Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΑ του ΚΚΕ: Εγκαίνια έκθεσης αρχειακού υλικού για τις εκδόσεις του Κόμματος

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ


Αύριο τα εγκαί­νια της έκθε­σης αρχεια­κού υλι­κού για τις εκδό­σεις του Κόμματος

Εντάσ­σε­ται στις πρω­το­βου­λί­ες ιστο­ρι­κού περιε­χο­μέ­νου της Οργά­νω­σης για τα 75 χρό­νια από την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και την ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του 1944

Το εξώφυλλο του Λευκώματος
Το εξώ­φυλ­λο του Λευκώματος

«Ένας αιώ­νας δρά­σης μέσα από τις εκδό­σεις του ΚΚΕ»: Με την έκθε­ση αρχεια­κού υλι­κού με το παρα­πά­νω θέμα ξεκι­νούν οι πολύ­μορ­φες πρω­το­βου­λί­ες της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, με τις οποί­ες η Οργά­νω­ση θα τιμή­σει τα 75 χρό­νια από την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και τον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη του 1944.Οι πρω­το­βου­λί­ες αυτές, που περι­λαμ­βά­νουν επί­σης διορ­γά­νω­ση ημε­ρί­δας, έκδο­ση Λευ­κώ­μα­τος και συναυ­λία, απο­τε­λούν συνέ­χεια στη δρα­στη­ριό­τη­τα που ανα­πτύ­χθη­κε στην Αττι­κή όλη την προη­γού­με­νη πεντα­ε­τία για τα 100χρονα από την ίδρυ­ση του ΚΚΕ.

Τα εγκαί­νια της Εκθε­σης, που θα λει­τουρ­γή­σει στην έδρα της ΚΟ Αττι­κής (Αχαρ­νών 241, Αγ. Νικό­λα­ος), θα γίνουν αύριο, Τετάρ­τη 20 Νοέμ­βρη, στις 7 μμ., με ομι­λία του Μάκη Παπα­δό­που­λου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Με προ­θή­κες που θα περι­λαμ­βά­νουν πολύ­τι­μα αρχεια­κά ντο­κου­μέ­ντα αλλά και ταμπλό που θα εξη­γούν στον επι­σκέ­πτη το περιε­χό­με­νό τους, η έκθε­ση θα καλύ­πτει το διά­στη­μα από την ίδρυ­ση του Κόμ­μα­τος έως την ίδρυ­ση της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», του σύγ­χρο­νου δηλα­δή εκδο­τι­κού του ΚΚΕ.

Οι ώρες λει­τουρ­γί­ας της έκθε­σης: Τετάρ­τη 5–8 μ.μ., Παρα­σκευή 5–8 μ.μ., Σάβ­βα­το και Κυρια­κή 10 π.μ. — 1 μ.μ. και 5–8 μ.μ. Τις ίδιες ώρες θα λει­τουρ­γεί έκθε­ση βιβλίου.

📍 Ημερίδα για τη δεκαετία 1940 — 1949

Οι πρω­το­βου­λί­ες της ΚΟ Αττι­κής θα συνε­χι­στούν με τη διορ­γά­νω­ση ημε­ρί­δας με θέμα «1940–1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της ταξι­κής πάλης». Η ημε­ρί­δα θα γίνει το Σάβ­βα­το 23 Νοέμ­βρη 2019 στις 4.30 μ.μ. στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ (Λ. Ηρα­κλεί­ου 145, Περισ­σός). Προ­σέ­λευ­ση στις 4 μ.μ.

Η θεμα­το­λο­γία της ημε­ρί­δας έχει ως εξής:

Κεντρι­κή ομι­λία: Η στρα­τη­γι­κή του ΚΚΕ την περί­ο­δο 1940–1949 — Ελ. Μπέλ­λου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

 • Η οργα­νω­τι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και η πορεία του ΚΚΕ την περί­ο­δο 1940–1949 — Θ. Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Οι αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις και οι διε­θνείς σύμ­μα­χοί τους την περί­ο­δο 1940–1949 — Χ. Ραζά­κος, συνερ­γά­της του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας Ιστορίας.
 • Η ουτο­πία της «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» και η δρά­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος — Ν. Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
 • Η σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του 1944 στην Αθή­να και στις άλλες περιο­χές της Ελλά­δας — Α. Γκί­κας, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και διδά­κτο­ρας Ιστορίας.
 • Ο ΕΛΑΣ της Αθή­νας και του Πει­ραιά — Θ. Σκο­λα­ρί­κος, μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ.
 • Η συμ­βο­λή των γυναι­κών στους αγώ­νες της περιό­δου — Φ. Τόλια, συνερ­γά­της του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φια διδά­κτο­ρας Ιστορίας.
 • Η στά­ση και η δρά­ση των καλ­λι­τε­χνών — Β. Μόσχος, συνερ­γά­της του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και διδά­κτο­ρας Ιστορίας.
 • Από τη Βάρ­κι­ζα στην ταξι­κή σύγκρου­ση 1946–1949 — Δ. Ξεκα­λά­κης, μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ και της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ.
 • Κλεί­σι­μο

📍 Έκδοση Λευκώματος και συναυλία

Ετοι­μο είναι και το Λεύ­κω­μα της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ με τίτλο: «1944. Η Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη. Ντο­κου­μέ­ντα και διδάγματα».

Την Κυρια­κή 15 Δεκέμ­βρη, στις 7 μ.μ., στο γήπε­δο Σπόρ­τιγκ (Ηλία Ζερ­βού 89, Αγιος Ελευ­θέ­ριος) θα γίνει εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του Λευκώματος.

Η εκδή­λω­ση θα ολο­κλη­ρω­θεί με μεγά­λη συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στο αντάρ­τι­κο τραγούδι.

 • Συμ­με­τέ­χουν: Στά­θης Δρο­γώ­σης, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Διο­νύ­σης Τσα­κνής, Μανώ­λης Φάμελλος
 • Ενορ­χή­στρω­ση: Θύμιος Παπα­δό­που­λος
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο