Κολομβία: «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα;»

Σε περί­πτω­ση που δεν ενη­με­ρω­θή­κα­τε, στην Κολομ­βία έγι­νε προ­λε­τα­ρια­κή επα­νά­στα­ση. Σεί­στη­καν οι Άνδεις. Τα χει­με­ρι­νά ανά­κτο­ρα της Μπο­γκο­τά έπε­σαν. Τρέ­μει ο βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κος ιμπε­ρια­λι­σμός τον πρώ­ην αντάρ­τη και νυν σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη ηγέ­τη. Ο Γκου­στά­βο Πέτρο στην κυβέρ­νη­ση, ο λαός στην εξου­σία, κλπ.… Χτυ­πά το ξυπνη­τή­ρι. Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια όλης της… «καλής κοι­νω­νί­ας» δέχε­ται ο νεο­ε­κλε­γείς πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας. Από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κολομ­βία: «Για­τί χαί­ρε­ται ο κόσμος και χαμο­γε­λά­ει, πατέ­ρα;».