Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα;»

Σε περί­πτω­ση που δεν ενη­με­ρω­θή­κα­τε, στην Κολομ­βία έγι­νε προ­λε­τα­ρια­κή επα­νά­στα­ση. Σεί­στη­καν οι Άνδεις. Τα χει­με­ρι­νά ανά­κτο­ρα της Μπο­γκο­τά έπε­σαν. Τρέ­μει ο βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κος ιμπε­ρια­λι­σμός τον πρώ­ην αντάρ­τη και νυν σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη ηγέ­τη. Ο Γκου­στά­βο Πέτρο στην κυβέρ­νη­ση, ο λαός στην εξου­σία, κλπ.…

Χτυ­πά το ξυπνη­τή­ρι. Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια όλης της… «καλής κοι­νω­νί­ας» δέχε­ται ο νεο­ε­κλε­γείς πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας. Από τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και την ΕΕ, μέχρι το «παρα­μά­γα­ζο» της CIA ονό­μα­τι «Εθνι­κό Ίδρυ­μα για τη Δημο­κρα­τία» και την ομά­δα των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών στο Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο.

Ηνωμένες Πολιτείες

«Αδη­μο­νού­με να συνερ­γα­στού­με με τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο Γου­στά­βο Πέτρο για να ενι­σχύ­σου­με περαι­τέ­ρω τη σχέ­ση ΗΠΑ-Κολομ­βί­ας και να οδη­γή­σου­με τα έθνη μας προς ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον», ανέ­φε­ρε ο ΥΠΕΗ των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν, σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου που δημο­σιο­ποί­η­σαν οι υπη­ρε­σί­ες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ζοζέπ Μπο­ρέλ: Ο κορυ­φαί­ος διπλω­μά­της της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, ο Ζοζέπ Μπο­ρέλ, δήλω­σε σήμε­ρα πως οι Κολομ­βια­νοί ψήφι­σαν υπέρ μιας περισ­σό­τε­ρο ίσης κοι­νω­νί­ας επι­λέ­γο­ντας ως επό­με­νο πρό­ε­δρό τους τον αρι­στε­ρό Γου­στά­βο Πέτρο.

Ο Μπο­ρέλ δήλω­σε επί­σης πως η απο­στο­λή παρα­τη­ρη­τών της ΕΕ δια­πί­στω­σε ότι οι εκλο­γές ήταν ελεύ­θε­ρες και δίκαιες.

“Οι εκλο­γές στην Κολομ­βία σημα­το­δο­τούν μια σαφή αλλα­γή, οι Κολομ­βια­νοί ψήφι­σαν για την αλλα­γή, ανα­ζη­τώ­ντας μια περισ­σό­τε­ρο συμπε­ρι­λη­πτι­κή και περισ­σό­τε­ρο ίση κοι­νω­νία … Εύχο­μαι τα καλύ­τε­ρα στον νεο­ε­κλε­γέ­ντα πρό­ε­δρο της Κολομ­βί­ας”, δήλω­σε ο Μπο­ρέλ στους δημο­σιο­γρά­φους κατά την άφι­ξή του για τη συνε­δρί­α­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Καναδάς- Τζάστιν Τριντό

Ισπανία — Πέδρο Σάντσεθ

ΥΠΕΞ Σουηδίας Αν Λίντε

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια στο νεο­ε­κλε­γέ­ντα πρό­ε­δρο Γκου­στά­βο Πέτρο για τη νίκη του στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Κολομ­βί­ας. Η Σου­η­δία προ­σβλέ­πει να συνερ­γα­στεί με τη νέα κυβέρ­νη­ση για να συνε­χι­στεί η ειρή­νη, η βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη και η ενί­σχυ­ση των διμε­ρών σχέ­σε­ων Σου­η­δί­ας και Κολομβίας».

NED-Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (ΗΠΑ),

(οργά­νω­ση-βρα­χί­ο­νας της CIA με γνω­στή ιστο­ρία χρη­μα­το­δό­τη­σης πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών, αντι­δρα­στι­κών πολι­τι­κών ομά­δων, αντι­κομ­μου­νι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, πορ­το­κα­λί «επα­να­στά­σε­ων», κλπ…)

 

Ομάδα Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο

«Συγ­χαί­ρου­με θερ­μά τον φίλο μας @petrogustavo για την εκλο­γή του ως προ­έ­δρου του λαού της Κολομ­βί­ας. Πρό­κει­ται για μια τερά­στια αλλα­γή στην κολομ­βια­νή πολι­τι­κή που ελπί­ζου­με πως θα ανοί­ξει μια νέα επο­χή ελπί­δας, ειρή­νης και κοι­νω­νι­κής δικαιοσύνης»

Αλέξης Χαρίτσης- ΣΥΡΙΖΑ

«Η Κολομ­βία έχει Αρι­στε­ρό πρό­ε­δρο, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της! Το μεγά­λο πολι­τι­κό εργα­στή­ρι που λέγε­ται Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή δεν στα­μα­τά να ανοί­γει νέους δρό­μους διεκ­δί­κη­σης και χει­ρα­φέ­τη­σης, να δια­μορ­φώ­νει νέες προ­ο­πτι­κές ελπί­δας για ολό­κλη­ρο τον πλανήτη»

Βαρουφάκης-ΜεΡΑ25

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια στον σύντρο­φο Γκου­στά­βο Πέτρο @petrogustavo το μέλος του Συμ­βου­λί­ου της Προ­ο­δευ­τι­κής Διε­θνούς @ProgIntl που είναι ο νέος Πρό­ε­δρος στην #Κολομ­βια» — Γιά­νης Βαρουφάκης.

Το ξυπνη­τή­ρι στα­μα­τά. Οι «επα­να­στά­τες» του Facebook μπο­ρούν να συνε­χί­σουν τον ύπνο τους…

Γκου­στά­βο Πέτρο, Ζαν Λικ Μελαν­σόν και παρα­μύ­θια για «αρι­στε­ρές κυβερνήσεις»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο