Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: Αντάρτες των FARC ανακοίνωσαν την επανέναρξη του ένοπλου αγώνα

Με βίντεο που αναρ­τή­θη­κε χθες Πέμ­πτη στο δια­δί­κτυο, ο δεύ­τε­ρος στην ιεραρ­χία των Επα­να­στα­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων Κολομ­βί­ας-Λαϊ­κός Στρα­τός (FARC-EP) Ιβάν Μάρ­κες ανα­κοί­νω­σε ότι ξανα­παίρ­νει τα όπλα μαζί σε άλλους ηγέ­τες των ανταρ­τών, καταγ­γέλ­λο­ντας την αθέ­τη­ση από την πλευ­ρά της αστι­κής κυβέρ­νη­σης της συμ­φω­νί­ας ειρή­νης του 2017.

«Ανα­κοι­νώ­νου­με στον κόσμο ότι ξεκί­νη­σε η δεύ­τε­ρη Marquetalia [ιστο­ρι­κό λίκνο της εξέ­γερ­σης στη δεκα­ε­τία του 1960], εξ ονό­μα­τος του οικου­με­νι­κού δικαί­ου των λαών να παίρ­νουν τα όπλα για να εξε­γερ­θούν ενά­ντια στην κατα­πί­ε­ση», ανα­φέ­ρει στο βίντεο ο Ιβάν Μάρ­κες, φορώ­ντας πρά­σι­νη στο­λή παραλ­λα­γής, στο πλευ­ρό κυρί­ως του Χεσούς Σάντριτς, ενός άλλου πρώ­ην ηγέ­τη των FARC. 

Από το δάσος της νοτιο­α­να­το­λι­κής Κολομ­βί­ας, ο Ιβάν Μάρ­κες ανα­κοί­νω­σε «τη συνέ­χι­ση των επι­χει­ρή­σε­ων των ανταρ­τών σε απά­ντη­ση της προ­δο­σί­ας από το κρά­τος των συμ­φω­νιών ειρή­νης της Αβά­νας» που είχαν οδη­γή­σει στον αφο­πλι­σμό το 2017 περί­που 7.000 ανδρών και γυναι­κών μαχη­τών των FARC.

Ο διοι­κη­τής Μάρ­κες ήταν ο επι­κε­φα­λής της αντι­προ­σω­πεί­ας των FARC στις ειρη­νευ­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις που διε­ξή­χθη­σαν στην Αβά­να από τον Σεπτέμ­βριο του 2012 μέχρι το καλο­καί­ρι του 2016 με την κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου (2010–2018) Χουάν Μανου­έλ Σάντος. Μετά την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας ειρή­νης, οι FARC μετα­σχη­μα­τί­στη­καν σε πολι­τι­κό κόμ­μα, με εκα­το­ντά­δες αντάρ­τες να τίθε­νται προ­ο­δευ­τι­κά στο περι­θώ­ριο της δια­δι­κα­σί­ας που είχε σκο­πό να θέσει τέρ­μα σε μια ένο­πλη σύγκρου­ση διάρ­κειας μισού αιώνα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι μετά την επί­τευ­ξη της συμ­φω­νί­ας ειρή­νης, το κολομ­βια­νό αστι­κό κρά­τος, σε συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ, επι­δό­θη­κε σε όργιο διώ­ξε­ων, απα­γω­γών αλλά και δολο­φο­νιών πρώ­ην ανταρ­τών και μελών των FARC, σε μια προ­σπά­θεια να πετύ­χει την πλή­ρη διά­λυ­ση των Επα­να­στα­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Μετα­ξύ αυτών που είχαν συλ­λη­φθεί, έπει­τα από απαί­τη­ση της Ουά­σινγ­κτον, ήταν το ηγε­τι­κό στέ­λε­χος των FARC Χεσούς Σάντριτς. 

«Η απά­τη, η διπλο­προ­σω­πία και η δολιό­τη­τα, η μονο­με­ρής τρο­πο­ποί­η­ση του κει­μέ­νου της συμ­φω­νί­ας, η μη εφαρ­μο­γή των δεσμεύ­σε­ών του εκ μέρους του κρά­τους, οι δικα­στι­κές διευ­θε­τή­σεις και η ανα­σφά­λεια μας ανα­γκά­ζουν να ξανα­πά­ρου­με τα όπλα», σημεί­ω­σε στο μήνυ­μα του ο Ιβάν Μάρ­κες και πρό­σθε­σε: «Δεν ηττη­θή­κα­με ποτέ, ούτε ιδε­ο­λο­γι­κά, είναι γι΄αυτό που ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι θα επι­διώ­ξει να συντο­νι­στεί με τον ELN (Στρα­τός Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης), τη δεύ­τε­ρη κολομ­βια­νή ανταρ­τι­κή οργά­νω­ση, που εξα­κο­λου­θεί να είναι ενεργή. 

Η αντίδραση της κολομβιανής κυβέρνησης

Από την πλευ­ρά της, η δεξιά φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Ιβάν Ντού­κε χαρα­κτή­ρι­σε «πολύ ανη­συ­χη­τι­κή» αλλά όχι και απροσ­δό­κη­τη την εξέλιξη. 

Μάλι­στα, όπως ανα­κοί­νω­σε ο ίδιος ο κολομ­βια­νός πρό­ε­δρος, η Μπο­γκο­τά ανα­μέ­νε­ται να οργα­νώ­σει στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση ενά­ντια στους αντάρ­τες. Μιλώ­ντας με απα­ξιω­τι­κό τρό­πο για τα στε­λέ­χη των FARC, ο Ντού­κε σημεί­ω­σε σε δηλώ­σεις του από το προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο: «Διέ­τα­ξα τη συγκρό­τη­ση μιας ειδι­κής μονά­δας ώστε να κατα­διώ­ξου­με αυτούς τους εγκλη­μα­τί­ες με ενι­σχυ­μέ­νες δυνα­τό­τη­τες πλη­ρο­φό­ρη­σης, έρευ­νας και κινή­σε­ων σε όλο το έδα­φος της Κολομ­βί­ας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο