Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Όταν το τουριστικό κεφάλαιο δε διστάζει να προχωρά σε βασανιστήρια 19χρονου σπουδαστή

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με την καταγ­γε­λία για βασα­νι­στή­ρια σε βάρος 19χρονου πρα­κτι­κά­ριου σε εστια­τό­ριο στην Κέρ­κυ­ρα, το Συμ­βού­λιο Περιο­χής Ηπεί­ρου — Κέρ­κυ­ρας — Λευ­κά­δας της ΚΝΕ τονίζει:

«Όταν το του­ρι­στι­κό κεφά­λαιο δε διστά­ζει να προ­χω­ρά σε βασα­νι­στή­ρια 19χρονου σπου­δα­στή … Η οργή μας ξεχειλίζει…

Μετά από καταγ­γε­λία 19χρονου σπου­δα­στή, που πραγ­μα­το­ποιεί την πρα­κτι­κή του σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εστια­τό­ρια της Κέρ­κυ­ρας, βγή­καν στο φως της δημο­σιό­τη­τας εικό­νες που σοκά­ρουν: Καυ­τό λάδι, πυρα­κτω­μέ­να σκεύη πάνω στο σώμα του νεα­ρού και άλλα βασα­νι­στή­ρια, με σκο­πό να “σκλη­ρα­γω­γη­θεί”, όπως έλε­γαν οι εργο­δό­τες του.

Αυτή είναι η ατμο­μη­χα­νή της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, που τόσο μας δια­φη­μί­ζουν οι κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος. Τα “ρεκόρ” του του­ρι­σμού είναι χτι­σμέ­να πάνω στην εκμε­τάλ­λευ­ση, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, την εργο­δο­τι­κή τρομοκρατία.

Αυτές τις συν­θή­κες γαλέ­ρας αξιο­ποιεί το του­ρι­στι­κό κεφά­λαιο για να κερ­δο­φο­ρεί μετα­τρέ­πο­ντας τους νέους εργα­ζό­με­νους της χώρας μας σε σκλάβους.

Για να προ­λά­βου­με ορι­σμέ­νους που θα πουν πως είναι “μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό” θυμί­ζου­με ότι οι εικό­νες στην Κέρ­κυ­ρα είναι συνέ­χεια άλλων καταγ­γε­λιών για ξυλο­δαρ­μούς εργα­ζο­μέ­νων, ακό­μα και για θανα­τη­φό­ρα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα. Αντί­στοι­χες μέθο­δοι φαί­νε­ται να χρη­σι­μο­ποιού­νται και σε άλλες μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις του κλά­δου, καλ­λιερ­γώ­ντας κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας και φόβου, για να “βγαί­νει η δου­λειά” με 12ωρα, δίχως φαγη­τό και νερό. Οι “πρω­τό­γνω­ρες” αυτές συν­θή­κες για τους εργα­ζό­με­νους προ­κύ­πτουν από τη δίψα για “πρω­τό­γνω­ρα” κέρ­δη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Το θρά­σος των μεγά­λων ξενο­δό­χων και των επι­χει­ρη­μα­τιών του Του­ρι­σμού προ­κύ­πτει από τους νόμους που στή­ρι­ξαν όλες οι κυβερ­νή­σεις (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ), νόμους που συνε­χί­ζει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, εξαγ­γέλ­λο­ντας κυνι­κά την ενί­σχυ­σή τους.

Καλού­με τους σπου­δα­στές της Κέρ­κυ­ρας που κάνουν την πρα­κτι­κή τους, τους νέους εργα­ζό­με­νους που δου­λεύ­ουν σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες για να βγά­λουν τη σεζόν να μη φοβη­θούν. Να απευ­θυν­θούν στα ταξι­κά σωμα­τεία της περιο­χής, τα εργα­τι­κά κέντρα για να ζητή­σουν βοή­θεια, υπο­στή­ρι­ξη, αλληλεγγύη.

Κάθε νέος να πάρει θέση απέ­να­ντι σε αυτό το έγκλη­μα! Απέ­να­ντί τους οι μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι χρειά­ζε­ται να βρουν τη νεο­λαία οργα­νω­μέ­νη, απο­φα­σι­σμέ­νη να διεκ­δι­κή­σει τη ζωή που της στε­ρούν! Να δυνα­μώ­σει η οργά­νω­ση, η διεκ­δί­κη­ση απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή κυβερ­νή­σε­ων — ΕΕ — κεφα­λαί­ου. Ο φόβος τους είναι να ξεφυ­τρώ­νουν σε κάθε χώρο αντιστάσεις.

Οι δυνά­μεις της ΚΝΕ είναι στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των κάθε νέου εργα­ζό­με­νου, κάθε σπου­δα­στή και πρα­κτι­κά­ριου, για τη διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της νεο­λαί­ας στη δου­λειά, τη μόρ­φω­ση, τη ζωή.»

botrini2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο