Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: ΟΧΙ στη Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις! — Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Να ακυ­ρω­θεί η Συμ­φω­νία Ελλά­δας – ΗΠΑ για τις βάσεις!», σημειώ­νει η ΚΝΕ, που δίνει αγω­νι­στι­κά ραντε­βού για κινη­το­ποι­ή­σεις Πέμ­πτη 14 Οκτώ­βρη, 19.30 στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία στην Αθή­να, (με προ­συ­γκέ­ντρω­ση στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, μετρό «Μέγα­ρο Μου­σι­κής») και στο αμε­ρι­κα­νι­κό προ­ξε­νείο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 18.30.

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας τον “στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο” με τις ΗΠΑ, που εγκαι­νί­α­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, προ­ω­θεί την ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας – ΗΠΑ για τις βάσεις, με ισχύ 5ετίας και στη συνέ­χεια τη μετα­τρο­πή σε αορί­στου διαρ­κεί­ας, αλλά και την εγκα­τά­στα­ση κι άλλων στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων σε πολ­λές περιο­χές», σημειώ­νει η ΚΝΕ στο κάλε­σμά της, δίνο­ντας παρα­δείγ­μα­τα για το τι σημαί­νει για τον λαό και τη νεο­λαία αυτή η Συμ­φω­νία και προ­σθέ­το­ντας απευ­θυ­νό­με­νη στη νέα γενιά:

«Ούτε η Γαλλία, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε κανένας ιμπεριαλιστής δεν θα σε προστατέψει!

KNE | ΚΝΕ - να ακυρωθεί η Συμφωνία ΕλλάδαςΗΠΑ για τις βάσεις

  • Ελλη­νι­κά πολε­μι­κά πλοία είναι ενταγ­μέ­να στον ευρω­α­τλα­ντι­κό σχε­δια­σμό και περι­πο­λούν μακριά από τα ελλη­νι­κά σύνο­ρα, μέχρι και τα Στε­νά του Ορμούζ στον Περ­σι­κό Κόλπο.
  • Πυρο­βο­λαρ­χία πυραύ­λων Πάτριοτ στάλ­θη­κε στη Σαου­δι­κή Αρα­βία κατά του Ιράν, για να καλύ­ψει το κενό αμε­ρι­κα­νι­κών Πάτριοτ, που ανα­δια­τά­χθη­καν στον Ινδοειρηνικό.
  • Μαχη­τι­κά “F‑16” σε ΝΑΤΟι­κή απο­στο­λή περι­πο­λούν για τη “φύλα­ξη” του ενα­έ­ριου χώρου της Αλβα­νί­ας, της Β. Μακε­δο­νί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου από τη Ρωσία.
  • Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στρα­τιω­τι­κός εξο­πλι­σμός και τέθη­κε σε κίν­δυ­νο η ζωή Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών στον πόλε­μο του Αφγα­νι­στάν, στο πλευ­ρό των ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες ευρω­α­τλα­ντι­κές απο­στο­λές, με ευθύ­νη όλων των κυβερνήσεων.

PDF Logo

Να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις!

Ανα­ρω­τή­σου: Ωφε­λή­θη­κες;Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό, βαδί­ζο­ντας στο δρό­μο της ανα­τρο­πής, έξω από ΝΑΤΟ – ΕΕ!

Σ’ αυτές τις συν­θή­κες έχει μεγά­λη σημα­σία η ενί­σχυ­ση της πάλης ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, την επι­στρο­φή ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από το εξω­τε­ρι­κό, το ξήλω­μα των αμε­ρι­κά­νι­κων βάσε­ων.

Οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις δεν έχουν καμία δου­λειά στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, στην Αφρι­κή, σε καμία απο­στο­λή εκτός συνό­ρων”, σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων η ΚΝΕ καλώ­ντας στις παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας της Πέμπτης.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο