Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στην ιατρική ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Στη­ρί­ζο­ντας το αίτη­μα απο­νο­μής του Νόμπελ Ειρή­νης στους Κου­βα­νούς ήρω­ες για­τρούς, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ σε ανα­κοί­νω­σή του σημειώνει:

«Η Κού­βα των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, απο­κλει­σμέ­νη για πάνω από 60 χρό­νια από το εγκλη­μα­τι­κό εμπάρ­γκο των ΗΠΑ και στό­χος πολύ­μορ­φων επεμ­βά­σε­ων της ΕΕ, στέλ­νει για άλλη μια φορά ένα πανί­σχυ­ρο μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρωπιάς!

Στον ακή­ρυ­χτο πόλε­μο που διε­ξά­γουν το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα και οι κυβερ­νή­σεις του σε όλο τον κόσμο για να δια­σφα­λι­στεί η κερ­δο­φο­ρία των μονο­πω­λί­ων, έχουν “πέσει” ήδη 900.000 άνθρω­ποι. Σε αυτόν τον πόλε­μο η Κού­βα παρα­τάσ­σει εξει­δι­κευ­μέ­νες δυνά­μεις για­τρών, νοση­λευ­τών και προ­σω­πι­κού Υγεί­ας. Οι 3.772 ήρω­ες της Διε­θνούς Δύνα­μης ενά­ντια σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές “Χέν­ρι Ριβ” έχουν περι­θάλ­ψει μέχρι στιγ­μής περισ­σό­τε­ρους από 250.000 ανθρώ­πους που προ­σβλή­θη­καν από τον κορο­νο­ϊό σε 38 χώρες, έχο­ντας σώσει μέχρι σήμε­ρα τη ζωή σε πάνω από 8.000.

Τα λόγια του Τσε φωτίζουν τον δρόμο…

“Το καθή­κον του νέου κομ­μου­νι­στή είναι: Να είναι ουσια­στι­κά ανθρώ­πι­νος, τόσο ανθρώ­πι­νος που να προ­σεγ­γί­ζει την καλύ­τε­ρη ουσία του ανθρώ­που, κι αυτό να το κάνει με την εργα­σία, με τη μελέ­τη, με τη δια­τή­ρη­ση της στα­θε­ρής αλλη­λεγ­γύ­ης με το λαό και τους λαούς όλου του κόσμου. Να ανα­πτύ­ξει την ευαι­σθη­σία του σε σημείο που να νιώ­θει αγω­νία όταν δολο­φο­νεί­ται ένας άνθρω­πος κάπου στον κόσμο και να ενθου­σιά­ζε­ται όταν ανυ­ψώ­νε­ται κάπου μια και­νούρ­για σημαία της λευτεριάς”.

cuba si

Με αυτά τα λόγια, ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, μεγά­λος επα­να­στά­της, για­τρός, απευ­θυ­νό­ταν στους νέους της σοσια­λι­στι­κής Κού­βας με ομι­λία του σε τελε­τή για τη 2η επέ­τειο της Ενω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών, το 1962.
Δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα, το 2005, στη χώρα που ο λαός, με την καθο­δή­γη­ση του Τσε και του Φιντέλ, πήρε τη ζωή στα χέρια του, συστά­θη­κε για πρώ­τη φορά η ομά­δα των για­τρών “Χέν­ρι Ριβ” για να προ­σφέ­ρει τότε βοή­θεια στο λαό των ΗΠΑ, δύο μόλις μέρες μετά το χτύ­πη­μα του κατα­στρο­φι­κού τυφώ­να “Κατρί­να”. Από τότε, αυτήν την πρά­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης ακο­λού­θη­σαν πολ­λές άλλες ακόμα…

Σοσιαλισμός, για να μπορούμε να “ανασαίνουμε”, για να νικήσει η ζωή!

Η απο­τυ­χία των συστη­μά­των Υγεί­ας σε όλο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο, οι εκα­τόμ­βες νεκρών φανε­ρώ­νουν ότι το πρό­βλη­μα οφεί­λε­ται συνο­λι­κά στην αντι­με­τώ­πι­ση της Υγεί­ας ως εμπο­ρεύ­μα­τος, που που­λιέ­ται και αγο­ρά­ζε­ται, στην ίδια τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος. Μόνο ο αγώ­νας, στη χώρα μας και διε­θνώς, για τη σοσια­λι­στι­κή κοι­νω­νία, όπου η Υγεία και συνο­λι­κά οι ανά­γκες του λαού δεν μπαί­νουν στο “ζύγι” του κέρ­δους, αλλά καθο­ρί­ζουν τις προ­τε­ραιό­τη­τες και τις επι­λο­γές του κεντρι­κού σχε­δια­σμού, μπο­ρεί να δώσει “πνοή” στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού και της νεολαίας.

Στηρίζουμε το αίτημα απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην ιατρική ταξιαρχία “Χένρι Ριβ”, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους Κουβανούς ήρωες γιατρούς, γέννημα — θρέμμα των κατακτήσεων της σοσιαλιστικής επανάστασης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο