Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινή παραδοχή: ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που έχει άνοδο!

Δεν γνω­ρί­ζου­με τι ακρι­βώς απο­τε­λέ­σμα­τα θα δεί­ξουν το βρά­δυ οι τρεις δημο­σκο­πή­σεις που θα μετα­δο­θούν από αντί­στοι­χους τηλε­ο­πτι­κούς σταθμούς.

Κοι­νή είναι, ωστό­σο, η πεποί­θη­ση πως ενώ όλα τα κόμ­μα­τα σημειώ­νουν πτώ­ση στην πρό­θε­ση ψήφου, υπάρ­χει ένα και μονα­δι­κό που σημειώ­νει άνοδο.

Πρό­κει­ται για το ΚΚΕ, που στις εκλο­γές του περα­σμέ­νου Ιου­νί­ου είχε λάβει 7,69%, ενώ τώρα τεί­νει να αγγί­ξει διψή­φιο ποσοστό!

Είναι δε χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως είναι το ΚΚΕ είναι το κόμ­μα που κερ­δί­ζει στις προς τα αρι­στε­ρά διαρ­ρο­ές από την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, μετά την εκλο­γή του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη στη θέση του προ­έ­δρου του κόμ­μα­τος αυτού.

Για να δού­με πώς θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την άνο­δο αυτή ο Περισ­σός-αν και η απά­ντη­ση μάλ­λον είναι γνω­στή: Για να δοθούν αγώ­νες για τους εργα­ζό­με­νους από καλύ­τε­ρη θέση.

Πηγή: ieidiseis / Β.Σκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο