Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη γει­το­νι­κή χώρα το από­γευ­μα της Κυρια­κής 15 Μάη.

Τα Άδα­να απέ­χουν μόλις 8 χιλιό­με­τρα από τη μεγά­λη αερο­πο­ρι­κή βάση των ΗΠΑ στο Ιντσιρ­λίκ, όπου έχουν τοπο­θε­τη­θεί του­λά­χι­στον 48 πυρη­νι­κές βόμβες.

Νωρί­τε­ρα, το μεση­μέ­ρι της ίδιας μέρας, η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας (ΚΝΤ) είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση έξω από τη βάση, απαι­τώ­ντας το κλεί­σι­μό της, με το σύν­θη­μα «ΝΑΤΟ ξεκου­μπί­σου, αυτή η πατρί­δα μας ανήκει!».

Επίσκεψη στα «Στέκια της Γειτονιάς» του ΚΚΤ στα Άδανα: «Οργανώνουμε τον κόσμο, δυναμώνουμε το κόμμα μας»

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, και Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, επι­σκέ­φτη­κε το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής, αμέ­σως μετά την άφι­ξή της στα Άδα­να, δύο «Στέ­κια της Γει­το­νιάς» που το ΚΚΤ έχει στην πόλη αυτή, στις συνοι­κί­ες Ακα­πί και Τόρος.

Εκεί ήρθε σε επα­φή με δεκά­δες μέλη του ΚΚΤ και άλλους εργα­ζό­με­νους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε αυτά για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των των κατοί­κων, όπως είναι η έλλει­ψη χώρων για τα παι­διά ή το ζήτη­μα των σκου­πι­διών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, καθώς και για τη στή­ρι­ξη της πάλης των εργα­ζο­μέ­νων και των συν­δι­κά­των της περιο­χής. Στα Στέ­κια πραγ­μα­το­ποιού­νται μαθή­μα­τα ενι­σχυ­τι­κής διδα­σκα­λί­ας για παι­διά, δρά­σεις για τη στή­ρι­ξη στις εργα­ζό­με­νες μητέ­ρες, πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις, όπως προ­βο­λή ται­νιών, ενώ δρα­στή­ρια συμ­με­τέ­χουν στην καμπά­νια του ΚΚΤ για τη συλ­λο­γή υπο­γρα­φών ενά­ντια στην αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση στο Ιντσιρ­λίκ και με εξορ­μή­σεις γνω­ρί­ζουν στους κατοί­κους των περιο­χών τις δρά­σεις και τις θέσεις του ΚΚΤ.  Όπως είπε ένα στέ­λε­χος του ΚΚΤ, μέσα από τη δρα­στη­ριό­τη­τα που ανα­πτύσ­σουν τα Στέ­κια της Γει­το­νιάς «από τη μια οργα­νώ­νου­με τον κόσμο και από την άλλη δυνα­μώ­νου­με το κόμ­μα μας».

Η αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση στα Άδανα

Η νεο­λαία του ΚΚ Τουρ­κί­ας, με συν­θή­μα­τα όπως «ΝΑΤΟ τσα­κί­σου και φύγε, αυτή η χώρα μας ανή­κει», «Η νεο­λαία είναι το μέλ­λον, ο σοσια­λι­σμός θα έρθει!», «Τα εργο­στά­σια, τα χωρά­φια, η πολι­τι­κή εξου­σία όλα θα ανή­κουν στους ανθρώ­πους του μόχθου!», «Λαός οργα­νω­μέ­νος ποτέ νικη­μέ­νος!», «Ζήτω το ΚΚΤ, ζήτω το ΚΚΕ», έδω­σε μαχη­τι­κό «παρών» στη μαζι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση στα Άδα­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Κυρια­κής και στην οποία μίλη­σαν ο Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΤ και ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στην ομι­λία του Κ. Οκου­γιάν ανα­φέρ­θη­κε στη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και γενι­κό­τε­ρα στις εξε­λί­ξεις του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που από τη μεριά των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ ιδιαί­τε­ρο ρόλο παί­ζει η τερά­στια βάση του Ιντσιρ­λίκ που βρί­σκε­ται στα Άδα­να, όπου ο λαός ταυ­τό­χρο­να πλήτ­τε­ται από τη φτώ­χεια σε μια περιο­χή στην οποία ζουν Τούρ­κοι, Άρα­βες, Κούρ­δοι, μετα­νά­στες Σύροι. Ανα­φέρ­θη­κε στην καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών του ΚΚΤ ενά­ντια στα πυρη­νι­κά όπλα που βρί­σκο­νται στην πόλη και πρό­σθε­σε πως η πάλη για να κλεί­σει η βάση, για να φύγουν οι ΗΠΑ από τη χώρα θα συνε­χι­στεί. Το ΚΚΤ είναι το μόνο κόμ­μα που κατα­δι­κά­ζει ΝΑΤΟ και ιμπε­ρια­λι­σμό. Ανα­φέρ­θη­κε στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ για αντι­κα­τά­στα­ση των πυρη­νι­κών βομ­βών που βρί­σκο­νται στο Ιντσιρ­λίκ και είναι παλιό­τε­ρης τεχνο­λο­γί­ας με πιο σύγ­χρο­να πυρη­νι­κά όπλα, που όπως είπε μπο­ρούν να τα χρη­σι­μο­ποιούν στο Ιράκ, στη Ρωσία, στη Συρία, σημειώ­νο­ντας πως μπο­ρεί η βάση να γίνει αιτία για να δοθούν πλήγ­μα­τα σε γει­το­νι­κούς λαούς, αλλά ταυ­τό­χρο­να απο­τε­λεί και μαγνή­τη κιν­δύ­νου για τον τουρ­κι­κό λαό.

Ο Κ. Οκου­γιάν ανα­φέρ­θη­κε διε­ξο­δι­κά στην ιστο­ρι­κή εμφά­νι­ση και αξιο­ποί­η­ση των πυρη­νι­κών όπλων από τους ιμπε­ρια­λι­στές, αλλά και στους σημε­ρι­νούς σχε­δια­σμούς τους. Σημεί­ω­σε πως η ΕΣΣΔ ήταν το καλύ­τε­ρο παρά­δειγ­μα όπου οι λαοί ζού­σαν αδελ­φω­μέ­νοι και πως σήμε­ρα οι απλοί Ρώσοι και Ουκρα­νοί δεν κατα­λα­βαί­νουν για­τί γίνε­ται ο πόλε­μος. Οι εξε­λί­ξεις, όπως είπε, δεί­χνουν πως ο σοσια­λι­σμός είναι επί­και­ρος και δεν παίρ­νει καθυστέρηση.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΤ ανα­φέρ­θη­κε στις αδελ­φι­κές σχέ­σεις του κόμ­μα­τός του με το ΚΚΕ. Είπε πως τα δύο κόμ­μα­τα προ­σεγ­γί­ζουν την επα­νά­στα­ση με τον ίδιο τρό­πο, δια­θέ­τουν παρό­μοιες στρα­τη­γι­κές ανα­λύ­σεις, είναι δύο κόμ­μα­τα που λένε ότι δεν θα γλι­τώ­σου­με από όλα τα προ­βλή­μα­τα αν δεν ξεμπερ­δέ­ψου­με με το σύστημα.

Ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως το πάντα το ΚΚΕ είναι στην πρω­το­πο­ρία στην πάλη ενά­ντια στις βάσεις, ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, πως αλη­θι­νός πατριω­τι­σμός είναι η πάλη  για να φύγουν οι βάσεις. Και κάλε­σε να δυνα­μώ­σει η πάλη του τουρ­κι­κού λαού και της νεο­λαί­ας για μια ανε­ξάρ­τη­τη, κυρί­αρ­χη, σοσια­λι­στι­κή Τουρκία!

Από τη μεριά του ο Ελ. Βαγε­νάς μετέ­φε­ρε τους αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς των κομ­μου­νι­στών της Ελλά­δας και σημεί­ω­σε πως «είμα­στε ιδιαί­τε­ρα χαρού­με­νοι που βρι­σκό­μα­στε εδώ μαζί σας, στα Άδα­να, μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας, με το οποίο το ΚΚ Ελλά­δας έχει ανα­πτύ­ξει πολύ­χρο­νους και στε­νούς, συντρο­φι­κούς δεσμούς συνερ­γα­σί­ας. Την κοι­νή μας πάλη την ενώ­νει το δίκιο του κοι­νού μας αγώ­να για μια κοι­νω­νία όπου οι εργα­ζό­με­νοι θα ζουν χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Πολέ­μους που μακε­λεύ­ουν τους λαούς, όπως τώρα στην Ουκρα­νία και στους οποί­ους ιδιαί­τε­ρο ρόλο παί­ζουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις, όπως είναι η βάση του Ιντσιρ­λίκ, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στην περιο­χή μας, με ειδι­κό ρόλο και πυρη­νι­κά όπλα που βρί­σκο­νται εδώ. Με ευθύ­νη των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, τόσο της σημε­ρι­νής δεξιάς της ΝΔ, όσο και της προη­γού­με­νης “αρι­στε­ρής” του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται σε μια μεγά­λη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση. Το ΚΚΕ αντι­τί­θε­ται και παλεύ­ει ενά­ντια σε αυτήν την εξέ­λι­ξη, μιας και οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις αντι­κει­με­νι­κά εμπλέ­κουν τους λαούς μας στα εγκλη­μα­τι­κά σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Αυτό το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα ενά­ντια στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις έστει­λε πριν λίγες μέρες το ΚΚΕ από τον βρά­χο της Ακρό­πο­λης. Το στέλ­νου­με και σήμε­ρα μαζί με το ΚΚΤ στη σημε­ρι­νή μας εκδήλωση».

Ο Ελ. Βαγε­νάς ανα­φέρ­θη­κε διε­ξο­δι­κά στις θέσεις του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο όπως και στην Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση των ΚΚ και κατέ­λη­ξε: «Καμιά δύνα­μη δεν μπο­ρεί να νική­σει τον οργα­νω­μέ­νο λαό που παλεύ­ει για μια κοι­νω­νία χωρίς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο! Να κλεί­σουν τώρα σε Τουρ­κία και Ελλά­δα οι ΝΑΤΟι­κές βάσεις του θανά­του που στο­χο­ποιούν τους λαούς μας! Να απο­δε­σμευ­τούν οι χώρες μας από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και το ΝΑΤΟ, με τους λαούς νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο τους!».

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο