Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: «Σήμερα ο Άλκης, αύριο εσύ; ΩΣ ΕΔΩ!» (Αφίσα)

Με αφορ­μή την απο­τρό­παια πρά­ξη της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Άλκη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ σε όλη την Ελλά­δα, με κεντρι­κή αφί­σα που θα κυκλο­φο­ρή­σει τις επό­με­νες μέρες, αλλά και με δρά­σεις, κινη­το­ποι­ή­σεις, αθλη­τι­κά τουρ­νουά, εκδη­λώ­σεις και άλλες πρω­το­βου­λί­ες, φέρ­νουν στο προ­σκή­νιο την οπα­δι­κή βία, που είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νη με επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στον αθλη­τι­σμό, αλλά και την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση φασι­στι­κών συμ­μο­ριών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και αλλού, που στρέ­φε­ται και ενα­ντί­ον της αγω­νι­στι­κής δρά­σης του λαού και της νέας γενιάς.

Η ΚΝΕ καλεί επί­σης τη νέα γενιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης να δώσει μαζι­κά το «παρών» στο μεγά­λο αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν εργα­τι­κά σωμα­τεία, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, μαθη­τι­κά συμ­βού­λια και άλλοι φορείς, αύριο, Σάβ­βα­το 5 Φεβρουα­ρί­ου, στις 5 μ.μ., στην πλα­τεία Ευόσμου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της δρά­σης φασι­στι­κών ομά­δων σε σχο­λεία – Με την ανο­χή των κρα­τι­κών αρχών δρουν οι ναζι­στι­κές ομάδες

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο