Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το δικό μας e‑mail

Εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα είχε κατα­κτή­σει το δικαί­ω­μα, μέσα στο βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, η Μητρό­τη­τα να θεω­ρεί­ται Κοι­νω­νι­κό Ζήτη­μα. Οφέ­λη αυτής της κατά­κτη­σης ήταν να προ­στα­τεύ­ε­ται η έγκυος εργα­ζό­με­νη από από­λυ­ση, να δικαιού­ται άδεια τοκε­τού, άδεια λοχεί­ας, επί­δο­μα τοκε­τού, επί­δο­μα τέκνων , άδειες γονι­κές, μειω­μέ­νο ωρά­ριο, και μια σει­ρά άλλα οφέλη..
Με το νέο Ασφα­λι­στι­κό Νομο­σχέ­διο, που καταρ­γεί τον Κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα της ασφά­λι­σης , στο εξής η Μητρό­τη­τα παύ­ει να είναι Κοι­νω­νι­κό Ζήτημα.
Η εγκυ­μο­σύ­νη πλέ­ον θα λογί­ζε­ται ως ασθένεια,τους ασθε­νείς εργα­ζό­με­νους τα αφε­ντι­κά θα έχουν πλέ­ον το δικαί­ω­μα να τους απολύουν.…
Πώς λέμε: Σκο­τώ­νουν τα άλο­γα όταν γεράσουν;
Και τις φορά­δες, αντί­στοι­χα , όταν γκαστρωθούν.…
Σημεί­ω­ση: Τα χρή­μα­τα της δαπά­νης για την προ­στα­σία της Μητρό­τη­τας είναι δικά
μας χρή­μα­τα, από τις εισφο­ρές μας και τους φόρους μας…Δεν μας τα χάρι­ζαν ποτέ!

Μαρία του 19ου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο