Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα σε όλη την Ελλάδα για το “έγκλημα” στα Τέμπη

«Η νέα γενιά βρά­ζει από θλί­ψη και αγα­νά­κτη­ση. Οι νεκροί είναι ένας από εμάς και ο καθέ­νας μας θα μπο­ρού­σε να είναι στη θέση τους. Η απά­ντη­ση στο μήνυ­μα ‘στεί­λε μου όταν φτά­σεις’ δεν έφτα­σε ποτέ!

Το ‘πάγω­μα’ από τη φρί­κη των Τεμπών, η οργή που νιώ­θου­με, θα γίνει ποτά­μι αγώ­να, που δε θα επι­τρέ­ψει να μεί­νει κανέ­νας ατιμώρητος.

Θα γίνου­με η φωνή των νεκρών. Έχου­με μεγά­λες ευθύ­νες να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια. Σπά­με τη σιω­πή, την υπο­κρι­σία, την προ­πα­γάν­δα της ψευτιάς.

Το έγκλη­μα ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο και οι ένο­χοι γνω­στοί: Το κρά­τος και η εται­ρεία, για τα κέρ­δη τους, θυσιά­ζουν ζωές!» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ η οποία πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα συγκε­ντρώ­σεις σε όλη την Ελλάδα.

«Δε θα ξεχαστεί:

- Η στρα­τη­γι­κή της ‘απε­λευ­θέ­ρω­σης’ των μετα­φο­ρών, που προ­ω­θούν όλα τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

- Τα ‘δώρα’ 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ το χρό­νο στο ιτα­λι­κό μονο­πώ­λιο που ψήφι­σαν όλοι μαζί, ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν έδι­ναν τίπο­τα για έργα υπο­δο­μής και συστή­μα­τα ασφαλείας.

- Οι ευθύ­νες του κρά­τους, που έκο­ψε κομ­μα­τά­κια τον ΟΣΕ, για να παρα­δώ­σει τα κερ­δο­φό­ρα κομ­μά­τια στον ‘επεν­δυ­τή’ και να φορ­τώ­σει τα ζημιο­γό­να στις πλά­τες του λαού.

- Η υπο­στε­λέ­χω­ση, η εντα­τι­κο­ποί­η­ση, οι ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, τα κλει­στά αυτιά στις καταγ­γε­λί­ες των εργα­ζο­μέ­νων… Ο κατά­λο­γος των εγκλη­μά­των ατέ­λειω­τος» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση και καταλήγει:.

«Να μη σιω­πή­σει κανείς! Είναι χρέ­ος μας το έγκλη­μα αυτό να μην ξεχα­στεί, να μη συγκα­λυ­φθεί! Το ‘Ως εδώ!’ να πάρει τη μορ­φή οργα­νω­μέ­νου αγώ­να για την προ­στα­σία του λαού και της νέας γενιάς. Στο δίλημ­μα ‘τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας’ πρέ­πει να βγού­με νικητές!

Καλού­με όλα τα μέλη και φίλους της ΚΝΕ, κάθε νέο και νέα να δώσουν ‘τρό­πο’ στην οργή!

Όλοι και όλες στις συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας της ΚΝΕ το Σάβ­βα­το 4 Μαρ­τί­ου. Στην Αθή­να, στις 19:30, στη Βου­λή (η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εκδή­λω­ση για τα 80 χρό­νια της ΕΠΟΝ ανα­βάλ­λε­ται). Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 19:30, στον Λευ­κό Πύργο.

Η νοο­τρο­πία του ‘πάμε κι όπου βγει’ δοκι­μά­στη­κε. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε αλλιώς!».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο