Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινά ναυτικά γυμνάσια Kίνας-Ρωσίας στον Ειρηνικό Ωκεανό

Πλοία του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού της Ρωσί­ας και της Κίνας εκτε­λούν κοι­νές περι­πο­λί­ες στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Σε ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας που αναρ­τή­θη­κε στο Telegram ανα­φέ­ρε­ται ότι τα κοι­νά γυμνά­σια περι­λαμ­βά­νουν τακτι­κούς ελιγ­μούς και ασκή­σεις με τη συμ­με­το­χή πυρο­βο­λι­κού και ελικοπτέρων.

«Οι σκο­ποί των περι­πο­λιών περι­λαμ­βά­νουν την ενί­σχυ­ση της ναυ­τι­κής συνερ­γα­σί­ας Ρωσί­ας-Κίνας, την προ­ά­σπι­ση της ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή Ασί­ας-Ειρη­νι­κού, την επο­πτεία παρά­κτιων περιο­χών και τη δια­σφά­λι­ση των ΑΟΖ Ρωσί­ας και Κίνας», αναφέρει.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο