Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολομβία: Ορκίστηκε ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο

Ο Γκου­στά­βο Πέτρο, επι­κε­φα­λής του συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και φιλε­λεύ­θε­ρων κομ­μά­των «Ιστο­ρι­κή Συμ­φω­νία» («Pacto Historico» — τον στη­ρί­ζει και το Κολομ­βια­νό ΚΚ), που επι­κρά­τη­σε στις πρό­σφα­τες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές με 50,47%, ορκί­στη­κε την Κυρια­κή Πρό­ε­δρος της χώρας μαζί με την Αφρο­κο­λομ­βια­νή Φράν­σια Μάρ­κες, ακτι­βί­στρια για το περιβάλλον.

Στην τελε­τή ορκω­μο­σί­ας — που έγι­νε στην πρω­τεύ­ου­σα Μπο­γκο­τά, στην κεντρι­κή Πλα­τεία Σιμόν Μπο­λί­βαρ — συμ­με­τεί­χαν πλή­θος κόσμου και προ­σκε­κλη­μέ­νοι από πολ­λές χώρες της Νότιας Αμε­ρι­κής και όχι μόνο. Παρευ­ρέ­θη­καν οι Πρό­ε­δροι της Αργε­ντι­νής, της Χιλής, του Ιση­με­ρι­νού, της Βολι­βί­ας, της Παρα­γουά­ης, της Ονδού­ρας, της Κόστα Ρίκα, του Πανα­μά, ο βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας, υψη­λό­βαθ­μοι αξιω­μα­τού­χοι, πρω­θυ­πουρ­γοί και υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας, της Πορ­το­γα­λί­ας, του Μεξι­κού, του Ελ Σαλ­βα­δόρ, του Κου­ρα­σάο, της Σερ­βί­ας, του Ιράν, της Βρα­ζι­λί­ας, της Αλγε­ρί­ας, της Παλαι­στί­νης αλλά και των ΗΠΑ (η Σαμάν­θα Πάου­ερ, διευ­θύ­ντρια της USAID, παρα­μά­γα­ζου της CIA).

Ο 63χρονος νέος Πρό­ε­δρος, που έχει υπάρ­ξει αντάρ­της στο «Κίνη­μα 19» και δήμαρ­χος της Μπο­γκο­τά, επα­νέ­λα­βε το κάλε­σμα που είχε κάνει και τον Ιού­νη για «εθνι­κή συμ­φι­λί­ω­ση» που «θα στη­ρί­ζε­ται στον διά­λο­γο και στην οικο­δό­μη­ση μιας χώρας με κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, με βάση τη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα και την πολυ­φω­νία».

Στο πλαί­σιο του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού του προ­γράμ­μα­τος, που καλ­λιερ­γεί τη γνω­στή αυτα­πά­τη περί ενός «πιο δίκαιου καπι­τα­λι­σμού», υπο­σχέ­θη­κε μια «δίκαιη φορο­λο­γι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση» και «κατα­νο­μή του παρα­γό­με­νου πλού­του η οποία θα στη­ρί­ζε­ται στην παρα­γω­γή, στην εργα­σία και στη γνώ­ση με προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος». Ο ίδιος είναι οπα­δός της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» και έχει τη στή­ρι­ξη τμή­μα­τος του κεφα­λαί­ου, που βλέ­πει νέα πεδία κερδοφορίας.

Εστί­α­σε ακό­μα εκεί που υπάρ­χουν και οι μεγα­λύ­τε­ρες προσ­δο­κί­ες σημα­ντι­κών λαϊ­κών δυνά­με­ων, για ειρή­νη και τερ­μα­τι­σμό της υπε­ρε­ξη­ντά­χρο­νης ένο­πλης σύγκρου­σης με «συμ­μόρ­φω­ση με το Σύνταγ­μα του 1991» και για την «πλή­ρη εφαρ­μο­γή», όπως είπε, της λεγό­με­νης «ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας» του 2016 ανά­με­σα στο κολομ­βια­νό κρά­τος και στις τότε «Ενο­πλες Επα­να­στα­τι­κές Δυνά­μεις Κολομ­βί­ας — Στρα­τός του Λαού» (FARC — EP), ενώ κάλε­σε και άλλες ένο­πλες αντάρ­τι­κες οργα­νώ­σεις, όπως ο Εθνι­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός (ELN), να παρα­δώ­σουν τα όπλα. Από το 2016, πάντως, ελά­χι­στα πράγ­μα­τα έχουν γίνει, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι δολο­φο­νί­ες αγω­νι­στών του λαϊ­κού κινή­μα­τος και πρώ­ην ανταρτών.

Χαρα­κτή­ρι­σε την προ­ε­δρία του «μια δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία για την Κολομ­βία να τερ­μα­τί­σει τη βία και την ακραία φτώ­χεια», για να γίνει η χώρα του — όπως έλε­γε και το σύν­θη­μα της καμπά­νιας του — «δύνα­μη για τη ζωή». Ανα­φε­ρό­με­νος δε στο ναρ­κω-εμπό­ριο, είπε: «Η ειρή­νη είναι δυνα­τή αν η πολι­τι­κή κατά των ναρ­κω­τι­κών, που θεω­ρεί­ται πόλε­μος, αλλά­ξει σε μια ισχυ­ρή πολι­τι­κή πρό­λη­ψης της κατα­νά­λω­σης. Είναι και­ρός για μια νέα διε­θνή σύμ­βα­ση που δέχε­ται ότι ο “πόλε­μος κατά των ναρ­κω­τι­κών” έχει απο­τύ­χει, έχει αφή­σει εκα­τομ­μύ­ρια Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νους να δολο­φο­νη­θούν, και ότι 70.000 Βορειο­α­με­ρι­κά­νοι πεθαί­νουν από υπερ­βο­λι­κή δόση κάθε χρό­νο. Ο “πόλε­μος κατά των ναρ­κω­τι­κών” ενί­σχυ­σε τις μαφί­ες και οδή­γη­σε τις Πολι­τεί­ες να δια­πράτ­τουν εγκλή­μα­τα».

902.gr με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Reuters», Εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο