Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοκκινιά — Δ. Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη»

«Από την Κοκ­κι­νιά των προ­σφύ­γων, της Μάντρας, του Μπλό­κου, της ηρω­ι­κής Μάχης, αλλά και από την Κοκ­κι­νιά που θέλει τα παι­διά της να ζήσουν ανθρώ­πι­να και όχι “να ζουν από τύχη”, απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα μάχης, αγώ­να, κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης και ισχυ­ρο­ποί­η­σης του ΚΚΕ παντού. Από εδώ και σε όλες τις εργα­τι­κές λαϊ­κές γει­το­νιές του Πει­ραιά, στο λιμά­νι, στα εργο­στά­σια, στα γρα­φεία, στα μαγα­ζιά, στα νοσο­κο­μεία, στα σχο­λεία και τις σχο­λές, παντού, όπου χτυ­πά η καρ­διά της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών στρω­μά­των, της νεο­λαί­ας, στέλ­νου­με δυνα­τό μήνυ­μα προς πάσα κατεύ­θυν­ση: Το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να επι­τρέ­ψει να συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα στα Τέμπη, να τη βγά­λει φτη­νά η πολι­τι­κή που εξο­ντώ­νει, δολο­φο­νεί» υπο­γράμ­μι­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του σε απο­ψι­νή πολι­τι­κή-πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση για τα 100 χρό­νια της Κοκκινιάς.

«Θα εκφρά­σου­με, όπως κάνου­με πάντα, το γνή­σιο λαϊ­κό αίσθη­μα, την οργή που δίκαια ξεχει­λί­ζει από τον εργα­τι­κό — λαϊ­κό κόσμο, από τη νεο­λαία της πατρί­δας μας. Θα είμα­στε μπρο­στά, όπως πάντα, για να γίνει αυτή η οργή από­φα­ση ανα­τρο­πής του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που γεν­νά αυτές τις τραγωδίες.

Ούτε η κακιά ώρα φταί­ει, ούτε η κακιά η χώρα, ούτε η κακιά στιγ­μή. Φταί­ει το κυνή­γι του κέρ­δους που κυριαρ­χεί παντού και δολο­φο­νεί, φταί­νε όσοι κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν αυτήν τη χώρα» τόνι­σε και πρόσθεσε:

«Το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνά­μεις του μέσα στους χώρους δου­λειάς, στα εργο­στά­σια, στις γει­το­νιές, στις σχο­λές και στα σχο­λεία, ώστε “να φτά­σει το μαχαί­ρι στο κόκ­κα­λο” αυτή την φορά. Δεν θα το αφή­σου­με να περά­σει έτσι. Οι ευθύ­νες πρέ­πει να απο­δο­θούν και οι κρα­τι­κές και οι κυβερ­νη­τι­κές και της ιδιω­τι­κής εται­ρεί­ας και οι ατο­μι­κές ευθύ­νες όπου υπάρ­χουν, όλες! Δεν πρέ­πει να παρα­γρα­φούν, δεν πρέ­πει να ξεχαστούν».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας ανέ­φε­ρε ότι όλα τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος προ­σπα­θούν μεθο­δι­κά να «θαφτούν οι αιτί­ες που οδή­γη­σαν στον θάνα­το 57 συναν­θρώ­πων μας» και επι­σή­μα­νε ότι «οι αιτί­ες είναι: η περι­βό­η­τη “απε­λευ­θέ­ρω­ση” της αγο­ράς με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των συγκοι­νω­νιών, ο τεμα­χι­σμός του ΟΣΕ και η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των κερ­δο­φό­ρων κομ­μα­τιών του, η τερά­στια υπο­στε­λέ­χω­ση σε προ­σω­πι­κό και οι τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μέτρα ασφα­λεί­ας και υπο­δο­μές του κρα­τι­κού ΟΣΕ».

Είπε ότι όλα αυτά έχουν ανα­δει­χθεί δια­χρο­νι­κά από τους βου­λευ­τές του ΚΚΕ μέσα στη Βου­λη και πρό­σθε­σε ότι οι προει­δο­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων «δεν εισα­κού­στη­καν, επει­δή η ασφά­λεια αντι­με­τω­πί­ζε­ται σαν κόστος».

Ανέ­φε­ρε ότι όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν την αλή­θεια και σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «σήμε­ρα ένα βασι­κό συμπέ­ρα­σμα μπο­ρεί να δυνα­μώ­σει σε ευρύ­τε­ρες εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις: Απέ­να­ντί μας έχου­με ένα εχθρι­κό κρά­τος για τον λαό. Ένα κρά­τος που θεω­ρεί κόστος τις λαϊ­κές ανά­γκες και εμφα­νί­ζε­ται επι­λε­κτι­κά ανί­κα­νο για επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των του λαού. Αλλά είναι ταυ­τό­χρο­να ικα­νό­τα­το και μια χαρά απο­τε­λε­σμα­τι­κό να πλει­στη­ριά­ζει ηλε­κτρο­νι­κά σπί­τια λαϊ­κών ανθρώ­πων και την ίδια ώρα να δια­τη­ρεί χει­ρο­κί­νη­τα τα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας στα τρέ­να, λες και είμα­στε εκα­τό χρό­νια πριν».

«Αυτό είναι το περι­βό­η­το “ψηφια­κό εκσυγ­χρο­νι­σμέ­νο κρά­τος” τους. Αυτό το ίδιο κρά­τος, εμφα­νί­ζε­ται ικα­νό­τα­το να μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θεί και να φακε­λώ­νει ηλε­κτρο­νι­κά όλους τους πολί­τες, να υπο­νο­μεύ­ει τις απερ­γί­ες και να κατα­στέλ­λει δια­δη­λώ­σεις, την ίδια ώρα που εμφα­νί­ζε­ται ανί­κα­νο να μας προ­στα­τεύ­ει από τις συνέ­πειες των σει­σμών, από τις πυρ­κα­γιές, τις πλημ­μύ­ρες και τα μεγά­λης έκτα­σης ατυ­χή­μα­τα. Για­τί αυτό το κρά­τος μετρά την ανθρώ­πι­νη ζωή ως κόστος. Το κρά­τος των καπι­τα­λι­στών μηχα­νο­δη­γό μπο­ρεί να αλλά­ζει, αλλά ιδιο­κτή­τη όχι, που το κινεί πάνω στις ράγες της ΕΕ και της καπι­τα­λι­στι­κής τρο­χιάς, όσο δεν ανα­τρέ­πε­ται από τον ίδιο τον απο­φα­σι­σμέ­νο λαό. Αυτό προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν από την πρώ­τη στιγ­μή και δεν θέλουν να πουν την αλή­θεια» πρόσθεσε.

«Πολύ περισ­σό­τε­ρος κόσμος απ’ ό,τι πριν κατα­λα­βαί­νει τη δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων που θυσιά­ζουν τα πάντα στο βωμό των καπι­τα­λι­στών. Ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπο­ρούν να το κρύ­ψουν πει­στι­κά» είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, ενώ προ­σέ­θε­σε ότι και ο Γ. Βαρου­φά­κης δήλω­νε ότι «το να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί ο ΟΣΕ θα μας πάει από τον 19ο στον 21ο αιώνα».

«Βεβαί­ως είναι άλλο ζήτη­μα αυτό, η πολι­τι­κή κρι­τι­κή που εμείς ξεκά­θα­ρα κάνου­με, κι άλλο η ανά­γκη κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης και προ­βο­κα­τό­ρι­κης επί­θε­σης σε βάρος του…» σημείωσε.

«Απέ­να­ντι σε όλους αυτούς βρί­σκε­ται ο λαός μας» είπε και επι­σή­μα­νε ότι από την πρώ­τη στιγ­μή, παντού σε όλη τη χώρα, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ «έδω­σαν όλες τις δυνά­μεις τους, ώστε να δοθεί συνέ­χεια στις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που εκφρά­ζουν την οργή του λαού και της νεολαίας».

«Έτσι φτά­σα­με και στη συγκλο­νι­στι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων, λαού και νεο­λαί­ας στην απερ­γία την προη­γού­με­νη Τετάρ­τη σε όλη την Ελλά­δα. Έτσι συνε­χί­ζου­με. Το λαϊ­κό ποτά­μι οργής και θυμού που εκφρά­ζε­ται δεί­χνει ότι ακό­μα τίπο­τα δεν έχει κρι­θεί» υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο