Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: «Ο φασισμός δεν μπαίνει σε νόμους και κανόνες, μόνος φραγμός στη δράση του ο λαός και οι αγώνες!»

«Την Τετάρ­τη 18 Σεπτεμ­βρί­ου 2013, ο αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός Παύ­λος Φύσ­σας έπε­φτε νεκρός, στο Κερα­τσί­νι, από μαχαί­ρι χρυ­σαυ­γί­τη. Είχε προη­γη­θεί η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση χρυ­σαυ­γι­τών σε κομ­μου­νι­στές εργά­τες στο Πέρα­μα, επι­θέ­σεις σε μετα­νά­στες και Έλλη­νες εργάτες.

9 χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και 2 χρό­νια μετά τη δικα­στι­κή από­φα­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής ως εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, επι­βε­βαιώ­θη­κε με χίλιους τρό­πους ότι ο φασι­σμός — ναζι­σμός δεν ανα­κό­πτε­ται με δικα­στι­κές απο­φά­σεις και νόμους» τονί­ζει η ΚΝΕ σε ανα­κοί­νω­σή της και προσθέτει:

«Θυμί­ζου­με πως η δικαιοσύνη:

–“Χρειά­στη­κε” 5,5 χρό­νια για να εκδο­θεί κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση για τους φασί­στες και τη δολο­φο­νι­κή τους δράση.

–Έρι­ξε «στα μαλα­κά» τους φασί­στες για την υπό­θε­ση σε βάρος των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ, αφού αντί για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατα­δι­κά­στη­καν για …«επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη». Έτσι, όχι μόνο μειώ­θη­κε η ποι­νή τους, αλλά «πετά­χτη­κε» πια εκτός δίκης σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η υπό­θε­ση σε βάρος των κομ­μου­νι­στών, που συνέ­βα­λε να φανεί ακό­μα πιο καθα­ρά ο ναζι­στι­κός-εγκλη­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της Χρυ­σής Αυγής

–Απο­φυ­λά­κι­σε σει­ρά στε­λε­χών της Χρυ­σής Αυγής με την “αιτιο­λο­γία” ότι «δεν υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα για νέα εγκλη­μα­τι­κή πρά­ξη, διό­τι το έγκλη­μα τελέ­σθη­κε για συγκε­κρι­μέ­νους λόγους ενό­ψει συγκε­κρι­μέ­νων συν­θη­κών». Αναι­ρέ­θη­κε έτσι επί της ουσί­ας ο χαρα­κτη­ρι­σμός της Χρυ­σής Αυγής ως εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός! Καμία επανάπαυση!

Είναι ήδη φανε­ρό ότι το σύστη­μα που τους γεν­νά συνε­χί­ζει να τους χρη­σι­μο­ποιεί πολύ­πλευ­ρα, ως δύνα­μη κρού­σης ενά­ντια στον λαό και τη νεο­λαία, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες του συστήματος:

–Ξανα­έ­δει­ξαν ανο­χή ή και στή­ρι­ξη στη φασι­στι­κή δρά­ση σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και αλλού (βλ. ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης και Ευόσμου).

–Ακό­μα και η ίδια η κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής αξιο­ποι­ή­θη­κε στη συνέ­χεια για παρέμ­βα­ση στη λει­τουρ­γία των κομ­μά­των και περιο­ρι­σμό ελευ­θε­ριών! Έτσι, για παρά­δειγ­μα, ψηφί­στη­κε νόμος που με αφορ­μή τη ΧΑ έβα­λε νέους περιο­ρι­σμούς και εμπό­δια για τη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές και την πολι­τι­κή δρά­ση, ανοί­γο­ντας επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για τα δικαιώ­μα­τα και τις πολι­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες του λαού.

–Και φυσι­κά, στο όνο­μα του «μπα­μπού­λα» του φασι­σμού, καθα­γιά­ζε­ται η αστι­κή δημο­κρα­τία και το κρά­τος της, ενι­σχύ­ε­ται η προ­σπά­θεια ενσω­μά­τω­σης και υπο­τα­γής σε μια δήθεν καλύ­τε­ρη εκδο­χή ενός συστή­μα­τος που είναι σάπιο μέχρι το μεδούλι!»

«Τον φασι­σμό βαθιά κατά­λα­βέ τον, δε θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σέ τον!» υπο­γραμ­μί­ζει η ΚΝΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή της:

«Ο αγώ­νας για να ηττη­θεί ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα ο ναζι­σμός και οι παρα­φυά­δες του δεν τελειώ­νει όσο υπάρ­χει το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, ο καπι­τα­λι­σμός. Χρειά­ζε­ται καθη­με­ρι­νός αγώ­νας μέσα στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία, στις σχο­λές, στις γει­το­νιές, ώστε να απο­μο­νώ­νο­νται κάθε είδους αντι­δρα­στι­κές, ρατσι­στι­κές και φασι­στι­κές αντι­λή­ψεις και πρακτικές.

Οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία έχουν την πεί­ρα και τη δύνα­μη να χαλά­σουν τα σχέ­δια των κατα­πιε­στών τους, αρκεί να σημα­δέ­ψουν τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο: Τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου, το βάρ­βα­ρο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης και της αδι­κί­ας. Να οργα­νώ­σουν την πάλη τους για τη ζωή και το μέλ­λον που μας αξί­ζει, για την κοι­νω­νία της πραγ­μα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας, τον σοσιαλισμό».

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο