν­θη­μα: “Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών — Έτσι γρά­φε­ται η ιστορία”…

Ξεχω­ρι­στή στιγ­μή η παρου­σία αντι­προ­σω­πειών 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών από χώρες της Ευρώ­πης και οι χαι­ρε­τι­σμοί που απηύ­θυ­ναν στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, καθώς και οι Γενι­κοί Γραμ­μα­τείς 3 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρκίας.

Συνε­χί­ζου­με με ακό­μα περισ­σό­τε­ρη πίστη και μαχη­τι­κό­τη­τα. Ραντε­βού στις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή σε όλη την Ελλάδα».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο