Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18 και στην αύξηση της θητείας

«Καμία σκέ­ψη για υπο­χρε­ω­τι­κή στρά­τευ­ση των νέων στα 18 και αύξη­ση της θητεί­ας», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, ανα­φο­ρι­κά με τη σχε­τι­κή συζή­τη­ση που άνοι­ξε η κυβέρνηση.

Στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Η συζή­τη­ση που άνοι­ξε ύπου­λα η κυβέρ­νη­ση για την υπο­χρε­ω­τι­κή στρά­τευ­ση στα 18 και την αύξη­ση της θητεί­ας στό­χο έχει μετά το θρα­νίο οι μαθη­τές να κατα­τάσ­σο­νται στον στρα­τό. Στο­χεύ­ουν στη συνεί­δη­ση των νέων και ταυ­τό­χρο­να χτί­ζουν ένα ακό­μα εμπό­διο, ανά­με­σα στα πολ­λά που ήδη αντι­με­τω­πί­ζουν οι μαθη­τές, στην προ­σπά­θειά τους να σπουδάσουν.

Η κυβέρ­νη­ση, αντί να προ­πα­γαν­δί­ζει την υπο­χρε­ω­τι­κή στρά­τευ­ση στα 18 και την αύξη­ση της θητεί­ας, να πάρει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να στη­ρι­χθούν επαρ­κώς, με όλα τα μέσα που είναι απα­ραί­τη­τα για την εκτέ­λε­ση της υπη­ρε­σί­ας τους και οικο­νο­μι­κά, οι νέοι στρα­τευ­μέ­νοι που υπη­ρε­τούν σήμε­ρα σε δύσκο­λες συν­θή­κες και να στα­μα­τή­σει να πετά­ει το μπα­λά­κι στους ίδιους και τις οικο­γέ­νειές τους!

Η θητεία για έναν νέο και για την οικο­γέ­νειά του απο­τε­λεί σήμε­ρα “οικο­νο­μι­κή αιμορ­ρα­γία” αφού τα 8,62 ευρώ/μήνα δεν εξα­σφα­λί­ζουν ούτε ένα χαρ­τζι­λί­κι για την έξο­δό του.

Το πακέ­το των 6 μέτρων για τις Ένο­πλες Δυνά­μεις, στο οποίο εντάσ­σει τη συζή­τη­ση για τη στρα­τιω­τι­κή θητεία, καθώς και το εξο­πλι­στι­κό πακέ­το των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, δεν έχουν ως προ­τε­ραιό­τη­τα την άμυ­να του λαού και της χώρας, την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των. Τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­να στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Τον ίδιο στό­χο υπη­ρε­τούν συνο­λι­κά η δομή και η διά­τα­ξη των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, που ιδιαί­τε­ρα τα τελευ­ταία χρό­νια γίνο­νται με αυστη­ρά ΝΑΤΟι­κά κρι­τή­ρια. Αυτός ο ΝΑΤΟι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός ενι­σχύ­ε­ται και με τη νέα δομή των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, την οποία στη­ρί­ζουν, εκτός από την κυβέρ­νη­ση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.

Αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται στην πρά­ξη από την απο­στο­λή ενό­πλων δυνά­με­ων σε 12 απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, τη δέσμευ­ση για απο­στο­λή φρε­γα­τών του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού στα στε­νά του Ορμούζ, την πολε­μι­κή αερο­πο­ρία να περι­πο­λεί στον ενα­έ­ριο χώρο της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, την πρό­θε­ση για απο­στο­λή συστοι­χιών “Patriot” στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, απο­στο­λή πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού σε Λιβύη, Ιράκ, ακό­μα και στο Μάλι, ως προ­πο­μπός της απο­στο­λής και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων κ.ά. Όλα τα παρα­πά­νω εξυ­πη­ρε­τούν την επι­δί­ω­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της χώρας να δια­δρα­μα­τί­σουν ρόλο-κλει­δί στην εκμε­τάλ­λευ­ση του πλού­του της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια για τους λαούς, που οδη­γούν στον πόλε­μο, στην αλλα­γή συνό­ρων, στον κατα­κερ­μα­τι­σμό, σε προ­σαρ­τή­σεις, που γεν­νούν το προ­σφυ­γι­κό — μεταναστευτικό.

Εδώ και τώρα:

- Απε­μπλο­κή της χωράς μας από τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

- Να κλεί­σουν όλες οι ξένες στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην Ελλάδα.

- Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με τον λαό στην εξου­σία, ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παράγει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο