Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις στο Καζακστάν

Στις 18 Ιανουα­ρί­ου 2022, μετά από πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, του ΚΚ Τουρ­κί­ας και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν, εκδό­θη­κε Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση ΚΚ «σχε­τι­κά με τις πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις στο Καζακ­στάν, την πεί­ρα που μπο­ρεί να αντλη­θεί από τις μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και δια­δη­λώ­σεις». Η Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση είναι ανοι­χτή για υπο­γρα­φή και από άλλα κόμ­μα­τα και μέχρι στιγ­μής την έχουν υπο­γρά­ψει 14 κόμματα.

Το κεί­με­νο της Κοι­νής Ανα­κοί­νω­σης έχει ως εξής:

«Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών κι Εργα­τι­κών Κομμάτων

Για την πολύ­τι­μη πεί­ρα από τις μεγά­λες απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις της εργα­τι­κής τάξης και του λαού του Καζακστάν

1. Στις αρχές του 2022 το Καζακ­στάν, αυτή την πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Δημο­κρα­τία της Κεντρι­κής Ασί­ας, συντά­ρα­ξαν μεγά­λες εργα­τι­κές και λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, η αιτία των οποί­ων βρί­σκε­ται στα οξυ­μέ­να οικο­νο­μι­κά, κοι­νω­νι­κά και πολι­τι­κά προ­βλή­μα­τα, που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι από την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση, 30 χρό­νια μετά την αντε­πα­νά­στα­ση και τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ, όταν η εξου­σία και τα μέσα παρα­γω­γής πέρα­σαν στα χέρια του κεφα­λαί­ου και τα πολυ­ε­θνι­κά μονο­πώ­λια ελέγ­χουν πλέ­ον μεγά­λο μέρος του εξο­ρυ­κτι­κού τομέα της οικονομίας.

2. Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, που υπο­γρά­φου­με αυτή την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση, εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας με τα δίκαια οικο­νο­μι­κά και πολι­τι­κά αιτή­μα­τα των δια­δη­λω­τών, που απαί­τη­σαν αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις, μεί­ω­ση των τιμών των καυ­σί­μων, του ορί­ου συντα­ξιο­δό­τη­σης, την ακύ­ρω­ση των απο­τε­λε­σμά­των των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, μέτρα στή­ρι­ξης των ανέρ­γων, συν­δι­κα­λι­στι­κές και πολι­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα. Ιδιαί­τε­ρα χαι­ρε­τί­ζου­με τους βιο­μη­χα­νι­κούς εργά­τες του Δυτι­κού Καζακ­στάν, που ήταν και η “καρ­διά” αυτής της μεγά­λης λαϊ­κής κινητοποίησης.

3. Κατά τη διάρ­κεια των κινη­το­ποι­ή­σε­ων στην Αλμα-Ατά και στο Νότιο Καζακ­στάν έγι­νε προ­σπά­θεια από αστι­κές δυνά­μεις να τις εκμε­ταλ­λευ­τούν στο πλαί­σιο της δια­μά­χης τους για τη μοι­ρα­σιά της “πίτας” της οικο­νο­μι­κής και πολι­τι­κής εξου­σί­ας τους.

4. Η απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση της Ρωσί­ας, μέσω του Οργα­νι­σμού του Συμ­φώ­νου Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας (ΟΣΣΑ) στον οποίο ηγεί­ται, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για την απο­σό­βη­ση του κλο­νι­σμού της αστι­κής εξου­σί­ας, σε συν­θή­κες όξυν­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού στην κρί­σι­μη περιο­χή της Κεντρι­κής Ασί­ας, που απο­τε­λεί πεδίο σφο­δρής δια­πά­λης ανά­με­σα σε ισχυ­ρά μονο­πώ­λια και καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, όπως είναι οι ΗΠΑ.

5. Η παρου­σία των δυνά­με­ων του ΟΣΣΑ διευ­κό­λυ­νε την κατα­στο­λή των λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων από το αστι­κό κρά­τος. Η όλη εξέ­λι­ξη δεί­χνει τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα αυτών των δια­κρα­τι­κών ενώ­σε­ων, οι οποί­ες, όπως και η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, οικο­δο­μού­νται πάνω στο έδα­φος του καπι­τα­λι­σμού και έχουν ως πρω­ταρ­χι­κό καθή­κον τη δια­φύ­λα­ξη της αστι­κής εξου­σί­ας σε κάθε χώρα και στο σύνο­λο της ένω­σης για τη συνέ­χι­ση της ταξι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων. Η ύπαρ­ξη και η δρά­ση αυτών των ενώ­σε­ων, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται και στην πρό­σφα­τη περί­πτω­ση του Καζακ­στάν, είναι αντι­λαϊ­κή και καταδικαστέα.

6. Σχε­τι­κά με τις προ­σπά­θειες ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων που επι­διώ­κουν να εκμε­ταλ­λευ­τούν τις εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα, και να προ­κα­λέ­σουν “έγχρω­μες επα­να­στά­σεις”, τα κόμ­μα­τα μας τονί­ζουν ότι οι επεμ­βά­σεις αυτές μπο­ρούν να αδρα­νο­ποιού­νται με την υπε­ρά­σπι­ση της αυτο­τέ­λειας του αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης και απορ­ρί­πτο­ντας κάθε πολι­τι­κή-ιδε­ο­λο­γι­κή-οργα­νω­τι­κή εμπλο­κή με οποια­δή­πο­τε περι­φε­ρεια­κή ή διε­θνή δύνα­μη, και όχι στιγ­μα­τί­ζο­ντας κάθε λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση. Το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα δεν μπο­ρεί να επι­διώ­κει φιλί­ες μέσα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό κόσμο, ούτε μπο­ρεί να ανα­βά­λει τον ταξι­κό αγώ­να με πρό­σχη­μα τον διε­θνή συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων. Από την άλλη πλευ­ρά, είναι καθή­κον του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος να περι­φρου­ρεί τις κοι­νω­νι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις από τους σχε­δια­σμούς αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και τις ενδο­α­στι­κές αντι­θέ­σεις και να επα­γρυ­πνεί σε αυτό το ζήτημα.

7. Οι εξε­λί­ξεις στο Καζακ­στάν δεί­χνουν την ανά­γκη ύπαρ­ξης σε κάθε χώρα ισχυ­ρού ΚΚ, με επα­να­στα­τι­κό πρό­γραμ­μα και γερούς δεσμούς με την εργα­τι­κή τάξη, ικα­νό να συσπει­ρώ­νει και να κινη­το­ποιεί εργα­τι­κές-λαϊ­κές δυνά­μεις, ενά­ντια στον καπι­τα­λι­σμό και τα μονο­πώ­λια, για να μπο­ρέ­σει ο λαϊ­κός αγώ­νας να γίνει απο­τε­λε­σμα­τι­κός και να φωτί­σει το δρό­μο του σοσια­λι­σμού, που είναι η μονα­δι­κή εναλ­λα­κτι­κή λύση στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα.

8. Τα γεγο­νό­τα στο Καζακ­στάν και σε άλλες χώρες, όπου η αστι­κή εξου­σία με τη βία κατέ­στει­λε λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, για άλλη μια φορά δεί­χνουν την εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία της διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης των εργα­ζο­μέ­νων και την επι­και­ρό­τη­τα του συν­θή­μα­τος “Προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!”

Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρίας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας

Κομ­μου­νι­στι­κό Μέτω­πο (Ιτα­λία)

Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα Καζακστάν

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξικού

Ένω­ση κομ­μου­νι­στών Ουκρανίας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πακιστάν

Παρα­γουά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα

Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσίας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σοβιε­τι­κής Ένωσης

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σουηδίας

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο