Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινό Κάλεσμα αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης από Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα

Με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη Κοι­νό Κάλε­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης με την πάλη του λαού της Παλαι­στί­νης και κατα­δί­κης της πρό­σφα­της αμε­ρι­κα­νι­κής από­φα­σης για την Ιερου­σα­λήμ, που υπο­γρά­φουν Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απ’ όλο τον κόσμο (μέχρι τώρα είναι 64).

Το κεί­με­νο έχει ως εξής:

«Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, που συνυ­πο­γρά­φου­με αυτό το Κάλεσμα:

1. Κατα­δι­κά­ζου­με έντο­να την απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του Προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, με την οποία οι ΗΠΑ ανα­γνω­ρί­ζουν την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισραήλ.

2. Η από­φα­ση αυτή δυνα­μι­τί­ζει τη δίκαιη πάλη του λαού της Παλαι­στί­νης ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή και για τη δημιουρ­γία και ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα του 1967 και με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ. Επι­πλέ­ον, η από­φα­ση αυτή, που απο­τε­λεί σοβα­ρή πρό­κλη­ση για τους λαούς της Μέσης Ανα­το­λής, κινεί­ται στην κατεύ­θυν­ση γενι­κό­τε­ρης ανά­φλε­ξης της περιο­χής για την ικα­νο­ποί­η­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.

3. Ευθύ­νες για την εξέ­λι­ξη έχει και η ΕΕ, οι ηγε­σί­ες των κρα­τών — μελών της γενι­κό­τε­ρα, που χρό­νια τώρα βαθαί­νουν τις σχέ­σεις τους με το κρά­τος του Ισρα­ήλ, την ώρα που αυτό κατα­πιέ­ζει και δολο­φο­νεί το λαό της Παλαιστίνης.

4. Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, όλους τους λαούς, να δυνα­μώ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους με το λαό της Παλαι­στί­νης, για να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι χιλιά­δες πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι από τις ισραη­λι­νές φυλα­κές, να γκρε­μι­στεί το τεί­χος της ντρο­πής, να απο­χω­ρή­σει ο ισραη­λι­νός στρα­τός από όλα τα κατε­χό­με­να εδά­φη του 1967, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των υψω­μά­των του Γκο­λάν (Συρία) και της περιο­χής Σεμπάα (Λίβα­νος), να αρθεί κάθε απο­κλει­σμός των Παλαι­στι­νί­ων, στη Δυτι­κή όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας, να επι­στρέ­ψουν οι Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ, να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το, κυρί­αρ­χο και βιώ­σι­μο Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα σύνο­ρα του 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ».

Μέχρι στιγ­μής, το κεί­με­νο έχουν συνυ­πο­γρά­ψει τα παρα­κά­τω κόμματα:

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αζερμπαϊτζάν
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αλβανίας
Αλγε­ρι­νό Κόμ­μα για τη Δημο­κρα­τία και το Σοσιαλισμό
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αυστραλίας
Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βαλ­λο­νί­ας — Βρυξελλών
Εργα­τι­κό Κόμ­μα Βελγίου
Ενω­ση Κομ­μου­νι­στών στη Βουλγαρία
Βρα­ζι­λιά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βραζιλίας
Πόλος για την Κομ­μου­νι­στι­κή Ανα­γέν­νη­ση στη Γαλλία
Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Ενο­ποι­η­μέ­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γεωργίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στη Δανία
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (Ελβε­τία)
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εσθονίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ΗΠΑ
Κόμ­μα Κομ­μου­νι­στών ΗΠΑ
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ινδίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ινδί­ας (Μαρ­ξι­στι­κό)
Κόμ­μα Του­ντέχ, Ιράν
Ιρα­κι­νό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιρλανδίας
Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλανδίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ισημερινού
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Λαών της Ισπανίας
Ενω­ση Λαού της Γαλι­κί­ας (Ισπα­νία)
Γαλι­κια­νό Κίνη­μα για το Σοσια­λι­σμό (Ισπα­νία)
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (Ιτα­λία)
Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα Καζακστάν
Εργα­τι­κό Κόμ­μα Κορέας
Σοσια­λι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Κροατίας
ΑΚΕΛ, Κύπρος
Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Λετονίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Λουξεμβούργου
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μάλτας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξικού
Λαϊ­κό Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Μεξικού
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μπαγκλαντές
Προ­ο­δευ­τι­κό Βήμα Μπαχρέιν
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Νορβηγίας
Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ολλανδίας
Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ουκρανίας
Ενω­ση Κομ­μου­νι­στών Ουκρανίας
Παλαι­στι­νια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Κόμ­μα Λαού της Παλαιστίνης
Παρα­γουά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Πορ­το­γα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Ρου­μα­νι­κό Σοσια­λι­στι­κό Κόμμα
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομοσπονδίας
Ρωσι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα
Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των — ΚΚΣΕ
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Σοβιε­τι­κής Ενωσης
Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σερβία
Κομ­μου­νι­στές της Σερβίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σρι Λάνκα
Συρια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας
Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βοη­μί­ας και Μορα­βί­ας, Τσεχία
Φιλιπ­πι­νέ­ζι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα [PKP 1930] Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Φινλανδίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο