Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: Δολοφονήθηκε το ηγετικό στέλεχος των FARC Χεσούς Σάντριτς

Την δολο­φο­νία του Χεσούς Σάντριτς σε επι­χεί­ρη­ση ομά­δας εφό­δου του Κολομ­βια­νού στρα­τού στη Βενε­ζου­έ­λα ανα­κοί­νω­σε η οργά­νω­ση «FARC — EP, Nueva Marquetalia», το νέο αντάρ­τι­κο που δια­φώ­νη­σε με την προη­γού­με­νη ηγε­σία του κόμ­μα­τος FARC (έχει μετο­νο­μα­στεί σε «Comunes», με καθα­ρά σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή πολι­τι­κή) και κατήγ­γει­λε την ξεκά­θα­ρη παρα­βί­α­ση της συμ­φω­νί­ας ειρή­νευ­σης από την πλευ­ρά του κρά­τους, το οποίο συνε­χί­ζει να δολο­φο­νεί αγωνιστές.

«Με πόνο στις καρ­διές μας (…) ενη­με­ρώ­νου­με την Κολομ­βία και όλο τον κόσμο ότι ο διοι­κη­τής Χεσούς Σάντριτς, μέλος της στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης των FARC-EP, έπε­σε νεκρός (…) σε ενέ­δρα που έστη­σε ο κολομ­βια­νός στρα­τός τη 17η Μαΐ­ου», ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή της η «Nueva Marquetalia». Το αυτο­κί­νη­το που «μετέ­φε­ρε τον διοι­κη­τή δέχθη­κε επί­θε­ση με του­φέ­κια και χει­ρο­βομ­βί­δες», σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, στην οποία διευ­κρι­νί­ζε­ται πως η ομά­δα των Ειδι­κών Δυνά­με­ων που έστη­σε την ενέ­δρα παρα­λή­φθη­κε από ελι­κό­πτε­ρο μετά την επιχείρηση.

Ο Χ. Σάντριτς — κατά κόσμον Σεου­σίς Ερνά­ντες — ήταν μέλος της ομά­δας δια­πραγ­μά­τευ­σης των FARC — EP με την κυβέρ­νη­ση της Κολομ­βί­ας που οδή­γη­σε στη «συμ­φω­νία» αφο­πλι­σμού των FARC. Σύμ­φω­να με τη συμ­φω­νία, θα κατα­λάμ­βα­νε μια από τις 10 κοι­νο­βου­λευ­τι­κές έδρες που δυνά­μει της συμ­φω­νί­ας ειρή­νης εκχω­ρή­θη­καν στους αντάρτες.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σάντριτς, συνε­λή­φθη και φυλα­κί­στη­κε για ένα χρό­νο από τις κολομ­βια­νές αρχές και απει­λή­θη­κε με έκδο­ση στις ΗΠΑ με την αστή­ρι­χτη κατη­γο­ρία του «ναρ­κε­μπο­ρί­ου». Όταν το κατη­γο­ρη­τή­ριο κατέ­πε­σε, απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε και στη συνέ­χεια αγνο­ού­νταν, ώσπου εμφα­νί­στη­κε στο πλευ­ρό του Ιβάν Μάρ­κες κατά την ανα­κοί­νω­ση της ίδρυ­σης του νέου αντάρτικου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο