ΚΝΕ 12ο Συνέδριο: Αρχίζει σήμερα, σε κλίμα ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! // Αρχί­ζει σήμε­ρα, σε κλί­μα ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ, μετά από πολύ­μη­νη προ­ε­τοι­μα­σία το 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΚΝΕ Οι θέσεις, που προ­βά­λουν και αντι­με­τω­πί­ζουν μέσα από δυνα­μι­κές λύσεις όλα τα σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα της νεο­λαί­ας διαρ­θρώ­νο­νται σε 34 υπο­ε­νό­τη­τες ως εξής: (εισα­γω­γι­κά) §Α.ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ — ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!  —  Οι ανά­γκες … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΝΕ 12ο Συνέ­δριο: Αρχί­ζει σήμε­ρα, σε κλί­μα ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ.