Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ: Παιδικό αντιπολεμικό φεστιβάλ στις 15 Ιούλη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Το «Κόκ­κι­νο αερό­στα­το» διορ­γα­νώ­νει παι­δι­κό αντι­πο­λε­μι­κό φεστι­βάλ την Παρα­σκευή 15 Ιου­λί­ου στα Λιπά­σμα­τα Δρα­πε­τσώ­νας (Κρά­κα­ρη).

Στο πλαί­σιο του πλού­σιου προ­γράμ­μα­τος του φεστι­βάλ, τα παι­διά θα μπο­ρούν να απα­σχο­λη­θούν δημιουρ­γι­κά και να δια­σκε­δά­σουν με:

Σκυ­τα­λο­δρο­μία ειρήνης

Zumba party «Οι λαοί έχουν τη δύναμη»

Γωνιά σκαρ­φα­λώ­μα­τος

Έκθε­ση παι­δι­κού βιβλίου

Bubble show

Ξυλο­πό­δα­ρους και ζογκλέρ

DJ set party

Σκά­ρα άμμου

Κατα­σκευ­ές με πηλό

Γωνιά ζωγρα­φι­κής

Πινγκ — πονγκ

Σκά­κι

Πει­ρά­μα­τα

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο