Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοζάνη — Επίθεση με τσεκούρι: Στον εισαγγελέα ο δράστης — Πώς εξελίσσεται η υγεία των τριών υπαλλήλων

Στον Εισαγ­γε­λέα οδη­γή­θη­κε πριν από λίγο ο 45χρονος δρά­στης τς πρω­το­φα­νούς επί­θε­σης με τσε­κού­ρι στην ΔΟΥ Κοζά­νης, που τραυ­μά­τι­σε σοβα­ρά τρεις υπαλλήλους.

Οι υπάλ­λη­λοι της Οικο­νο­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας Κοζά­νης είναι συγκλο­νι­σμέ­νοι και σοκα­ρι­σμέ­νοι από το περι­στα­τι­κό. Τα γρα­φεία της ΔΟΥ είναι σήμε­ρα κλει­στά ενώ μετά τις 11 πμ ξεκί­νη­σε και η στά­ση εργα­σί­ας που κήρυ­ξε η Πανελ­λή­νια ομο­σπον­δία των εφο­ρια­κών υπαλ­λή­λων της Ελλάδας.

Η επί­θε­ση έχει προ­κα­λέ­σει σοκ στο πανελ­λή­νιο με το δρά­στη να αρνεί­ται να μιλή­σει στις αρχές σχε­τι­κά με τους λόγους που οδή­γη­σαν στην πρά­ξη του.

Πώς εξελίσσεται η υγεία των τριών υπαλλήλων που δέχθηκαν επίθεση με τσεκούρι

Σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας στο νοσο­κο­μείο «Γ. Παπα­νι­κο­λά­ου» νοση­λεύ­ο­νται από το από­γευ­μα της Πέμ­πτης οι δύο από τους τρεις τραυ­μα­τί­ες που δέχτη­καν επί­θε­ση με τσε­κού­ρι από 45χρονο στην ΔΟΥ Κοζά­νης ενώ η τρί­τη τραυ­μα­τί­ας νοση­λεύ­ε­ται στην Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κή Κλι­νι­κή του ιδί­ου νοσο­κο­μεί­ου. Πρό­κει­ται για έναν άντρα 56 ετών και δύο γυναί­κες 47 και 67 ετών.

Η ανα­κοί­νω­ση του νοσοκομείου:

Ο 56χρονος νοση­λεύ­ε­ται στη Β΄ Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας μετά από χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση λόγω κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κής κάκω­σης και τραυ­μα­τι­σμού από τέμνον όργα­νο. Είναι αιμο­δυ­να­μι­κά στα­θε­ρός με μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Η 47χρονη είναι σε στα­θε­ρή κατά­στα­ση και νοση­λεύ­ε­ται στη Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κή Κλι­νι­κή με θλα­στι­κό τραύ­μα στο κεφά­λι, κάταγ­μα κρα­νί­ου και ένα θλα­στι­κό τραύ­μα στην πλά­τη και είναι στα­θε­ρή αιμο­δυ­να­μι­κά. Η 67 χρο­νη νοση­λεύ­ε­ται στη Β Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας με μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Είναι στα­θε­ρή αιμο­δυ­να­μι­κά. Έγι­νε εκτί­μη­ση της κατά­στα­σης της από γνα­θο­χει­ρουρ­γό και τον συντο­νι­στή διευ­θυ­ντή της οφθαλ­μο­λο­γι­κής κλι­νι­κής λόγω της βλά­βης στο πρόσωπο.

H επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για την πρωτοφανή επίθεση

Χθες (16–07-2020) το μεση­μέ­ρι στην Κοζά­νη, αστυ­νο­μι­κοί της Ομά­δας Δίκυ­κλης Αστυ­νό­μευ­σης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Κοζά­νης, συνέ­λα­βαν ημε­δα­πό, για τα αδι­κή­μα­τα της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση και της παρά­νο­μης οπλο­χρη­σί­ας – οπλοκατοχής.

Ο συλ­λη­φθείς είχε εισέλ­θει στο κτί­ριο της Δ.Ο.Υ. Κοζά­νης και αφού έβγα­λε ένα τσε­κού­ρι, από σακί­διο πλά­της που έφε­ρε μαζί του, επι­τέ­θη­κε απρό­κλη­τα σε παρευ­ρι­σκό­με­νους υπαλ­λή­λους, τραυ­μα­τί­ζο­ντας σοβα­ρά τρεις εξ’ αυτών, ενώ στην προ­σπά­θειά της να δια­φύ­γει τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά άλλη μια υπάλληλος.

Ακο­λού­θως ακι­νη­το­ποι­ή­θη­κε αρχι­κά από υπαλ­λή­λους της Δ.Ο.Υ. Κοζά­νης και στη συνέ­χεια συνε­λή­φθη άμε­σα από τους αστυ­νο­μι­κούς, ενώ ανω­τέ­ρω παθό­ντες δια­κο­μί­στη­καν σε Νοσοκομείο.

Κατα­σχέ­θη­καν το τσε­κού­ρι και το σακί­διο πλά­της, εντός του οποί­ου βρέ­θη­καν μαχαί­ρι, εργα­λείο ξυλο­γλυ­πτι­κής (σκαρ­πέ­λο) και μεταλ­λι­κός σουγιάς.

Ακο­λού­θως, σε έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το, που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο συλ­λη­φθείς, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν ανα­δι­πλού­με­νο μαχαί­ρι, εργα­λείο ξυλεί­ας, πριό­νι χει­ρός, δρε­πά­νι, μαχαί­ρι και σκεπάρνι.

Ο συλ­λη­φθείς, με τη σε βάρος του σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, οδη­γή­θη­κε στον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα, ενώ προ­α­νά­κρι­ση ενερ­γεί το Τμή­μα Ασφά­λειας Κοζάνης.(Πηγή: kozanimedia.gr)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο