Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινές ασκήσεις βομβαρδιστικών αεροσκαφών Κίνας και Ρωσίας

Μια κοι­νή άσκη­ση στρα­τη­γι­κών βομ­βαρ­δι­στι­κών αερο­πλά­νων της Ρωσί­ας και της Κίνας στην Ανα­το­λι­κή Ασία σήμε­ρα δεί­χνει το βάθος της ευθυ­γράμ­μι­σης των δύο χωρών, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας επι­βε­βαί­ω­σε νωρί­τε­ρα την κοι­νή περι­πο­λία, η οποία όπως είπε διήρ­κε­σε 13 ώρες πάνω από τη Θάλασ­σα της Ιαπω­νί­ας και την Ανα­το­λι­κή Σινι­κή Θάλασ­σα και περιε­λάμ­βα­νε ρωσι­κά στρα­τη­γι­κά βομβαρδιστικά.

Αερο­πλά­να της ιαπω­νι­κής και της νοτιο­κο­ρε­α­τι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας παρα­κο­λού­θη­σαν τα ρωσι­κά και κινε­ζι­κά αεριω­θού­με­να για ένα τμή­μα των γυμνα­σί­ων, σύμ­φω­να με τη Ρωσία.

Είναι τα πρώ­τα κοι­νά στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια της Κίνας και της Ρωσί­ας αφό­του η Μόσχα εισέ­βα­λε στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουα­ρί­ου, σύμ­φω­να με τον αξιω­μα­τού­χο των ΗΠΑ, και διε­ξά­γο­νται προς το τέλος ενός ταξι­διού του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν στην περιοχή.

“Νομί­ζου­με πως δεί­χνουν πως η Κίνα συνε­χί­ζει να είναι πρό­θυ­μη να ευθυ­γραμ­μι­σθεί στε­νά με τη Ρωσία, μέσω και της στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας”, δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος, ο οποί­ος πρό­σθε­σε πως τέτοιες ενέρ­γειες πρέ­πει να σχε­διά­ζο­νται καλά εκ των προτέρων.

“Η Κίνα δεν απο­μα­κρύ­νε­ται από τη Ρωσία. Μάλι­στα τα γυμνά­σια δεί­χνουν πως η Κίνα είναι έτοι­μη να βοη­θή­σει τη Ρωσία να υπε­ρα­σπι­στεί τα ανα­το­λι­κά της ενώ η Ρωσία πολε­μά στα δυτι­κά της”, είπε ο αξιωματούχος.

Ο υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος πρό­σθε­σε πως τα γυμνά­σια με τα βομ­βαρ­δι­στι­κά δεί­χνουν πως η Ρωσία θα είναι δίπλα στην Κίνα στις εδα­φι­κές δια­φο­ρές της με γει­το­νι­κές χώρες στην Ανα­το­λι­κή και τη Νότια Σινι­κή Θάλασσα.

Δεν είναι σαφές αν τα γυμνά­σια σχε­διά­στη­καν για να συμπέ­σουν με το πρώ­το ταξί­δι του Μπάι­ντεν ως προ­έ­δρου στην Ασία, όπου επι­σκέ­φθη­κε τις συμ­μα­χι­κές Νότια Κορέα και Ιαπω­νία, και σήμε­ρα συνά­ντη­σε τους ηγέ­τες της Ιαπω­νί­ας, της Ινδί­ας και της Αυστρα­λί­ας –συλ­λο­γι­κά γνω­στές ως Quad– στη δεύ­τε­ρη σύνο­δο κορυ­φής που πραγ­μα­το­ποιεί­ται πρό­σω­πο με πρόσωπο.

Ο Μπάι­ντεν τόνι­σε στη διάρ­κεια του ταξι­διού, που σκο­πός του ήταν εν μέρει να αντι­με­τω­πι­στεί η αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή της Κίνας στην περιο­χή, πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θα στα­θούν δίπλα στους συμ­μά­χους και εταί­ρους τους στην ώθη­ση για μια ελεύ­θε­ρη και ανοι­κτή περιο­χή Ινδι­κού-Ειρη­νι­κού ωκεανού.

Το Πεκί­νο και η Μόσχα ανα­κοί­νω­σαν μια σύμπρα­ξη «χωρίς όρια» μερι­κές μόλις εβδο­μά­δες πριν από την εισβο­λή του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στην Ουκρα­νία, και η Κίνα αρνή­θη­κε να κατα­δι­κά­σει την εισβολή.

Οι δύο χώρες έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει παρό­μοια γυμνά­σια και στο παρελ­θόν περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης αυτής που σύμ­φω­να με τη Ρωσία ήταν η πρώ­τη κοι­νή μεγά­λου βελη­νε­κούς αερο­πο­ρι­κή περι­πο­λία τους στην περιο­χή του 2019. Τον Αύγου­στο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μεγά­λης κλί­μα­κας στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια στην Κίνα με τη συμ­με­το­χή του­λά­χι­στον 10.000 στρατιωτών.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο