Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η ΕΕ — Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

🤔  Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία 
🇪🇺 κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση
🇪🇺 _
Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! 
ΤΩΡΑ ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση!

Με το σύν­θη­μα αυτό η ΚΝΕ ρίχνε­ται στη μάχη για την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές.

PDF Logo

Ευρωεκλογές 2024 _Ανακοίνωση ΚΝΕ

Όπως τονί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή της:

«Στις 9 Ιου­νί­ου θα στη­θούν σε όλη τη χώρα οι κάλ­πες για τις ευρω­ε­κλο­γές. Στις ευρω­ε­κλο­γές ψηφί­ζου­με αυτούς που θα μας εκπρο­σω­πούν για τα επό­με­να 5 χρό­νια στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, τη “Βου­λή” της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση την ξέρεις καλύ­τε­ρα απ’ ό,τι νομί­ζεις… Αρκεί να κοι­τά­ξεις γύρω σου. Ο κόσμος τους είναι καθρέ­φτης της πολι­τι­κής τους. Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία κρύ­βε­ται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (ΕΕ).

 • Πίσω από το έγκλη­μα των Τεμπών βρί­σκε­ται η πολι­τι­κή της ΕΕ για «απε­λευ­θέ­ρω­ση» — ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων, που θυσιά­ζει την ασφά­λεια στον βωμό του κέρδους. 
  • Ενδει­κτι­κά:

- Το 2021 είχα­με 97 μετω­πι­κές συγκρού­σεις τρέ­νων στην ΕΕ με 637 νεκρούς.

- Σύγ­χρο­να συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας λει­τουρ­γούν μόνο στο 7% των ευρω­παϊ­κών σιδηροδρόμων.

 • Πίσω από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Παι­δεί­ας, τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια βρί­σκε­ται η “ελευ­θε­ρία” της ΕΕ για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων και την πώλη­ση πτυ­χί­ων σε τιμο­κα­τά­λο­γο, αλλά χωρίς αξία. 
  • «Τα κρά­τη-μέλη να τηρούν τις δεσμεύ­σεις τους σχε­τι­κά με την ελευ­θε­ρία ίδρυ­σης ιδρυ­μά­των τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και την επι­χει­ρη­μα­τι­κή ελευ­θε­ρία», Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή 9/4/2024. Η Κομι­σιόν και η ΕΕ περι­φρο­νούν τους αγώ­νες των φοι­τη­τών και δίνουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στην κυβέρ­νη­ση για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.
 • Πίσω από την επι­κίν­δυ­νη πολε­μι­κή εμπλο­κή της χώρας σε Ουκρα­νία και Μέση Ανα­το­λή κρύ­βο­νται οι απο­φά­σεις της ΕΕ για απο­στο­λή όπλων στο καθε­στώς Ζελέν­σκι, η στή­ρι­ξη στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που σφά­ζει παι­διά στην Παλαι­στί­νη, η απο­στο­λή ελλη­νι­κής φρε­γά­τας σε επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, η προ­ε­τοι­μα­σία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για γενι­κευ­μέ­νο πολε­μο με τη Ρωσία. 
  • Μόνο το 2022 η ΕΕ έδω­σε 240 δισ. ευρώ (!) σε στρα­τιω­τι­κές δαπάνες.
 • Πίσω από την ακρί­βεια θα βρού­με τους “πρά­σι­νους” φόρους, την “απε­λευ­θέ­ρω­ση” της αγο­ράς ενέρ­γειας με το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας, τους άδι­κους έμμε­σους φόρους, το τζά­μπα χρή­μα που μοί­ρα­ζε η ΕΕ στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και φού­σκω­σε τον πληθωρισμό. 
  • 1,8 τρισ. ευρώ από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης θα δοθούν σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.
 • Πίσω από την κατάρ­γη­ση του 8ωρου, τα ωρά­ρια-λάστι­χο, τα 13ωρα, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, τη δου­λειά χωρίς συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργα­σί­ας βρί­σκο­νται οι οδη­γί­ες της ΕΕ. 
  • Οι νόμοι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ είναι η εφαρ­μο­γή τέτοιων οδηγιών.
 • Πίσω από τα ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού, όπως τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­πυ­ρι­κά και αντι­σει­σμι­κά μέτρα, βρί­σκε­ται η λογι­κή κόστους-οφέ­λους της ΕΕ. 
  • «Είναι οικο­νο­μι­κά απο­δο­τι­κό­τε­ρο να προ­στα­τευ­θούν εκεί­νοι με τα μεγα­λύ­τε­ρα περιου­σια­κά στοι­χεία», “Οδη­γός ανά­λυ­σης κόστους οφέ­λους” — Flood CBA, EE.
 • Πίσω από τη μετα­τρο­πή της χώρας σε απο­θή­κη ανθρώ­πι­νων ψυχών, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, και του Αιγαί­ου σε υγρό νεκρο­τα­φείο βρί­σκε­ται η άγρια πολι­τι­κή κατα­στο­λής και εγκλω­βι­σμού της ΕΕ, με τις περι­πο­λί­ες της Frontex, τους φρά­χτες, τις απε­λά­σεις με fast track δια­δι­κα­σί­ες και επα­να­προ­ω­θή­σεις, τον εγκλω­βι­σμό στις πρώ­τες χώρες υπο­δο­χής σε σύγ­χρο­να στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης.
 • Πίσω από το ξεκλή­ρι­σμα των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών βρί­σκε­ται η εφαρ­μο­γή της Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ, που έβγα­λε στο δρό­μο τους αγρό­τες από το Παρί­σι και τις Βρυ­ξέλ­λες μέχρι την Ελλάδα. 
  • Την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή που ξεκλη­ρί­ζει τους αγρό­τες και εκτι­νάσ­σει τις τιμές για τους παρα­γω­γούς και τους κατα­να­λω­τές ψήφι­σαν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βελό­που­λος στην Ευρωβουλή.
 • Πίσω από την κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος βρί­σκο­νται οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ της μού­φας “πρά­σι­νης” πολι­τι­κής, της διά­λυ­σης της πυρο­προ­στα­σί­ας, που επι­τρέ­πει στους βιο­μή­χα­νους να ρυπαί­νουν αρκεί να πλη­ρώ­νουν το χρη­μα­τι­στή­ριο ρύπων της ΕΕ. 
  • Η καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση σκου­πι­διών για παρα­γω­γή ενέρ­γειας, η εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές θεω­ρεί­ται “πρά­σι­νη” πολι­τι­κή από την ΕΕ.
 • Πίσω από την έντα­ση της κατα­στο­λής βρί­σκε­ται το επι­κίν­δυ­νο θεσμι­κό πλαί­σιο της ΕΕ, που εξι­σώ­νει τη ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση με την τρο­μο­κρα­τία, το δόγ­μα της ΕΕ ότι “ουδείς εξαι­ρεί­ται από τις παρα­κο­λου­θή­σεις και τις υποκλοπές”. 
  • Στην ΕΕ είναι νόμι­μη η εμπο­ρία και δια­κί­νη­ση κατα­σκο­πευ­τι­κού υλικού.
  • Σε 10 κρά­τη-μέλη της ΕΕ απα­γο­ρεύ­ε­ται ο συνδικαλισμός.
 • Πίσω από τα πανά­κρι­βα ενοί­κια και τους πλει­στη­ρια­σμούς βρί­σκε­ται η ΕΕ των funds, των κορα­κιών που αρπά­ζουν τα σπί­τια του λαού, υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τις τρά­πε­ζες και την κερ­δο­φο­ρία τους, την κλο­πή της λαϊ­κής κατοικίας.

Quiz: Τι κοι­νό έχουν όλες αυτές οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ;

* Αν απά­ντη­σες τα κέρ­δη των λίγων έχεις κατα­λά­βει πώς παί­ζε­ται το παιχνίδι…

Δρα­πε­τεύ­ου­με από τη φυλα­κή των λαών! Μπα­ζώ­νου­με τη δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ!

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση είναι μία φυλα­κή των λαών που στη­ρί­ζει τους λίγους σε βάρος των πολ­λών. Η πολι­τι­κή της είναι αδί­στα­κτη και γι’ αυτό είναι εγκληματική!

Τα εγκλή­μα­τα, όμως, δεν γίνο­νται χωρίς συνε­νό­χους, χωρίς τη βοή­θεια των κυβερ­νή­σε­ων και την ταύ­τι­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των στις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ.

Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα κόμ­μα­τα ‑πλην ΚΚΕ- βάζουν την υπο­γρα­φή τους σε απο­φά­σεις που καθο­ρί­ζουν αρνη­τι­κά τη ζωή και το μέλ­λον μας, αφού το 90% των νόμων που ψηφί­ζο­νται στην ελλη­νι­κή Βου­λή είναι ευρω­παϊ­κές οδηγίες!

Ήξε­ρες ότι…

1. Στο ευρω­παϊ­κό κοινοβούλιο:

 1. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 75% των ψηφοφοριών!
 2. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 93% των ψηφοφοριών!
 3. Η Ελλη­νι­κή Λύση έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 54,3% των ψηφοφοριών!
 4. ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙ­ΖΑ-Νέα Αρι­στε­ρά έχουν τοπο­θε­τη­θεί με την ίδια ψήφο στο 70% των ψηφοφοριών!

2. Η ΕΕ είναι το βασί­λειο της δια­φθο­ράς με 30.000 λομπί­στες-εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων να γρά­φουν οι ίδιοι τις ευρω­παϊ­κές οδηγίες!

“Η ικα­νό­τη­τα των λόμπι να επη­ρε­ά­ζουν τη λήψη απο­φά­σε­ων στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο απο­τε­λεί ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας”, ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, 15/12/2022 (είχε προη­γη­θεί το σκάν­δα­λο χρη­μα­τι­σμού με την ευρω­βου­λευ­τή του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊ­λή, Qatargate)…

ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ — Ελλη­νι­κή Λύση το ΥΠΕΡψήφισαν!

9 Ιουνίου ψηφίζουμε ΚΚΕ
για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση!

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

 1. Για να τιμω­ρή­σου­με την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και τα κόμματα-συνενόχους.
 2. Για να κόψου­με τη φόρα στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στα κόμ­μα­τα που υπερ­ψη­φί­ζουν στη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή την ίδια πολιτική.
 3. Για­τί είναι η μόνη ψήφος-απά­ντη­ση στην ακρο­δε­ξιά, που ενι­σχύ­ε­ται, στη­ρί­ζε­ται και στη­ρί­ζει την πολι­τι­κή της ΕΕ σε βάρος των λαών, με κρι­τή­ριο τα κέρ­δη των ομί­λων. Για­τί η ακρο­δε­ξιά ταΐ­ζε­ται από τον αντι­κομ­μου­νι­σμό που είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ, από τον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία. Η ακρο­δε­ξιά δεν εκφρά­ζει κανέ­ναν “αντι­συ­στη­μι­σμό”, πρό­κει­ται για πολι­τι­κές δυνά­μεις σάρ­κα από τη σάρ­κα του συστήματος.
 4. Για­τί η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα κατα­τε­θεί στην υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των και την ενί­σχυ­ση των αγώ­νων των μαθη­τών, των φοι­τη­τών, των εργα­ζο­μέ­νων, των αγροτών.
 5. Για­τί είμα­στε ενά­ντια στην ΕΕ των μονο­πω­λί­ων, των λόμπι, των αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων. Είμα­στε μαζί με τους λαούς που ξεση­κώ­νο­νται σε όλη την Ευρώ­πη για­τί τα προ­βλή­μα­τά μας είναι κοινά.
 6. Για­τί οι ευρω­βου­λευ­τές του KKE είναι η φωνή των πολ­λών, δεν έχουν δεσμεύ­σεις σε επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Ξεχω­ρί­ζουν από το σωρό των celebrities, influencers και χει­ρο­κρο­τη­τών της ΕΕ, που συνω­στί­ζο­νται στα ψηφο­δέλ­τια των άλλων κομ­μά­των και πολ­λοί μετα­πη­δούν από το ένα κόμ­μα στο άλλο. Από τους 19 ευρω­βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των που εκλέ­χθη­καν στις προη­γού­με­νες ευρω­ε­κλο­γές 4 κατη­γο­ρού­νται για σκάν­δα­λα και 9 άλλα­ξαν κόμ­μα! Και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ψηφί­ζεις ΚΚΕ και μένει ΚΚΕ!
 7. Για­τί σπά­ει την “ομερ­τά” της συναί­νε­σης και ταύ­τι­σης όλων των άλλων κομ­μά­των με την πολι­τι­κή που κοστο­λο­γεί την ανθρώ­πι­νη ζωή!
 8. Για­τί θα δώσει μήνυ­μα μαχη­τι­κή αισιο­δο­ξί­ας σε όλη την Ευρώ­πη και όχι μόνο…
 9. Για­τί παλεύ­ει για να σπά­σου­με τα δεσμά της ΕΕ, με τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό πραγ­μα­τι­κά στην εξου­σία. Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη της κοι­νω­νι­κής ευη­με­ρί­ας, της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης, του Σοσιαλισμού!».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο