Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: Ηγετικό στέλεχος των ανταρτών FARC σκοτώθηκε σε ενέδρα

Χωρίς να υπάρ­χει επί­ση­μη επι­βε­βαί­ω­ση, αστι­κά ΜΜΕ της Κολομ­βί­ας μετα­δί­δουν ότι άλλο ένα ηγε­τι­κό στέ­λε­χος των ανταρ­τών σκο­τώ­θη­κε σε ενέ­δρα σε περιο­χή στη μεθό­ριο Κολομ­βί­ας — Βενεζουέλας.

Φέρε­ται να είναι ο Ερνάν Ντα­ρίο Βελά­σκες με το ψευ­δώ­νυ­μο «Ελ Πάι­σα» (λόγω της κατα­γω­γής του από την κεντρο­δυ­τι­κή περιο­χή της χώρας), από τους ιδρυ­τές μαζί με τον Ιβάν Μάρ­κες της νέας οργά­νω­σης ανταρ­τών Ενο­πλες Επα­να­στα­τι­κές Δυνά­μεις Κολομ­βί­ας — Στρα­τός του Λαού (FARC — EP) — Segunta Marquetalia, που μετά τις συνε­χείς παρα­βιά­σεις της λεγό­με­νης «ειρη­νευ­τι­κής» συμ­φω­νί­ας του 2016, εξέ­φρα­σαν τις αντιρ­ρή­σεις τους και ξανα­πή­ραν τον δρό­μο της ένο­πλης πάλης, σε αντί­θε­ση με άλλους πρώ­ην αντάρ­τες, που δέχτη­καν τον αφο­πλι­σμό και συγκρό­τη­σαν το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού χαρα­κτή­ρα κόμ­μα Comunes.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας «El Tiempo», ο Βελά­σκες φέρε­ται να έπε­σε νεκρός σε ενέ­δρα που του έστη­σαν μισθο­φό­ροι με σκο­πό να εισπρά­ξουν τα χρή­μα­τα της επι­κή­ρυ­ξης για τη σύλ­λη­ψή του.

Εκπρό­σω­πος του Προ­έ­δρου της Κολομ­βί­ας, Ιβάν Ντού­κε, περιο­ρί­στη­κε να πει πως η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να συγκε­ντρώ­σει πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον φερό­με­νο θάνα­το του 48χρονου αντάρ­τη. Ο επι­κε­φα­λής του γενι­κού επι­τε­λεί­ου εθνι­κής άμυ­νας και ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας της Κολομ­βί­ας ανέ­φε­ραν πως δεν έχουν καμιά πλη­ρο­φο­ρία πέραν αυτών που δημο­σιεύ­θη­καν σε ΜΜΕ.

Από την πλευ­ρά της η οργά­νω­ση FARC — EP Segunta Marquetalia (από το τοπω­νύ­μιο της πόλης όπου το 1964 ιδρύ­θη­καν οι FARC) δεν έχει εκδώ­σει καμία ανα­κοί­νω­ση για το θέμα.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο Ιβάν Μάρ­κες, επι­κε­φα­λής της Segunda Marquetalia, αξί­ω­σε η κυβέρ­νη­ση της Κολομ­βί­ας να αρχί­σει ξανά συνο­μι­λί­ες με όλες τις ένο­πλες ομά­δες προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί «πλή­ρης ειρή­νη» στη χώρα των Άνδε­ων. Η Μπο­γο­τά το απέρριψε.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο