Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΒ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΚΕ: Έκθεση εικαστικού έργου – προσφορά στο ΚΚΕ

Μία ενδια­φέ­ρου­σα έκθε­ση διορ­γα­νώ­νει η ΚΟΒ Εικα­στι­κών του ΚΚΕ στο χώρο πολι­τι­σμού — «Εργα­στή­ρι Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου», με εικα­στι­κά έργα και αντι­κεί­με­να τέχνης, στα πλαί­σια της οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης του Κόμματος.

Δεκά­δες καλ­λι­τέ­χνες, τους οποί­ους η ΚΟΒ Εικα­στι­κών του ΚΚΕ ευχα­ρι­στεί από καρ­διάς, αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα και προ­σφέ­ρουν εικα­στι­κό έργο για την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ.

Η έκθε­ση αυτή, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται κάθε Δεκέμ­βρη, είναι πλέ­ον θεσμός, για όποιον ανα­ζη­τά έργα ζωγρα­φι­κής, γλυ­πτι­κής, χαρα­κτι­κής, κερα­μι­κά, κόσμη­μα και άλλα είδη δια­κο­σμη­τι­κής τέχνης.

Φέτος, επι­στρέ­φει ανα­νε­ω­μέ­νη, με ιδιαί­τε­ρο εικα­στι­κό ενδια­φέ­ρον, ενώ φιλο­ξε­νεί­ται σε έναν χώρο με ξεχω­ρι­στή σημα­σία για την ίδια την έκθε­ση, το εργα­στή­ρι του Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου, που πρό­σφα­τα ξεκί­νη­σε τη λει­τουρ­γία του. Κατά τη διάρ­κεια της έκθε­σης, θα υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ξενά­γη­σης στο εργα­στή­ρι, κατό­πιν συνεννόησης.

Τα εγκαί­νια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Παρα­σκευή 8 Δεκέμβρη στις 19:00.

ΚΕ του ΚΚΕ: Εγκαι­νιά­στη­κε ο Χώρος Πολι­τι­σμού – “Εργα­στή­ρι Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου” (VIDEO-ΦΩΤΟ)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο