Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινή ανακοίνωση ΚΚΕ και Κ.Κ.Τουρκίας με αφορμή την Πρωτομαγιά

Με αφορ­μή την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά το ΚΚΕ και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας, σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, «απευ­θύ­νουν θερ­μό αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στην εργα­τι­κή τάξη, στους λαούς των δύο χωρών» και τους καλούν να δυνα­μώ­σουν «την κοι­νή πάλη ενά­ντια στις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, το κεφά­λαιο και την εξου­σία του, να κατα­δι­κά­σουν μαζι­κά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και να ανα­πτύ­ξουν την πάλη για τη ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, για το σοσια­λι­σμό που είναι το μέλ­λον των λαών».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται «το ΚΚΕ και το ΚΚΤ παλεύ­ουν για τα εργα­τι­κά, λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, στη­ρί­ζο­νται στον προ­λε­τα­ρια­κό διε­θνι­σμό, στην διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και με αυτές τις αρχές αντι­με­τω­πί­ζουν τις σύν­θε­τες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή μας» και «κατα­δι­κά­ζουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των δύο χωρών, την κατα­στο­λή, τις διώ­ξεις κατά του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Τουρ­κί­ας, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται και στις δύο χώρες μας ως “εργα­λείο” προ­ώ­θη­σης της αντι­λαϊ­κής πολιτικής».

Τα δύο κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν την έντο­νη ανη­συ­χία τους για τις εξε­λί­ξεις στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, ενα­ντιώ­νο­νται «σε κάθε περί­πτω­ση θερ­μού επει­σο­δί­ου και πολε­μι­κής εμπλο­κής. Εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους με τις παρα­βιά­σεις των συνό­ρων στο Αιγαίο και την αμφι­σβή­τη­ση των διε­θνών Συν­θη­κών που έχουν καθο­ρί­σει τα σύνο­ρα στην περιο­χή και υπο­στη­ρί­ζουν «τη θέση για μη αλλα­γή των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθο­ρί­ζουν και παλεύ­ουν για απε­μπλο­κή των δύο χωρών από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, επι­στρο­φή των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από ΝΑΤΟι­κές και άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, απαι­τούν να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας δεν έχουν να μοι­ρά­σουν τίπο­τα μετα­ξύ τους και έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο».

Σε άλλο σημείο της κοι­νής ανα­κοί­νω­σης ανα­φέ­ρε­ται ότι «το ΚΚΕ και το ΚΚΤ κατα­δι­κά­ζουν για άλλη μια φορά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στο Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και τον 7χρονο αιμα­τη­ρό ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που διε­ξά­γουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ισχυ­ρά κρά­τη της ΕΕ κατά του λαού της Συρί­ας σε αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία και το Ιράν, ο οποί­ος έχει στοι­χί­σει εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νεκρούς και εκα­τομ­μύ­ρια πρόσφυγες».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

1. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (ΚΚΤ) και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (ΚΚΕ), μπρο­στά στην Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά 2018, απευ­θύ­νουν θερ­μό αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό στην εργα­τι­κή τάξη, στους λαούς των δύο χωρών και της περιο­χής μας και τους καλού­με να δυνα­μώ­σου­με την κοι­νή πάλη ενά­ντια στις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, το κεφά­λαιο και την εξου­σία του, να κατα­δι­κά­σου­με μαζι­κά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και να ανα­πτύ­ξου­με την πάλη για τη ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, για το σοσια­λι­σμό που είναι το μέλ­λον των λαών.

2. Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ παλεύ­ουν για τα εργα­τι­κά, λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, στη­ρί­ζο­νται στον προ­λε­τα­ρια­κό διε­θνι­σμό, στην διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και με αυτές τις αρχές αντι­με­τω­πί­ζουν τις σύν­θε­τες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή μας.
Οι αντι­θέ­σεις και αντα­γω­νι­σμοί για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, τους ενερ­γεια­κούς αγω­γούς, την κατά­κτη­ση αγο­ρών και τον έλεγ­χο στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας περιο­χών, δια­περ­νούν το ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, εκδη­λώ­νο­νται έντο­να στην περιο­χή μας και είναι η βάση των «θερ­μών εστιών», των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και πολέ­μων όπως αυτών που ζού­με στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ.
Στην κούρ­σα των αντα­γω­νι­σμών πρω­τα­γω­νι­στούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, η Βρε­τα­νία και άλλα κρά­τη μέλη της ΕΕ, συμ­με­τέ­χει μεγά­λος αριθ­μός καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και μετα­ξύ αυτών η Τουρ­κία και η Ελλά­δα, με στό­χο την προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των αστι­κών τάξεων.
Τόσο η συνερ­γα­σία, όσο και οι αντα­γω­νι­σμοί των αστι­κών τάξε­ων της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας υπη­ρε­τούν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα και δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών.

3. Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ κατα­δι­κά­ζουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των δύο χωρών, την κατα­στο­λή, τις διώ­ξεις κατά του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Τουρ­κί­ας, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται και στις δύο χώρες μας ως «εργα­λείο» προ­ώ­θη­σης της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

4. Τα κόμ­μα­τά μας εκφρά­ζουν την έντο­νη ανη­συ­χία τους για τις εξε­λί­ξεις στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και ενα­ντιώ­νο­νται σε κάθε περί­πτω­ση θερ­μού επει­σο­δί­ου και πολε­μι­κής εμπλο­κής. Εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους με τις παρα­βιά­σεις των συνό­ρων στο Αιγαίο και την αμφι­σβή­τη­ση των διε­θνών Συν­θη­κών που έχουν καθο­ρί­σει τα σύνο­ρα στην περιοχή.
Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ υπο­στη­ρί­ζουν τη θέση για μη αλλα­γή των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθο­ρί­ζουν και παλεύ­ουν για απε­μπλο­κή των δύο χωρών από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, επι­στρο­φή των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από ΝΑΤΟι­κές και άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, απαι­τούν να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας δεν έχουν να μοι­ρά­σουν τίπο­τα μετα­ξύ τους και έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

5. Η πεί­ρα έχει απο­δεί­ξει ότι η συμ­με­το­χή των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ και η επέ­κτα­ση αυτού του ιμπε­ρια­λι­στι­κού στρα­τιω­τι­κού κέντρου στην περιο­χή στρέ­φε­ται κατά λαών και της Ειρή­νης και τα δύο ΚΚ θα συνε­χί­σουν την πάλη τους για την απο­δέ­σμευ­ση των χωρών μας από το ΝΑΤΟ.

6. Η ΕΕ είναι δια­κρα­τι­κή ένω­ση του κεφα­λαί­ου και γίνε­ται συνε­χώς πιο επι­κίν­δυ­νη για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Τα κόμ­μα­τα μας τάσ­σο­νται κατά της έντα­ξης νέων χωρών, όπως της Τουρ­κί­ας στην ΕΕ και υπο­στη­ρί­ζουν το δικαί­ω­μα του κάθε λαού να αγω­νί­ζε­ται για την απο­δέ­σμευ­ση από αυτήν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση, στό­χο για τον οποίο παλεύ­ει δια­χρο­νι­κά, με συνέ­πεια το ΚΚΕ.

7. Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ κατα­δι­κά­ζουν για άλλη μια φορά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στο Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και τον 7χρονο αιμα­τη­ρό ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που διε­ξά­γουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ισχυ­ρά κρά­τη της ΕΕ κατά του λαού της Συρί­ας σε αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία και το Ιράν, ο οποί­ος έχει στοι­χί­σει εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νεκρούς και εκα­τομ­μύ­ρια πρόσφυγες.
Κατα­δι­κά­ζου­με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση (14 Απρί­λη) των ΗΠΑ, της Γαλ­λί­ας και της Βρε­τα­νί­ας, με τη στή­ρι­ξη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατά της Συρί­ας με πρό­σχη­μα τη χρή­ση χημι­κών απο το Συρια­κό στρα­τό. Εκφρά­ζου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη στον Συρια­κό λαό. Συνε­χί­ζου­με την αντι­πο­λε­μι­κή, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη και χαι­ρε­τί­ζου­με τις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επίθεσης.
Τα κόμ­μα­τα μας έχουν καταγ­γεί­λει τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά προ­σχή­μα­τα περί αντι­με­τώ­πι­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας και έχουν απο­κα­λύ­ψει ότι η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση «Ισλα­μι­κό κρά­τος» και οι άλλες παρό­μοιες οργα­νώ­σεις δημιουρ­γή­θη­καν, χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν και εκπαι­δεύ­τη­καν από τις ΗΠΑ και σύμ­μα­χους τους για την προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων στην περιοχή.
Τα κόμ­μα­τα μας καταγ­γέλ­λουν την παρου­σία των τουρ­κι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στη Βόρειο Συρία και απαι­τούν την άμε­ση απο­χώ­ρη­ση όλων των ξένων στρα­τευ­μά­των από τη Συρία, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι εξε­λί­ξεις στη χώρα αυτή ‑όπως και σε κάθε χώρα- είναι υπό­θε­ση του λαού της.
Το κουρ­δι­κό ζήτη­μα δεν μπο­ρεί να επι­λυ­θεί προς όφε­λος των λαών της περιο­χής με τη συν­δρο­μή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στη βάση των δικών τους επι­διώ­ξε­ων. Τα δικαιώ­μα­τα των κουρ­δι­κών πλη­θυ­σμών και η επί­λυ­ση του κουρ­δι­κού ζητή­μα­τος προς όφε­λος των λαών της περιο­χής συν­δέ­ο­νται με την κοι­νή πάλη των λαών της περιο­χής, την ανά­πτυ­ξη συνε­πούς αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής δρά­σης, την πάλη για την εργα­τι­κή εξουσία.
Το ΚΚΤ και το ΚΚΕ τάσ­σο­νται ενά­ντια στην υπο­δαύ­λι­ση μειο­νο­τι­κών, υπαρ­κτών και ανύ­παρ­κτων προ­βλη­μά­των, στην ανα­κί­νη­ση αλυ­τρω­τι­σμών που χρη­σι­μο­ποιού­νται για αλλα­γή των συνό­ρων και καλού­με τους κομ­μου­νι­στές της περιο­χής να πρω­το­στα­τή­σουν κατά των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών, του εθνι­κι­σμού και του μεγαλοϊδεατισμού.

8. Το ΚΚΕ και το ΚΚΤ εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον κυπρια­κό λαό, Τουρ­κο­κύ­πριους και Ελλη­νο­κύ­πριους και υπο­στη­ρί­ζουν μια δίκαιη και βιώ­σι­μη λύση του κυπρια­κού προ­βλή­μα­τος με απο­χώ­ρη­ση των κατο­χι­κών και όλων των ξένων στρα­τευ­μά­των, για Κύπρο ανε­ξάρ­τη­τη με μια κυριαρ­χία, μια ιθα­γέ­νεια και μια διε­θνή προ­σω­πι­κό­τη­τα, χωρίς ξένες βάσεις και στρα­τεύ­μα­τα, κοι­νή πατρί­δα των Τουρ­κο­κύ­πριων, Ελλη­νο­κύ­πριων, Λατί­νων, Αρμε­νί­ων και Μαρω­νι­τών, χωρίς ξένους εγγυ­η­τές και προστάτες.

9. Τα κόμ­μα­τά μας εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στο λαό της Παλαι­στί­νης που αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατοχή.
Κατα­δι­κά­ζουν την προ­κλη­τι­κή θέση των ΗΠΑ που ανα­γνω­ρί­ζουν την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ και την απα­ρά­δε­κτη στά­ση της ΕΕ που ταυ­τί­ζει το «θύτη» με το «θύμα». Τα κόμ­μα­τα μας υπο­στη­ρί­ζουν την ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του, κυρί­αρ­χου παλαι­στι­νια­κού κρά­τους με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, στα σύνο­ρα του 1967.

10. Το ΚΚΤ και το ΚΚΕ συνερ­γά­ζο­νται στο θεω­ρη­τι­κό περιο­δι­κό «Διε­θνή Κομ­μου­νι­στι­κή Επι­θε­ώ­ρη­ση», στην «Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία», στις Διε­θνείς και Περι­φε­ρεια­κές συνα­ντή­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών κι Εργα­τι­κών Κομ­μά­των και από κοι­νού με άλλα Κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα θα συνε­χί­σουν την προ­σπά­θεια για την ενί­σχυ­ση της ενό­τη­τας και της πάλης του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος για την επα­να­στα­τι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση του.
Τα κόμ­μα­τα μας απευ­θύ­νο­νται στους λαούς των δύο χωρών, στους λαούς της περιο­χής και τους καλού­με να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να κατά του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που γεν­νά­ει κρί­σεις, ανερ­γία, φτώ­χεια, προ­σφυ­γιά, μορ­φω­τι­κή-πολι­τι­στι­κή υπο­βάθ­μι­ση, επεμ­βά­σεις και ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Να ενι­σχύ­σου­με τις προ­σπά­θειες για την ταξι­κή ενό­τη­τα της εργα­τι­κής τάξης, την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία με τα κατα­πιε­ζό­με­να από τα μονο­πώ­λια λαϊ­κά στρώ­μα­τα, να ανα­πτυ­χθεί η ταξι­κή πάλη, η πάλη για την εργα­τι­κή εξου­σία, για το σοσια­λι­σμό, που στις μέρες μας είναι πιο επί­και­ρος κι αναγκαίος.

Απρί­λης 2018
ΚΚ Τουρ­κί­ας — ΚΚ Ελλάδας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο