Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινή δήλωση των υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ από τη μειονότητα της Θράκης

«Αυτά τα κόμ­μα­τα, που σήμε­ρα δήθεν νοιά­ζο­νται για εμάς, είναι που αφή­νουν αμόρ­φω­τα τα παι­διά μας με τη σχο­λι­κή διαρ­ροή να πιά­νει ρεκόρ, που δια­χρο­νι­κά στη­ρί­ζουν πολι­τι­κές που έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τα χωριά και τις γει­το­νιές μας χωρίς κρί­σι­μες υπο­δο­μές, χωρίς ασφα­λές οδι­κό δίκτυο, χωρίς υγειο­νο­μι­κή περίθαλψη».

Τα παρα­πά­νω τονί­ζουν ανά­με­σα σε άλλα σε κοι­νή τους δήλω­ση οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ από τη μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης, Γιου­σούφ Εμπρού, υπο­ψή­φια στο ψηφο­δέλ­τιο της Επι­κρα­τεί­ας, Χατσή Αλή Αλή, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής στη Ροδό­πη, Κερα­τζή Ιμπράμ Ιμπρα­ήμ, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής στη Ροδό­πη, Μαξούμ Μπιρ­γκιούλ, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής στην Ξάν­θη, με αφορ­μή τις εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημερών.

Ολό­κλη­ρη η κοι­νή δήλω­ση των υπο­ψή­φιων βου­λευ­τών του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Απευ­θυ­νό­μα­στε στην εργα­τι­κή τάξη, τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τις γυναί­κες και τη νεο­λαία της μειο­νό­τη­τας στη Θρά­κη και τους καλού­με να γυρί­σουν την πλά­τη στην υπο­κρι­τι­κή και διχα­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με επί­κε­ντρο το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα στη Ροδόπη.

Αυτά τα κόμ­μα­τα, που σήμε­ρα δήθεν νοιά­ζο­νται για εμάς, είναι που αφή­νουν αμόρ­φω­τα τα παι­διά μας με τη σχο­λι­κή διαρ­ροή να πιά­νει ρεκόρ, που δια­χρο­νι­κά στη­ρί­ζουν πολι­τι­κές που έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τα χωριά και τις γει­το­νιές μας χωρίς κρί­σι­μες υπο­δο­μές, χωρίς ασφα­λές οδι­κό δίκτυο, χωρίς υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη. Σε έναν δήμο, όπως αυτός των Αρρια­νών, αρνού­νται να δημιουρ­γή­σουν Κέντρο Υγεί­ας, πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νο, όπως μόνο το ΚΚΕ διεκ­δί­κη­σε και μέσα στη Βου­λή. Ανα­γκα­ζό­μα­στε να χρυ­σο­πλη­ρώ­νου­με ή να ταξι­δεύ­ου­με (πάλι με το ανά­λο­γο κόστος) ακό­μα και για 50 χιλιό­με­τρα για μια απλή διά­γνω­ση ή συντα­γο­γρά­φη­ση. Για αυτά δεν βρί­σκουν ούτε ένα ευρώ, αλλά βρί­σκουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια για να γίνει διπλή γραμ­μή με ηλε­κτρο­κί­νη­ση από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ως το Ορμέ­νιο για τις ανά­γκες των Αμερικανών.

Αυτά τα κόμ­μα­τα ούτε ενδια­φέρ­θη­καν ούτε πρό­κει­ται να το πρά­ξουν ποτέ για τα μεγά­λα, επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα του λαού της περιο­χής. Το πρό­γραμ­μά τους είναι το ίδιο, αυτό που προ­βλέ­πει η επι­τρο­πή για τη Θρά­κη. Δηλα­δή η περιο­χή μας να γίνει ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ και στό­χος των αντι­πά­λων του, να γίνει κόμ­βος Ενέρ­γειας, αλλά εμείς να είμα­στε πρώ­τοι στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, να γίνει κόμ­βος μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των αλλά εμείς να δου­λεύ­ου­με με τους χει­ρό­τε­ρους όρους. Ολοι μιλά­νε για στή­ρι­ξη των αγρο­τών, αλλά όλοι τους μεί­ω­σαν τις επι­δο­τή­σεις και τις απο­ζη­μιώ­σεις, όλοι τους αύξη­σαν τις τιμές στα αγρο­τι­κά εφό­δια, στο ρεύ­μα, στο νερό, μας αφή­νουν μόνους μας μπρο­στά στους μεγα­λε­μπό­ρους, που μας παίρ­νουν τη σοδειά μας σε τιμές που πολ­λές φορές δεν καλύ­πτουν ούτε το κόστος παρα­γω­γής. Ολοι τους μας έχουν ταρά­ξει στη φορολογία.

Αυτά τα ζήσα­με όλα τα τελευ­ταία χρό­νια, με όλες τις κυβερ­νή­σεις και το απο­τέ­λε­σμα είναι τα παι­διά μας να μετα­να­στεύ­ουν στα κάτερ­γα του εξω­τε­ρι­κού μέσα από δου­λε­μπο­ρι­κά για ένα μερο­κά­μα­το και δεκά­δες εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα, μέχρι και θανα­τη­φό­ρα. Και εμείς να παλεύ­ου­με για την επι­βί­ω­ση, με τα προ­βλή­μα­τα να μεγαλώνουν.

Είναι υπο­κρι­τές για­τί όλοι τους παί­ζουν αυτά τα απα­ρά­δε­κτα διχα­στι­κά παι­χνί­δια, προ­σπα­θούν να μας δια­χω­ρί­σουν και να μας διαι­ρέ­σουν με βάση το θρή­σκευ­μα, τα πιστεύω μας, την εθνο­τι­κή μας καταγωγή.

Η στά­ση όλων τους να μας κου­νά­νε το δάχτυ­λο, λες και τους χρω­στά­με που μας έφτα­σαν στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση, είναι προ­κλη­τι­κή και πρέ­πει να τους την επι­στρέ­ψου­με πίσω!

Με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, που δεν τα λέει αλλιώς και τα κάνει αλλιώς. Που παλεύ­ει για την ενό­τη­τα και την κοι­νή δρά­ση όλων, ανε­ξάρ­τη­τα από το θρή­σκευ­μά μας, για τα κοι­νά προ­βλή­μα­τα όλου του λαού, ενά­ντια στα σχέ­δια των κυρί­αρ­χων τάξε­ων Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας που θέλουν τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα υπο­χεί­ριο των επι­κίν­δυ­νων αντι­λαϊ­κών σχε­δια­σμών τους.

Με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, που θα τα δώσει όλα για να βελ­τιω­θεί η ζωή μας, να πάρου­με ανά­σα και να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να για μια άλλη κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, με τους λαούς όλων των χωρών πραγ­μα­τι­κά αδέλφια».

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο