Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Ως εδώ! Σπάμε τον φόβο — Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας!

ΚΝΕ Ως εδώ Σπάμε τον φόβο στην πράξη Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας 1Το ποτά­μι της οργής ξεχει­λί­ζει! Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης πυρο­δο­τεί  την αγα­νά­κτη­ση και το θυμό της νέας γενιάς! Οι συνε­χείς και κλι­μα­κού­με­νες κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη την Ελλά­δα στέλ­νουν ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα: ΩΣ ΕΔΩ! Δεν μπο­ρού­με ν’ ανασάνουμε!

Η ζωή μας τα τελευ­ταία χρό­νια, με όλες τις κυβερ­νή­σεις, έχει συν­δυα­στεί με κρί­σεις, μνη­μό­νια, αντι­λαϊ­κά και αντιεκ­παι­δευ­τι­κά μέτρα, εργα­σια­κή ζού­γκλα, έντα­ση της κατα­στο­λής και του αυταρ­χι­σμού, βαθύ­τε­ρη εµπλο­κή στους δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σµούς ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ, κολα­στή­ρια — απο­θή­κες ψυχών τύπου “Μόρια”!

Σήμε­ρα, 1 χρό­νο από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, όσα ζού­με, με τον εγκλει­σμό, την κατάρ­ρευ­ση του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας, τα κλει­στά σχο­λεία και Πανε­πι­στή­μια, τον περιο­ρι­σμό των δικαιω­μά­των μας, τον απο­κλει­σμό μας από τον αθλη­τι­σμό και τον πολι­τι­σμό, μας πνί­γουν ακό­μα περισσότερο.

ΚΝΕ Ως εδώ Σπάμε τον φόβο στην πράξη Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας ο καπιταλισμός είναι ιόςΤα κέρδη τους, οι νεκροί μας! Η βία τους, η οργή μας!

 • 209.462 κρού­σμα­τα — 6.843 θάνατοι
 • 10% εμβο­λια­σμοί
 • 100% πλη­ρό­τη­τα στα δημό­σια νοσοκομεία
 • 650% και αύξη­ση των αντι­κα­τα­θλι­πτι­κών και αγχο­λυ­τι­κών χαπιών
 • 91% των μαθη­τών επη­ρε­ά­στη­κε αρνη­τι­κά από το κλεί­σι­μο των σχολείων
 • 1 χρό­νος κλει­στά Πανεπιστήμια
 • Απο­γεί­ω­ση της αστυ­νο­μι­κής βίας και καταστολής
 • Πάνω από 100 αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­δια εν μέσω πανδημίας
 • Μεί­ω­ση 572 εκατ. ευρώ του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την υγεία
 • 20.000.000 ευρώ για Πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία
 • 3.450.000 ευρώ για τους καναλάρχες
 • 2,5 δισ. ευρώ για νέα εξο­πλι­στι­κά για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ
 • 10 δισ. ευρώ “δωρά­κι” φορο­α­παλ­λα­γές στους εφοπλιστές

ΚΝΕ Ως εδώ Σπάμε τον φόβο στην πράξη Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας

Η κατα­στο­λή, τα καθη­με­ρι­νά περι­στα­τι­κά αστυ­νο­μι­κής βίας, οι ‑στρα­τιω­τι­κού χαρα­κτή­ρα- περι­πο­λί­ες αστυ­νο­μι­κών σωμά­των σε γει­το­νιές και πλα­τεί­ες, είναι συνει­δη­τή κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και απο­τέ­λε­σμα της προ­σπά­θειας ενο­χο­ποί­η­σης του λαού και της νεο­λαί­ας για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας, της προ­σπά­θειας να μπει “φίμω­τρο” στους δίκαιους αγώ­νες και διεκ­δι­κή­σεις για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής μας!

Η έντα­ση της κατα­στο­λής και του αυταρ­χι­σμού είναι επι­λο­γή όλων των κυβερ­νή­σε­ων στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, είναι συστα­τι­κό στοι­χείο της πολι­τι­κής δια­χεί­ρι­σης της νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης, προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τή­σουν πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων σε βάρος των δικαιω­μά­των των πολ­λών! Δεν απο­τε­λεί απλά εμμο­νή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, όπως επι­μέ­νει να προ­βά­λει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Άλλω­στε, το χαλί της κλι­μά­κω­σης της κατα­στο­λής το έστρω­σε και η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ ενι­σχύ­ο­ντας το αυταρ­χι­κό κρα­τι­κό πλαί­σιο (βλ. νόμος για τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, εμπλου­τι­σμός του “τρο­μο­νό­μου”, αύρες κ.ά.).

Εμβόλιο δεν βρίσκεται για την καταστολή, ελπίδα ο αγώνας για την ανατροπή!

Η παν­δη­μία δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με τους “ράμπο” της αστυ­νο­μί­ας! Αντι­με­τω­πί­ζε­ται με μέτρα προ­στα­σί­ας εκεί που ‑όπως έχει απο­δει­χθεί- γίνε­ται η μεγά­λη δια­σπο­ρά, δηλα­δή στους χώρους δου­λειάς, στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, σε δομές υγεί­ας – πρό­νοιας, στα σχο­λεία. Αντι­με­τω­πί­ζε­ται με ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, με πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα, με επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών εμβο­λια­σμού και πρό­σβα­ση σε όλα τα δια­θέ­σι­μα εμβόλια.

Η ΚΝΕ απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους νέους και τις νέες, εδώ και τώρα, να δυναμώσουν την πάλη για την υπεράσπιση της ζωής τους!

Με εκα­το­ντά­δες εξορ­μή­σεις, περιο­δεί­ες, συζη­τή­σεις και παρεμ­βά­σεις, οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ σε όλη την Ελλά­δα οργα­νώ­νουν μια πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα το προ­σε­χές τρι­ή­με­ρο, απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα προς όλους τους νέους και τις νέες να δυνα­μώ­σουν την πάλη για την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής τους συγκε­κρι­μέ­να:

ΟΠ Αττικής

Στο κέντρο της Αθή­νας και στο Γαλάτσι

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Άλσος Προμπονά
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 16:00, Πλα­τεία Πρωτομαγιάς
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Άλσος Βείκου
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Πλα­τεία μπλό­κου Δουργουτίου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Φωκί­ο­νος Νέγρη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Άλσος Βείκου

 

Στον Πει­ραιά

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Λιπάσματα
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πλα­τεία Ηρώ­ων Πέραμα
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 10:00, Πλα­τεία Παλα­μη­δί­ου, Ε’ Διαμέρισμα
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πασαλιμάνι
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας (ΜΕΤΡΟ)
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Σελεπίτσαρη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, πεζό­δρο­μος Περάματος
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Παλιό νεκρο­τα­φείο Κορυδαλού
 • Κυρια­κή 14/3, στις 16:00, Πλα­τεία Σαλα­μί­νας (Αγάλ­μα­τα)

 

Σε γει­το­νιές της Αθήνας

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πολυ­τε­χνειού­πο­λη Ζωγράφου
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πλα­τεία Ν. Σμύρνης
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Σκο­πευ­τή­ριο Καισαριανής
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Πλα­τεία Νέας Φιλαδέλφειας
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Πολυ­τε­χνειού­πο­λη Ζωγράφου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Κόκ­κι­νος Μύλος
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:30, Πατη­τή­ρι, Αργυρούπολη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πάρ­κο Τρί­τση, Ίλιον
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, πλα­τεί­ες Ιλίου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, πλα­τεί­ες Πετρούπολης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πεζό­δρο­μος Χαϊδαρίου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Άλσος Περιστερίου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Κεντρι­κή πλα­τεία Μενίδιου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Ν. Σμύρνη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πλα­τεία Νερού, Καλλιθέα
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πάρ­κο Ασυρ­μά­του, Μπραχάμι
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγράφου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Σκο­πευ­τή­ριο Καισαριανής
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Κ. Μενίδι
 • Κυρια­κή 14/3, στις 15:00, Μπα­ρου­τά­δι­κο, Αιγάλεω
 • Κυρια­κή 14/3, στις 15:00, Πεζό­δρο­μος Περιστερίου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 16:00, Πεζό­δρο­μος Ελευσίνας
 • Κυρια­κή 14/3, στις 16:30, Πλα­τεία Χαλανδρίου

ΟΠ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας

Στην Εύβοια

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:30, πλα­τεία Ταχυδρομείου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:00, παρα­λία Χαλκίδας

Στην Φθιώ­τι­δα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Ρήγα Φεραίου
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:30, Γαλανέικα
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Κάστρο

Στη Λιβα­δειά

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:30, πλα­τεία Εθνι­κής Αντίστασης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:30, πηγές Κρύας

ΟΠ Πελοποννήσου της ΚΝΕ

Στην Καλα­μά­τα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Κεντρι­κός Πεζόδρομος
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 18:00, Δρα­στη­ριό­τη­τα με μου­σι­κή και παι­χνί­δι ” Μάντε­ψε ποιος;” για μαθη­τές στην Κεντρι­κή Πλατεία

Στη Μεσ­σή­νη

 • Σάβ­βα­το 13/3 πρωί, Κεντρι­κή πλατεία

Στη Σπάρ­τη

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Κεντρι­κή πλατεία

ΟΠ Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πλ. Εύοσμου
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πεζό­δρο­μος Σερρών
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πεζό­δρο­μος Καλαμάριας
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πλ. Χαριλαου
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Ελαιοραμα
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πλ. Ελευ­θε­ρί­ας ( Ηλιουπολη)
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Α‑Β-Γ Φοι­τη­τι­κές εστίες
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:30, Φοι­τη­τι­κή Λέσχη
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 14:00, Νέα παραλία
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Α‑Β-Γ Φοι­τη­τι­κές εστίες
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Πεζό­δρο­μος Καλαμαριάς
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Πλα­τεία Θέρμης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πλ. Επτά­λο­φου (Αμπε­λο­κή­ποι)
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Κάστρα Συκιές
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Φοι­τη­τι­κή Λέσχη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 13:00, Πρώ­ην Στρα­τό­πε­δο Παύ­λου Μελα
 • Κυρια­κή 14/3, στις 13:00, Πρώ­ην Στρα­τό­πε­δο Καρατασου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 14:00, Νέα παρα­λία Θεσσαλονίκης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Πεζό­δρο­μος Γιαννιτσων
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Παρ­κο Μπαρ­μπου­τας Βέροιας
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Δημο­τι­κό Πάρ­κο Νάουσας
 • Δευ­τέ­ρα 15/3, στις 11:00, Παρα­λία Νέας Κρήνης

ΟΠ Δυτικής Μακεδονίας

Στην Κοζά­νη

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 18:30, Ρολόι
 • Τρί­τη 16/3, στις 18:30, Σκ’ ρκα

Στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα

 • Κυρια­κή 14/3, στις 18:30, Πάρ­κο έκτα­κτων αναγκών
 • Τρί­τη 16/3, στις 18:30, Πάρ­κο μνή­μες λιγνίτη

Στην Καστο­ριά

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 18:30, Κεντρι­κή πλατεία

ΟΠ Ανατολικής Μακεδονίας — Θράκης της ΚΝΕ

Στην Κομο­τη­νή

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Άλσος Αγί­ας Παρασκευής
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Πλα­τεία Ειρήνης

Στην Καβά­λα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 18:00, Κεντρι­κή πλατεία
 • Κυρια­κή 14/3, στις 18:00, Λιμά­νι Καβάλας

Στην Ξάν­θη

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:30, Κεντρι­κή πλατεία
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:30, Κεντρι­κή πλατεία

ΟΠ Κρήτης της ΚΝΕ

Στο Ηρά­κλειο

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Παρα­λια­κό μέτω­πο «Καρά­βο­λας»
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:30, πρώ­ην «Ξενία»
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πάρ­κο Γεωργιάδη
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:30, Πάρ­κο Γεωργιάδη
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Πλ. Λιονταριών
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:30, Πλ. Λιονταριών
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πάρ­κο Κνωσσού
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πλα­τεία Αγί­ου Νικο­λά­ου στην Αλικαρνασσό
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:30, Πλα­τεία Αγί­ου Νικο­λά­ου στην Αλικαρνασσό
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Πλ. Ελευθερίας
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, Πεζό­δρο­μο Δικαιοσύνης
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:30, Πλα­τεία Δειλινών
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Παρα­λια­κό μέτω­πο «Καρά­βο­λας»
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Παρα­λια­κό μέτω­πο «Καρά­βο­λας»
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:30, «Ξενία»
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πάρ­κο Γεωργιάδη
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πεζό­δρο­μος Δικαιοσύνης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Πεζό­δρο­μος Δικαιοσύνης
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:30, Πλα­τεία Δειλινών
 • Κυρια­κή 14/3, στο χώρο των Φοι­τη­τι­κών Εστιών του Ελλη­νι­κού Μεσο­γεια­κού Πανεπιστημίου
 • Δευ­τέ­ρα 15/3, στις 11:00, Παρα­λια­κό μέτω­πο «Καρά­βο­λας»
 • Δευ­τέ­ρα 15/3, στις 11:00, πρώ­ην «Ξενία»
 • Δευ­τέ­ρα 15/3, στις 12:00, Πάρ­κο Γεωργιάδη

Στο Ρέθυμνο

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πλ. Τεσ­σά­ρων Μαρτύρων
 • Σάβ­βα­το 13/3, στο χώρο των Φοι­τη­τι­κών Εστιών της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης στο Γάλλο
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, πλα­τεία Καλλιθέας
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:30, Απο­κριά­τι­κο Σατι­ρι­κό δρώ­με­νο ενά­ντια στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή, μπρο­στά στο Δημαρ­χείο Ρεθύμνου
 • Κυρια­κή 14/3, στις 16:00, παρα­λία Ρεθύμνου

Στα Xανιά

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Παλιό Λιμάνι
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, πεζό­δρο­μος στα Fukny’s
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, Πλ. Δημο­τι­κής Αγοράς
 • Κυρια­κή 14/3, στις 12:00, «Πευ­κά­κια» στην Νέα Χώρα
 • Κυρια­κή 14/3, στο χώρο των φοι­τη­τι­κών εστιών του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρήτης

ΟΠ Ηπείρου Κέρκυρας — Λευκάδας

Στα Γιάν­νε­να

 • Σάβ­βα­το 13/3, στο Πέρα­μα (Εργα­τι­κός Τομέας)
 • Σάβ­βα­το 13/3, στην Ελε­ού­σα (Εργα­τι­κός Τομέας)
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00, skate park (Μαθη­τι­κός Τομέας)
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 11:00, Θεα­τρά­κι (Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπουδάζουσας)
 • Κυρια­κή 14/3, στις 17:00, γηπε­δά­κια ping pong στα Σει­σμό­πλη­κτα (Μαθη­τι­κός Τομέας)
 • Κυρια­κή 14/3, στις 19:00, πίστα BMX στην Κιά­φα (Μαθη­τι­κός Τομέας)
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00, Πλα­τεία Μαβί­λη (Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπουδάζουσας)

Στην Άρτα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, λίμνη

Στην Πρέβεζα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Μαρίνα
 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 12:00, Πυροβολικό

Στη Λευ­κά­δα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 13:00, στις πλα­τεί­ες της πόλης

Στην Ηγου­με­νί­τσα

 • Σάβ­βα­το 13/3, στις 17:00
 • Κυρια­κή 14/3, στις 11:00
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο