Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: «Στις ΗΠΑ ξημερώνει ξανά Πρωτομαγιά, Κολούμπια και Γάζα ως τη λευτεριά!»

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το όργιο κατα­στο­λής της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ σε φοι­τη­τές, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, αναφέρει:

«Καταγ­γέλ­λου­με την εισβο­λή πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ με ελι­κό­πτε­ρα, πλα­στι­κές σφαί­ρες, δακρυ­γό­να κ.ά., προ­κει­μέ­νου να κατα­στεί­λουν τις δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών, που δια­δη­λώ­νουν μαζι­κά ενά­ντια στη σφα­γή του παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, την οποία στη­ρί­ζει έμπρα­κτα η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, καθώς και ενά­ντια στις πολύ­μορ­φες μπίζ­νες των αμε­ρι­κα­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων με αμε­ρι­κα­νι­κά και ισραη­λι­νά μονο­πώ­λια που είναι βαθιά χωμέ­να στο μακελειό.

Αυτό το όργιο κατα­στο­λής, στο οποίο επι­δί­δε­ται η δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν των ΗΠΑ απο­δει­κνύ­ει τη βαρ­βα­ρό­τη­τα με την οποία το αστι­κό κρά­τος στη “μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού”, στην “πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη δημο­κρα­τία των ΗΠΑ”, αντι­με­τω­πί­ζει τις διεκ­δι­κή­σεις και τις δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού και της νεολαίας.

Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους φοι­τη­τές στις ΗΠΑ, δυνα­μώ­νο­ντας τον αγώ­να μας ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, ενά­ντια στη στή­ρι­ξη από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ και τη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού.

Στις ΗΠΑ ξημε­ρώ­νει ξανά Πρω­το­μα­γιά, Κολού­μπια και Γάζα ως τη λευτεριά!».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο